Arbeidsrecht

Mijn werkgever wil mij ontslaan op staande voet

Ontslag op staande voet door werkgever.

Ontslag op staande voet: onverwijld opzeggen om een dringende reden en die reden onverwijld mededelen aan de werknemer. Indien nodig, mag de werkgever in bepaalde gevallen nog wel onderzoeken of het vermoeden juist is. Dit onderzoek moet voortvarend worden uitgevoerd en daarna dient zonder uitstel ontslag op staande voet te volgen, als dat de conclusie is van het onderzoek.


Ontslag op staande voet door werkgever

Als een werkgever een werknemer op staande voet wil ontslaan, dan probeert de werkgever het arbeidscontract per direct te beëindigen. Dit kan uiteraard niet zomaar. Ontslag op staande voet is alleen mogelijk als aan strenge voorwaarden is voldaan.


Ontslag op staande voet door werkgever

Het ontslag moet onverwijld na (kennisneming van) het incident of de gedraging van de werknemer die een dringende reden oplevert volgen op grond van de dringende reden. Daarnaast moet de reden voor het ontslag op staande voet onverwijld aan de werknemer worden medegedeeld.

Onverwijld is een lastige term, die wordt ingevuld aan de hand van de omstandigheden van het specifieke geval. Letterlijke betekent het: zonder uitstel. Zo kan de werkgever soms bijvoorbeeld nog een onderzoek instellen als dat nodig is. De werkgever zou dan alsnog onverwijld tot ontslag op staande voet overgaan als hij daartoe overgaat direct na het vaststellen van de feiten.

Uit de wet volgt dat als dringende redenen worden aangemerkt: “zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.’’.


Voorbeeld van een dringende reden

Een voorbeeld van een mogelijke dringende reden is een werknemer die zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of een ander misdrijf of een werknemer die een geheimhoudingsplicht schendt.

Ook kan worden gedacht aan een werknemer die zich, ondanks waarschuwing, overgeeft aan dronkenschap of een werknemer die in ernstige mate bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen voor de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden.

Dit zijn slechts voorbeelden. Er zijn meer gedragingen, eigenschappen of daden die kunnen leiden tot een dringende reden voor ontslag op staande voet. Ook kunnen er omstandigheden zijn waarin dergelijke gedragingen juist geen ontslag op staande voet rechtvaardigen.


Wat blijkt uit vaste rechtspraak?

Uit vaste rechtspraak blijkt dat alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking genomen moeten worden bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een dringende reden.

Omstandigheden als de aard en de ernst van de gedraging van de werknemer en verder onder meer de aard en duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer deze heeft vervuld, alsmede de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zullen hebben, zijn daarbij van belang.

Ontslag op staande voet is een uiterst middel, dat slechts bij uitzondering mag worden gegeven. Voor meer informatie kunt u ook eens een kijkje nemen op de website van het UWV . Bent u een werknemer en heeft u ontslag op staande voet gekregen? Het kan verstandig zijn om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen over uw situatie.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit tot ontslag of voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.