Privacyverklaring

Artikel 1. Inleidende woorden
Uw privacy staat hoog in het vaandel bij ons. Ook vinden wij het zeer belangrijk dat wij transparant zijn ten aanzien van onze werkwijze. In deze privacyverklaring beschrijven wij uitgebreid hoe wij met uw gegevens omgaan.

Hoewel wij uitgebreid en zorgvuldig onderzoek doen naar de gegevens die wij verwerken via onze website en ons maximaal hebben ingespannen om met ons privacybeleid te voldoen aan de wettelijke normen, wijzen wij u erop dat wij beginnend ondernemers zijn.

Als startend ondernemers hebben wij een beperkt budget. Wij hebben daarom geen experts ingeschakeld voor het opstellen van onze privacyverklaring. Ook hebben wij weinig ervaring en een beperkte mate van kennis omtrent het ontwikkelen van een website. Is onze privacyverklaring onverhoopt danwel onvoorzien niet volledig, wijs ons hier dan eerst op. Wij zullen ons beleid in dat geval zo spoedig mogelijk op orde brengen.

Artikel 2. Belangrijke bedrijfsgegevens van juridischevoorlichting.nl
– Naam website: Juridischevoorlichting.nl
– Handelsnaam: juridischevoorlchting.nl
– Rechtsvorm: vennootschap onder firma
– KvK-nummer: 74590499 
– E-mailadres: info@juridischevoorlichting.nl

Artikel 2.1. Vragen en verzoeken
Heeft u vragen of wilt u een verzoek indienen naar aanleiding van ons privacybeleid? Neem dan contact op via ons e-mailadres: info@juridischevoorlichting.nl of via het contactformulier op de website. Wij geven geen juridisch advies en gaan niet inhoudelijk in op vragen over uw specifieke situatie of vraagstukken. U kunt zich bij nadere vragen het beste wenden tot een rechtswinkel, advocaat of het Juridisch Loket.

Artikel 3. Persoonsgegevens en de AVG
Persoonsgegevens mogen wij alleen verwerken in overeenstemming met de wet. Voor de betrokkene (dat is degene van wie wij de persoonsgegevens verwerken) moet het behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom wij de persoonsgegevens verwerken.

Artikel 3.1. Wat zijn persoonsgegevens?
De Autoriteit Persoonsgegevens beschrijft persoonsgegevens als volgt:
“De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens in de zin van de AVG”.

3.2. Grondslagen voor gegevensverwerking
Als organisatie mogen wij niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Wij moeten daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent zes grondslagen voor het rechtmatig verwerken van uw persoonsgegevens:

 • Toestemming van de betrokken persoon;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Artikel 3.3. Wij verwerken mogelijk de volgende (persoons)gegevens van de bezoeker van deze website:
a. voor- en/of achternaam/ naam organisatie;
b. handelsnaam;
c. e-mailadres;
d. de naam van uw WordPress account;
e. IP-adres;
f. de duur van uw bezoek aan onze website;
g. de regio van waaruit u onze website bezoekt;
h. de berichten/pagina’s die u bekijkt en hoe vaak en hoe lang;
i. cookiegegevens en uw antwoord op de cookie-en privacybanner;
j. portretten, bijvoorbeeld als u een foto naar ons stuurt;
k. via welk device en/of browser u onze website bezoekt.

Artikel 3.2.2. Wij verwerken mogelijk de volgende (persoons)gegevens van klanten/ personen/rechtspersonen met wie wij een samenwerking of overeenkomst aangaan:
a. handelsnaam/ naam organisatie
b. voor- en achternaam
c. (post)adres en postcode
d. KvK-nummer
e. e-mailadres
f. telefoonnummer (vast en/of mobiel)
g. (sociale media) accountnamen en/of links hier naartoe.
h. klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer, factuurnummer, rekeningnummer, BTW-nummer en dergelijke nummers.
i. naam en link van uw eigen website
j. vestigingsplaats/woonplaats

Bovenstaande gegevens verwerken wij ook indien wij geen samenwerking met u aangaan, maar u deze aan ons kenbaar heeft gemaakt op enige wijze, bijvoorbeeld doordat u dergelijke gegevens naar ons verstuurt bij het opnemen van contact.

Artikel 4. Hoe komen wij aan uw (persoons)gegevens?
Wij hebben bovenstaande (persoons)gegevens van uzelf verkregen, bijvoorbeeld doordat u contact met ons opneemt via het contactformulier of per mail, of uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, dienen je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze privacyverklaring te lezen en toestemming te geven indien u persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken.

Artikel 5. Doeleinden en verwerking van de gegevensverzameling
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen indien dat is toegestaan volgens de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), de UAVG (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) en voor de doeleinden die wij hieronder beschrijven.

Wij verwerken uw persoonsgegevens onder andere om contact met u op te kunnen nemen als u ons contacteert, om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, voor onze administratie, voor het beveiligen en beschermen van onze website, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij verwerken uw bank- en betaalgegevens enkel indien dit noodzakelijk is in uw situatie. Verder hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het eventuele verzamelen van uw IP-adres en het gebruik van cookies. Wij bewaren uw gegevens net zo lang als is aangegeven in deze privacyverklaring of langer wanneer de wet dit voorschrijft.

Artikel 5.1.1. Wanneer u een reactie achterlaat onder een bericht op onze website
Indien u een reactie achterlaat onder een bericht of pagina op onze website, verwerken wij mogelijk uw (account)naam en portretfoto. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van Gravatar. Wij vragen echter niet om uw naam en portretfoto en raden u aan om goed na te denken over de mogelijke gevolgen van het achterlaten van dergelijke (persoonlijke) of andere gegevens in een reactie. Als u de mogelijkheid heeft om een reactie te plaatsen, vragen wij u daarom eerst om ons privacybeleid te raadplegen en hier expliciet mee akkoord te gaan.

Artikel 5.1.2. Wie kunnen uw reactie beheren?
Enkel de oprichters van juridischevoorlichting.nl, als bedoeld in artikel 2, kunnen deze website (en uw reactie) beheren.

Artikel 5.1.3. Hoe lang bewaren wij uw reactie?
Reacties laten wij in principe oneindig staan, tenzij het bericht verdwijnt of als u een verwijderingsverzoek bij ons indient. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te behouden op de site, met name als door ons of een derde antwoord is gegeven op uw reactie. Zo kunnen wij of anderen onder meer reageren op uw bericht/bijdrage en blijft de informatie die u openbaart hierdoor beschikbaar.

Artikel 5.1.4. Mogelijk kunt u geen reactie plaatsen
De mogelijkheid tot het geven van een reactie kan om moverende redenen zijn uitgeschakeld door ons, of simpelweg niet mogelijk zijn onder een specifiek bericht of op een bepaalde pagina. U kunt in dat geval geen reactie plaatsen.

Artikel 5.2. Wanneer u een bericht naar ons stuurt per e-mail of het contactformulier op onze website

Artikel 5.2.1 Waar komt uw bericht terecht?
Neemt u contact met ons op per e-mail of via het contactformulier op onze website? Dan ontvangen wij uw gegevens op ons e-mailadres: info@juridischevoorlichting.nl. Wij gebruiken hierbij de diensten van G Suite (Gmail), Anti-Spam by Cleantalk en Contact Form 7. Uw bericht en andere gegevens worden door ons bewaard binnen ons e-mailaccount bij G Suite. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Suite.

Artikel 5.2.2. Wie kunnen inloggen in ons e-mail account bij G Suite?
Enkel de oprichters van juridischevoorlichting.nl, als bedoeld in artikel 2, hebben de benodigde gegevens om in te loggen in het e-mail account van juridischevoorlichting.nl. Dit is alleen mogelijk via een tweestapsverificatie. Door een verplichte tweestapsverificatie voegen wij een extra beveiligingslaag toe aan ons e-mailaccount. Wij wijzen u er hierbij op dat G Suite onderdeel is van Google.

Artikel 5.2.3. Anti-Spam by Cleantalk
Doordat wij onszelf moeten beschermen tegen spam, maken wij gebruik van Anti-Spam by Cleantalk bij ons contactformulier en onze e-mail. Zij verzamelen mogelijk ook gegevens van u voor het voorkomen en bestrijden van spam. In dat geval worden in ieder geval de volgende gegevens verwerkt: Naam, E-mailadres, inhoud bericht en IP-adres.

De gegevens die worden verzameld door Cleantalk, worden direct verwijderd, tenzij het gaat om de gegevens van personen, organisaties en andere entiteiten die spam versturen of wie als zodanig wordt aangemerkt door Clean Talk Anti-Spam. Zij gebruiken uw gegevens alleen voor het bestrijden en voorkomen van spam. Blijkt uit nader onderzoek dat wij kunnen uitsluiten dat u ´spammer´ bent, dan verwijderen wij gelijk uw gegevens. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Cleantalk. Raadpleeg hier de privacyverklaring van Cleantalk.

Artikel 5.2.4. Welke gegevens verzamelen en ontvangen wij als u gebruikt maakt van het contactformulier op onze website of als u contact opneemt per mail?
Wij ontvangen in ieder geval uw naam, uw e-mailadres en de inhoud van uw bericht als u gebruikt maakt van het contactformulier. Als u ons mailt, ontvangen wij in ieder geval uw e-mailadres, de inhoud van uw bericht en andere gegevens die op deze wijze in ons bezit komen.

Artikel 5.2.5. Waarom bewaren en verwerken wij uw bericht?
Uw gegevens verwerken wij om te kunnen reageren op uw bericht aan ons.
Het is in ons gerechtvaardigd belang om bovenstaande gegevens te bewaren en te verwerken, zodat wij u kunnen helpen, prioriteiten kunnen stellen, kunnen zien wie contact met ons heeft opgenomen, u kunnen onderscheiden van andere personen, en weten wat het laatste moment van eerder contact was, waarom u contact opnam, hoe u eerder reageerde, en hoe wij contact met u kunnen opnemen.

Artikel 5.2.6. Hoe lang bewaren wij uw bericht?
Wij bewaren uw gegevens maximaal 5 (vijf) jaar, tenzij anders is aangegeven in deze privacyverklaring.

Artikel 5.3. Gebruik van social media
Juridischevoorlichting.nl krijgt een eigen pagina op Facebook en LinkedIn. Daarnaast kunt u onze website of andere informatie over onze website delen op verschillende social media kanalen.

Artikel 5.3.1 Welke gegevens verwerken wij?
Als u een bericht plaatst op een van onze sociale media pagina’s, (een deel van) onze website deelt via social media, of contact met ons opneemt via social media, ontvangen wij mogelijk (persoons)gegevens van u. Het gaat om de gegevens die u zelf aan ons kenbaar maakt door het plaatsen of sturen van de reactie of het bericht (denk aan naam, accountnaam en inhoud bericht).

Artikel 5.3.2. Hoe lang en waar bewaren wij uw gegevens?
Reacties of andere berichten op/via/voor/over onze sociale media accounts laten wij in principe oneindig staan, tenzij het bericht verdwijnt, wij een gerechtvaardigd belang hebben om uw reactie weg te halen of als u een verwijderingsverzoek bij ons indient. De gegevens bewaren wij enkel op ons eigen social media account. Raadpleeg de privacyverklaring van het betreffende social media kanaal om erachter te komen hoe zij met uw gegevens omgaan.

Artikel 5.3.3. Waarom bewaren wij uw bericht/reactie?
W
ij hebben een gerechtvaardigd belang om uw reactie of bericht oneindig te behouden, met name als door ons of een derde antwoord is gegeven op uw reactie. Zo kunnen anderen of wij bijvoorbeeld reageren op uw bericht/bijdrage. Ook kan op deze manier de informatie die u met ons en anderen deelt behouden blijven. U kunt een verwijderingsverzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen. Wij zullen uw verzoek vervolgens in behandeling nemen en uitvoeren indien en voor zover uw verzoek redelijk is.

Artikel 5.3.4 Wie kunnen inloggen op de sociale media accounts van juridischevoorlichting.nl?
Alleen de oprichters van www.juridischevoorlichting.nl, als bedoeld in artikel 2, kunnen inloggen in de social media accounts van juridischevoorlichting.nl. Dit is enkel mogelijk via een tweestapsverificatie. Hierdoor voegen wij een extra beveiligingslaag toe aan onze accounts.

Artikel 5.3.5. U gebruikt diensten van derden bij het gebruik van sociale media
Wees u ervan bewust dat u gebruikt maakt van diensten van derden als u zich op enig social media kanaal bevindt. Denk bijvoorbeeld aan Facebook en LinkedIn. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van de betreffende social media kanalen door te nemen, zodat u weet hoe deze organisaties met uw gegevens omgaan. Ook raden wij u aan geen gevoelige of persoonlijke informatie te delen op of via social media.

Artikel 6. Gegevensverwerking bij het sluiten van een overeenkomst en de uitvoering daarvan, facturering, het opstellen van offertes en met het oog op een eventueel (juridisch) geschil.

Artikel 6.1. Overeenkomst
Als wij een samenwerking met u aangaan, kunnen wij uw gegevens nodig hebben voor het sluiten van een volledige en geldige overeenkomst, en om deze uit te kunnen voeren. Deze gegevens verwerken wij dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken. Het gaat mogelijk om de volgende gegevens: handelsnaam, voor-en achternaam, rechtsvorm van uw onderneming, KvK-nummer, rekeningnummer, naam rekeninghouder, e-mailadres, social media accountnamen, naam van uw website, link naar uw website, postadres, adres, postcode, telefoonnummer, klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer, factuurnummer en dergelijke andere relevante en noodzakelijke nummers of gegevens.

Artikel 6.2. Offertes
Vraagt u een offerte bij ons op, dan verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte op te kunnen stellen en te versturen. Wij bewaren offertes acht (8) jaar, omdat wij een administratie(plicht) hebben om aan te kunnen tonen wat er aan de factuur is vooraf gegaan. Daarnaast bewaren wij de offertes om te kunnen zien of u eerder een offerte heeft aangevraagd bij ons en wat de inhoud daarvan was.

Artikel 6.3. Gegevens die het onderwerp kunnen zijn van de uitvoering van de overeenkomst en/of een geschil
Als u een overeenkomst met ons bent aangegaan, dan verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor het opstellen, de totstandkoming en de uitvoering van die overeenkomst. Ook verwerken en bewaren wij gegevens die voortvloeien uit de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, zoals e-mails, brieven en andere gesprekken. Deze zijn nodig voor de afhandeling van een eventueel geschil en de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens bewaren wij in elk geval totdat er een onherroepelijke beslissing is (bij een eventueel geschil), zolang als nodig is vanwege een geldende verjaringstermijn en zolang de overeenkomst geldig is.

Artikel 6.4. Facturatie
Als u een overeenkomst met ons bent aangegaan, dan verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die overeenkomst. Dat zijn in elk geval gegevens die noodzakelijk zijn voor het versturen van een correcte factuur en om u te kunnen bereiken als er onverhoopt iets misgaat bij het opstellen of versturen van de factuur. Bij betaling zullen wij bovendien te zien krijgen van welke rekening de betaling af komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren offertes, facturen en betaalgegevens acht (8) jaar. Wij raden u aan om het privacybeleid van uw bank en onze bank te raadplegen.

Artikel 6.5. Waar bewaren wij (klant) gegevens, als bedoeld in artikel 6?
Wij bewaren uw (klant)gegevens binnen Europa middels de diensten van G Suite. Alleen de oprichters van juridischevoorliching.nl, als bedoeld in artikel 2, kunnen bij deze data na het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord. Bovendien kan enkel worden ingelogd bij G Suite via een tweestapsverificatie. Wij hebben ten slotte een bewerkersovereenkomst gesloten met G Suite.

Artikel 7. Content en diensten van derde partijen
Artikel 7.1. WordPress en plugins
Deze website is gebouwd via WordPress en maakt gebruik van content van derde partijen, zoals widgets en plug-ins. Wij hebben de instellingen zo zorgvuldig mogelijk afgesteld met het oog op uw privacy, voor zover dat redelijk en mogelijk is. Hieronder hebben wij een lijst opgesteld van Plug-ins die wij gebruiken.

– Anti-Spam by Cleantalk
– Contact Form 7
– GDPR Cookie Compliance
– Google Analytics Dashboard for WP (GADWP)
– Google Tag Manager for WordPress
– Header and Footer Scripts
– Really Simple SSL
– WP Rocket
– WP Mail SMTP
Yoast SEO

Ook gebruiken wij diensten van derden voor de beveiliging van deze website. Wij vermelden de betreffende organisatie niet, in verband met de veiligheid van deze website. Wij verwerken de gegevens die nodig zijn voor het beveiligen van deze website. Wij sluiten spoedig een bewerkersovereenkomst met de betreffende organisatie.

Artikel 7.2. Social media
We willen het voor u zo eenvoudig mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Wij plaatsen daarom links naar onze eigen pagina’s op sociale media. Volgt u deze links of zit u op de social media kanalen om een andere reden? Dan maakt u gebruik van een andere dienst dan onze website. Lees de privacyverklaringen van de betreffende social media-kanalen, zodat u weet hoe zij met uw uw gegevens omgaan. Wij zijn hier niet voor verantwoordelijk en hebben hier geen invloed op. Denk onder andere aan de volgende kanalen: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Snapchat, Google+ en RSS enzovoort.

* Wij hebben mogelijk alleen een link naar LinkedIn en Facebook geplaatst op juridischevoorlichting.nl. Enkel op deze social media kanalen krijgen wij eigen pagina met juridischevoorlichting.nl

Artikel 7.3. Gravatar
Als u een reactie op onze website achterlaat, kunt u daarbij mogelijk een een foto van uzelf plaatsen met Gravatar of op andere wijze. Controleer het privacybeleid van Gravatar of van de dienst waarvan u gebruik maakt, zodat u weet hoe zij met uw gegevens omgaan. Wij laten uw reactie in principe oneindig staan op onze website. Wij vragen u daarom om goed na te denken, voordat u dergelijke gegevens openbaart op deze website. Wees u ervan bewust dat het niet zonder risico is om (persoonlijke) informatie achter te laten op het internet. U kunt een verwijderingsverzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen.

* Mogelijk hebben wij de reactiefunctie uitgeschakeld ten tijde van uw bezoek aan onze website.

Artikel 7.4. Links naar websites van derden
Op onze website zal u links naar externe website aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een andere website. Deze externe websites kunnen gebruik maken van andere cookies en uw gegevens op andere wijze gebruiken/verwerken dan wij doen. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk en kunnen hier geen invloed op uitoefenen. Wij wijzen u erop dat het om deze reden raadzaam is om de privacy- en cookieverklaringen te lezen van de websites waar u op terecht komt, voordat u gebruik maakt van de betreffende website.

Artikel 7.5. Anti-Spam by Cleantalk
Bij het gebruiken van het contactformulier worden persoonsgegevens van u opgeslagen zoals uw IP-adres, e-mailadres, de inhoud van uw bericht en uw naam. Om veiligheidsredenen en om deze website te beschermen tegen spam worden uw gegevens ook verwerkt in de CleanTalk Cloud Service. Uw gegevens worden direct (automatisch) verwijderd, tenzij u op basis van uw bericht of op andere wijze wordt aangemerkt als spammer. CleanTalk kan de informatie ook gebruiken voor anti-spam bescherming van andere websites die zijn verbonden aan Cleantalk. Het gaat dan enkel om gegevens van gebruikers die zijn aangemerkt als spammer. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Cleantalk.

Artikel 7.6. Google Analytics
Wij verwerken en slaan analytische gegevens van u op via Google Analytics. Wij hebben de verwerking geanonimiseerd. Daarnaast hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics. Wij delen mogelijk een samenvatting van de gegevens met onze klanten. Dit is van belang voor de uitoefening van onze bedrijfsvoering, zodat wij onze klanten kunnen laten zien welke berichten/pagina’s het meest bezocht worden en hoeveel bezoekers onze website trekt per verschillende regio. De gegevens die wij delen met deze partijen zijn niet herleidbaar tot een specifiek persoon. U moet bijvoorbeeld denken aan de volgende voorbeeldgegevens:

– 250 bezoekers bekeken in januari onze arbeidsrechtelijke berichten; 
– Op 3 februari trokken wij 150 unieke bezoekers;
– 150 personen uit de buurt van Nijmegen hebben onze website bezocht;

Artikel 8. Gerechtvaardigd belang
In bovenstaande gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens. Wij hebben ons eigen belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, en onze bedrijfsvoering, website en de overeenkomsten juist en volledig te kunnen uitvoeren en beschermen, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan wij de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Artikel 9. Cookies
Artikel 9.1. Wat zijn cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de site van ConsuWijzer: https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/cookies

Artikel 9.2. Welke cookies gebruikt deze website?
Deze website gebruikt de volgende functionele en analytische cookies:

Analytische cookies van Google Analytics:
– _ga
– _gid
– _gat
– _gat_gtag_UA_129535772
– _gat_UA-00000-1

Cookies van GDPR Cookie Compliance
– moove_gdpr_popup
– wpgdprc-consent-3

Anti-Spam Cookies van Cleantalk
ct_checkjs (verloopt bij beëindigen browser sessie, gebruikt voor het opslaan van dynamische variabelen vanuit de browser)
ct_sfw_pass_key (verloopt bij beëindigen browser sessie, gebruikt voor SpamFirewall-technologie).
apbct_visible_fields (verloopt bij beëindigen browser sessie, ingesteld via backend en bevat informatie over de huidige gebruiker )
apbct_visible_fields_count (verloopt bij beëindigen browser sessie,
ingesteld via backend en bevat informatie over de huidige gebruiker)
ct_fkp_timestamp (verloopt bij beëindigen browser sessie, gebruikt om te onthouden wanneer gebruiker de pagina heeft ingeladen)
ct_ps_timestamp (verloopt bij beëindigen browser sessie, gebruikt om te onthouden wanneer een gebruiker de pagina heeft ingeladen)
ct_timezone (verloopt bij beëindigen browser sessie, gebruikt om de tijdzone van de gebruiker te onthouden)
ct_pointer_data (verloopt bij beëindigen browser sessie, gebruikt om te onthouden wanneer gebruiker pagina heeft ingeladen)

Artikel 9.4.1. Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 14 maanden bewaard. De gegevens die worden verzameld worden geanonimiseerd. Op deze wijze wordt een deel van uw IP-adres geanonimiseerd. Wij delen geen gegevens met Google en de cookies van Google Analytics worden niet gebruikt voor andere Google diensten. Wij hebben daarnaast een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en ervoor gezorgd dat de Cookies versleuteld worden verstuurd.

Artikel 9.4.2. Delen van gegevens met derde partijen
Wij delen samengevatte statistieken van de analytische gegevens van onze bezoekers met derden voor het uitvoeren van onze bedrijfsvoering. Onze klanten willen weten hoe vaak onze website en berichten worden bezocht, hoe lang dit bezoek duurt, welke berichten worden gelezen en uit welke regio een bezoeker komt. Denk hierbij aan de volgende voorbeeldgegevens:

– in maart 2019 bezochten 2500 personen uit de regio Nijmegen onze website;
– op 4 maart 2019 bekeken 250 personen artikel ‘overlast van uw buren’. Dit bericht werd gemiddeld 2 minuten bekeken.

Artikel 9.5.1. GDPR Cookie Compliance
Wij gebruiken GDPR Cookie Compliance om u een cookie- en privacybanner te tonen. De cookies zijn functionele cookies om de banner te kunnen tonen op onze website en om uw klik op ‘verberg deze banner’ op te slaan en te onthouden voor een volgend bezoek aan onze website.

Artikel 9.5.2. Waarom tonen wij u een banner?
Per banner willen wij u er toe aan te zetten om onze privacy- en cookieverklaring en de gebruiksvoorwaarden daadwerkelijk te raadplegen. Het is belangrijk dat u zich bewust van de wijze waarop wordt omgegaan met uw privacy en hoe u onze site moet gebruiken. Wij kunnen op deze manier ook direct de belangrijke en noodzakelijke informatie aan u kenbaar maken voor het gebruik van onze website. Bovendien vragen wij u daarmee – mogelijk ten overvloede – om uw expliciete akkoord met gebruik van cookies door onze website.

Artikel 9.6.1. Anti-Spam by Cleantalk
Deze website maakt gebruikt van cookies van Cleantalk. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de bescherming van onze website en worden enkel gebruikt voor het voorkomen en bestrijden van spam.

Zie ons cookiebeleid voor meer informatie en een aparte pagina over het gebruik van cookies door onze website.

Artikel 10. Doorgifte van uw gegevens
Wij delen uw gegevens mogelijk met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • WordPress
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten
 • Google Analytics/ Google Tag Manager
 • Anti-Spam by Cleantalk
 • Beveiligingsplugin
 • G Suite
 • Klanten (alleen analytische gegevens van Google Analytics)

Wij proberen persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EER (Europese Economische Ruimte) te verwerken, maar mogelijk zullen wij er niet aan ontkomen diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Artikel 11. Uw rechten
Op uw verzoek informeren wij zo snel mogelijk over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen? Neem dan contact op per e-mail via info@juridischevoorlichting.nl of het contactformulier op onze website.

Artikel 11.1. Inzage, rectificatie en wissen gegevens
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en u mag ons verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Artikel 11.2. Beperking van de verwerking
U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet (meer) juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking.

Artikel 11.3. Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen wij uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Artikel 11.4. Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Artikel 11.5. Toestemming intrekken
Hebben wij uw gegevens voor een bepaal doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Artikel 11.6. Klachten
U heeft het recht om klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klachten over ons privacybeleid eerst aan ons kenbaar maken. Wij zullen uw klacht dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en uw probleem proberen op te lossen.

Artikel 11.7. Uitschakelen en verwijderen
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dan kunt u dit doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie.

Artikel 12. Beveiliging van uw persoonsgegevens en deze website
Wij doen er alles aan om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen binnen ons budget om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Artikel 13. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij een andere werkwijze zijn gaan hanteren. Wij raden u aan om periodiek na te gaan of deze privacyverklaring is gewijzigd. Wij hebben deze privacyverklaring zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Wij verzoeken u om ons kenbaar te maken als er onvoorzien en onverhoopt informatie mist in deze privacyverklaring. Wij brengen dit dan zo spoedig mogelijk op orde.

Gebruikt u deze website? Dan wordt u geacht onze privacy- en cookieverklaring en gebruiksvoorwaarden te hebben geraadpleegd en deze geaccepteerd te hebben. Dit hebben wij uitdrukkelijk naar voren gebracht in onze verklaringen, onze gebruiksvoorwaarden en in de banner die u onderaan uw pagina heeft gezien/ziet bij uw eerste bezoek aan onze website.

Raadpleeg hier onze cookieverklaring en voorwaarden