Reizen

Mag de organisator van uw pakketreis deze zomaar wijzigen zonder uw medewerking?

Home » Reizen » Wijzigen pakketreis

Wijzigen pakketreis door organisator

Wijzigen pakketreis door organisator

De organisator van uw pakketreisovereenkomst kan deze in principe niet zomaar wijzigen zonder uw medewerking vóór aanvang van de reis.

Wel is dit onder andere toegestaan als de organisator dit recht in de overeenkomst heeft opgenomen, het om een onbeduidende wijziging gaat én uw organisator u op een duidelijke, begrijpelijke en een in het oog springende manier via een duurzame gegevensdrager in kennis stelt van de wijziging en overige (verplichte) informatie die daarbij komt kijken.

Dit kan onder meer anders zijn als bepaalde prijswijzigingen uitdrukkelijk zijn toegestaan bij wet én de overeenkomst.


Wat is een duurzame gegevensdrager?

Een duurzame gegevensdrager is ieder hulpmiddel dat u in staat stelt om persoonlijk aan u gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Komt u deze term tegen? Denk dan eenvoudig gezegd aan informatie op papier of in een pdf-bestand.

Wijzigen pakketreis door organisator: wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen

U kunt, als reiziger, binnen een door de organisator bepaalde (redelijke) termijn een voorgestelde wijziging aanvaarden of de reisovereenkomst beëindigen zonder betaling van een beëindigingsvergoeding, indien de organisator zich genoodzaakt ziet vóór het begin van de pakketreis:

  1. de voornaamste kenmerken van de reisdiensten (zie hier een lijst) ingrijpend te wijzigen;

  2. niet aan de bijzondere wensen van u, als reiziger, tegemoet te komen, terwijl uw organisator hier eerder op inging;

  3. voor te stellen de prijs van de pakketreis met meer dan 8% te verhogen op basis van veranderingen in de prijs van personenvervoer die zijn toe te schrijven aan een verhoogde kostprijs van brandstof of andere energiebronnen; (1) bij verandering van de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden in de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, zoals toeristenbelasting; (2) of bij verandering in de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn (3).


Wijziging pakketreis door organisator: wanneer recht op passende prijsverlaging?

Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft u recht op een passende prijsverlaging.


Wat als de overeenkomst wordt beëindigd en u geen vervangende pakketreis aanvaardt?

Indien de pakketreisovereenkomst wordt beëindigd en u geen vervangende pakketreis aanvaardt, moet de organisator alle door of namens u betaalde bedragen onverwijld (zo snel mogelijk) en in elk geval uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is beëindigd, terugbetalen.

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding, tegemoetkoming of terugbetaling van enige kosten, win dan juridisch advies in. De informatie in dit artikel is zeer beknopt en algemeen. In uw specifieke situatie kunnen er andere regels gelden.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.