Arbeidsrecht

Onder welke voorwaarden kan een werkgever een vast arbeidscontract van een werknemer opzeggen?

I Agree. De voorwaarden voor het opzeggen van een contract door de werkgever bij geen instemming van de werknemer.

Opzeggen arbeidscontract door werkgever: let bij geen instemming op de opzegtermijn, redelijke grond, opzegverboden, type contract, herplaatsing en een ontslagprocedure


De werkgever kan een arbeidscontract niet eenvoudig opzeggen

Als een werkgever het arbeidscontract van een werknemer wil opzeggen, dan kan dit niet zomaar. De wetgever heeft regels opgesteld die de werknemer in enige mate bescherming bieden. 


Opzeggen zonder instemming werknemer

Het arbeidscontract kan door een werkgever worden opgezegd zonder instemming van de werknemer als daarvoor een redelijke grond bestaat en onder meer rekening wordt gehouden met de opzegtermijn en eventuele opzegverboden die van toepassing zijn en als de werkgever met succes een ontslagprocedure heeft gevolgd bij het UWV, een daartoe bevoegde ontslagcommissie en/of de kantonrechter.  


Ontslagprocedure bij het UWV

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, moet de werkgever eerst een verzoek voor een ontslagvergunning indienen bij het UWV. Als op basis van de toepasselijke cao een onafhankelijke ontslagcommissie is ingesteld, dan zal deze commissie oordelen over verzoeken tot bedrijfseconomisch ontslag.


De kantonrechter

Verder is de kantonrechter bevoegd om verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te behandelen.


Verplicht kijken naar mogelijkheden voor herplaatsing

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

Herplaatsing ligt in ieder geval niet in de rede indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De redelijke termijn is gelijk aan de opzegtermijn.

Van een passende functie is sprake wanneer deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Herplaatsing is niet vereist indien de werknemer een geestelijk ambt bekleedt.


Ontslag op staande voet, in de proeftijd of met wederzijds goedvinden

Ontslag is in beginsel mogelijk zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter indien het gaat om ontslag op staande voet op grond van een dringende reden, bij beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, bij instemming van de werknemer en bij ontslag in de proeftijd.


Herroepingsrecht in het geval van instemming met opzegging door werknemer

De werknemer heeft het recht zijn eventuele instemming met de opzegging binnen veertien dagen na de dagtekening ervan zonder opgaaf van redenen schriftelijk te herroepen.

Indien de werkgever de werknemer niet uiterlijk twee werkdagen na de instemming schriftelijk wijst op het herroepingsrecht, bedraagt de termijn drie weken.


Herroepingsrecht werknemer bij ontslag met wederzijds goedvinden

Indien de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, door middel van een schriftelijke overeenkomst, heeft de werknemer het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.

De werknemer moet de ontbinding schriftelijk aan de werkgever kenbaar hebben gemaakt; als de werkgever het recht niet in de overeenkomst vermeldt, bedraagt de termijn drie weken. 

Tot slot willen we benadrukken dat bij een tijdelijk contract aanvullende regels kunnen gelden. Zo kan een tijdelijk contract vaak niet worden opgezegd zonder tussentijds opzegbeding. 


Waarom juridische hulp?

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen als uw arbeidsovereenkomst wordt opgezegd of als u het contract van uw werknemer wil opzeggen. Laat beoordelen wanneer in uw geval aan de voorwaarden voor een geldige opzegging is voldaan. 

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Kijk ook eens op de website van het UWV voor dit onderwerp.