Arbeidsrecht

Wat is passende arbeid in de zin van de WW, Ziektewet en re-integratie?

Re-integratie zieke werknemer. Passende arbeid. Ziek thuis werken met laptop.

Passende arbeid mag in principe niet worden geweigerd als de werknemer tot het werk in staat is en geen deugdelijke grond voor weigering heeft. Om te bepalen of de arbeid aansluit bij de oude functie, wordt gekeken naar verschillende criteria.

Re-integratie en passende arbeid zieke werknemer

Als een werknemer zich ziekmeldt bij zijn werkgever en de ziekte voor langere tijd aanhoudt waardoor de werknemer niet meer in staat is om zijn functie uit te voeren, kunnen werknemer en werkgever te maken krijgen met een re-integratietraject.

Van werkgever en werknemer wordt daarbij verwacht dat zij zich samen inspannen om een succesvolle terugkeer van de werknemer te bewerkstelligen.

In dit kader kan de werkgever van de werknemer verlangen zogenaamde passende arbeid te verrichten als deze nog niet in staat is om te werken in de oorspronkelijke functie. Maar wat wordt precies verstaan onder het verrichten van passende arbeid en kan een werknemer hiertoe verplicht worden?

Passende arbeid gedurende de eerst periode van zes maanden waarin de werknemer recht heeft op ziekengeld

Arbeid is passend gedurende de eerste periode van zes maanden waarin de werknemer recht heeft op ziekengeld krachtens de Ziektewet, indien de arbeid aansluit bij de arbeid van waaruit de werknemer ziek is geworden.

Om te bepalen of de arbeid aansluit bij de oude functie, wordt gekeken naar drie criteria.

Het eerste criterium heeft betrekking op het niveau van de arbeid. Om te bepalen of arbeid aansluit bij het niveau van de oorspronkelijke arbeid, wordt gebruik gemaakt van de volgende opleidingscategorieën:

1. hoger onderwijs: academisch en hoger beroepsonderwijs;
2. middelbaar beroepsonderwijs, inclusief hoger algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs;
3. voorbereidend middelbaar onderwijs, inclusief middelbaar voortgezet onderwijs; of
4. Lager (basis)onderwijs en geen onderwijs.

Arbeid die aansluit bij het niveau van de arbeid waaruit de werknemer ziek is geworden, is arbeid waarvoor hetzelfde opleidingsniveau is vereist.

In afwachting van arbeid die op het niveau aansluit van de arbeid waaruit de werknemer ziek is geworden, is arbeid van een lager niveau passend voor onbepaalde tijd als door de werkgever mogelijkheden worden geboden om binnen een termijn van zes maanden terug te keren op een niveau dat aansluit op het niveau van de oorspronkelijke arbeid.

Het tweede criterium betreft de hoogte van het inkomen. Het inkomen mag niet lager zijn dan 70% van het oorspronkelijke loon dat de werknemer verdiende in de dienstbetrekking waaruit hij ziek werd.

Indien het inkomen uit de oude functie aanzienlijk afwijkt van wat vergelijkbare werknemers in hetzelfde beroep gewoonlijk verdienen, dan wordt onder passende arbeid verstaan: arbeid met een beloning van 70% van het inkomen dat vergelijkbare werknemers in hetzelfde beroep verdienen.

Het derde criterium ziet op de reistijd met betrekking tot de arbeid. De reistijd mag niet meer dan twee uur per dag bedragen.


Passende arbeid (zieke) werknemer na de eerste zes maanden

Na de eerste zes maanden is elke vorm van arbeid passend die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, ongeacht bijvoorbeeld de hoogte van het inkomen of het niveau. Dit geldt niet als acceptatie van de passende arbeid redelijkerwijs niet van de werknemer gevergd kan worden om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard.


Acceptatieverplichting. Mag een werknemer passende arbeid weigeren?

Passende arbeid mag in principe niet worden geweigerd als de werknemer tot het werk in staat is. Weigert een werknemer passende arbeid onrechtmatig en/of zonder deugdelijke grond, dan kunnen daar nadelige consequenties aan verbonden zijn voor de werknemer.

Lees ook ons artikel over het deskundigenoordeel bij het UWV.

Passende arbeid en re-integratie
Onder passende arbeid in de context van re-integratie, als bedoeld in het Burgerlijke Wetboek in artikel 7:258a lid 1 en 2, wordt verstaan: “alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.”. Hierbij wordt onder meer gelet op: het arbeidsverleden; opleiding; gezondheidstoestand; afstand tot het werk; loon; en op wat de werknemer in staat is om te doen.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.