Arbeidsrecht

Ik krijg een vaststellingsovereenkomst aangeboden, wat nu?

Gaan u en uw werkgever uit elkaar via ontslag met wederzijds goedvinden, dan worden afspraken vaak vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst en onderhandelen over ontslagvoorwaarden is specialistisch werk. Laat u hierbij adviseren, voordat u tekent.

Situatie
Bij ontslag met wederzijds goedvinden maakt u in onderling overleg met uw werkgever afspraken over de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd, vaak in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Het is onder meer van belang om rekening te houden met onderstaande aandachtspunten. 

Algemeen juridisch kader
De afspraken over het ontslag moeten schriftelijk worden vastgelegd  in de overeenkomst. Indien u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever ontvangt, hoeft u deze niet te tekenen. U bent hiertoe niet verplicht. Het kan soms echter gunstig zijn om een vaststellingsovereenkomst met uw werkgever te sluiten. In dat geval kunt u immers onderhandelen over de voorwaarden die van toepassing zijn op de beëindiging van uw arbeidscontract. 

Hieronder worden een aantal belangrijke aandachtspunten op een rij gezet.  Let op! Dit zijn belangrijke punten waar u op moet letten. Er zijn meer (bijzondere) factoren waar naar gekeken moet worden bij het opstellen van een (vaststellings)overeenkomst voor het beëindigen van uw  arbeidsovereenkomst. 

 1. Uw persoonlijke gegevens dienen correct te worden vermeld in de overeenkomst.
 2. Het is belangrijk dat in de overeenkomst wordt opgenomen dat het initiatief voor het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst uitgaat van uw werkgever. Daarnaast is het van belang dat wordt vermeld dat u geen verwijt treft en dat het niet gaat om ontslag op grond van een dringende reden. Het beste kunt u wellicht denken aan het opnemen van een neutrale reden in de overeenkomst. Op deze manier is de kans groter dat u voldoet aan de voorwaarden voor een WW-uitkering.  U mag immers niet verwijtbaar werkloos zijn geworden. 
 3. Het is van belang om rekening te houden met de opzegtermijn in de overeenkomst.  Het UWV gaat uit van de opzegtermijn waar u en uw werkgever normaliter rekening mee hadden moeten houden. Doorgaans zult u pas na afloop van die termijn een eventuele WW-uitkering ontvangen. 
 4. In de overeenkomst moet worden vermeld dat nog niet opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald of dat deze worden meegenomen in de ontslagvergoeding. U heeft namelijk recht op uitbetaling daarvan. Het is verstandig om in de vaststellingsovereenkomst het exacte bedrag en een uitbetalingstermijn vast te laten leggen.
 5. Nog niet door uw werkgever betaalde onkostenvergoedingen, zoals eventuele reiskosten, moeten worden uitbetaald als u hier recht op heeft. Laat, om misverstanden te voorkomen, het precieze bedrag en een betalingstermijn in de overeenkomst opnemen.
 6. Na het ontslag dient u alle zaken van uw werkgever terug te geven. Vraag hierbij om een bewijs van ontvangst, zodat u later eenvoudiger kunt aantonen dat u de spullen van uw werkgever heeft ingeleverd. 
 7. U kunt onderhandelen over een vergoeding voor eventuele juridische bijstand. Uw werkgever is niet verplicht om hier een vergoeding voor te betalen. Krijgt u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever aangeboden, maak dan kenbaar dat u eerst juridisch advies wil inwinnen voordat u tekent en dat u schriftelijk wil laten vastleggen dat de kosten daarvan voor rekening van uw werkgever komen. 
 8. Zorg ervoor dat in de overeenkomst staat dat uw werkgever u een positief getuigschrift verstrekt. 
 9. Een concurrentiebeding, relatiebeding en/of geheimhoudingsbeding kan nadelig voor u uitpakken in de toekomst. Denk goed na over de consequenties van dat soort bedingen en vraag uw werkgever, indien u dergelijke bedingen al bent overeengekomen maar daar van af wil, of hij daar afstand van wil doen. 
 10. Het is over het algemeen gebruikelijk dat er een ontslagvergoeding wordt opgenomen in de overeenkomst. Het is raadzaam om een uiterlijke termijn voor betaling van de ontslagvergoeding vast te laten leggen. Laat u adviseren of laat u op andere wijze informeren over een gepaste hoogte van de vergoeding. Hierover kunt u onderhandelen met uw werkgever. 
 11. U kunt laten vastleggen dat beide partijen elkaar finale kwijting verlenen na betaling van alle vergoedingen. 
 12. Controleer altijd of de hierboven genoemde aandachtspunten niet of gewijzigd van toepassing zijn in een eventuele op u toepasselijke cao. 
 13. Laat u adviseren of win nadere informatie in omtrent het mededelen van eventueel uitzicht op ander werk. 

Na ondertekening van de (vaststellings)overeenkomst heeft u een soort van bedenktijd. U kunt de overeenkomst zonder opgaaf van redenen schriftelijk ontbinden binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. Indien u besluit om af te zien van de overeenkomst, moet u dit schriftelijk aan uw werkgever laten weten binnen die termijn. 

In dit artikel zijn geen bijzondere punten en factoren genoemd. Wij hebben slechts enkele belangrijke punten met betrekking tot een overeenkomst tot het beëindigen van het arbeidscontract behandeld. Laat u daarom altijd adviseren over uw (vaststellings)overeenkomst, voordat u tekent, zodat u geen vergoedingen of andere mogelijke rechten in uw voordeel misloopt of u verbindt aan nadelige voorwaarden. 

Dit artikel geeft slechts algemene informatie over enkele belangrijke aandachtspunten. Win ten slotte altijd juridisch advies in bij ziekte, dit kan een bijzondere situatie opleveren.  

Lees hier ook nadere informatie van het UWV 

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van arbeidsrecht.  Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.