Overige

Mijn buren hebben een omgevingsvergunning gekregen, kan ik hier bezwaar tegen maken?

Hebben uw buren een omgevingsvergunning gekregen en bent u het daar niet mee eens? U kunt hier mogelijk bezwaar tegen maken binnen 6 weken na de dag dat het besluit op de juiste wijze is bekendgemaakt. Het bevoegde gezag moet het bezwaar voor afloop van de termijn hebben ontvangen. Bij verzending per post is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn per post is bezorgd, op voorwaarde dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Om bezwaar of beroep te kunnen indienen moet u belanghebbende zijn bij het besluit.  Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. U kunt als belanghebbende worden aangemerkt als u, als buur, bijvoorbeeld uitkijkt op de bouwwerkzaamheden. Het zal afhangen van de omstandigheden van uw specifieke situatie of u daadwerkelijk als belanghebbende wordt aangemerkt.

Uitgebreide procedure
Wordt de vergunning volgens de uitgebreide procedure afgehandeld? Dan legt de gemeente het conceptbesluit op de vergunningaanvraag ter inzage. U kunt dan uw zienswijzen kenbaar maken tijdens de 6 weken dat het conceptbesluit ter inzage ligt. De gemeente weegt uw zienswijzen mee in het definitieve besluit. Als u het niet eens bent met het definitieve besluit, dan kunt u rechtstreeks beroep instellen bij de rechtbank. Laat u juridisch adviseren over het indienen van zienswijzen en helpen bij het opstellen daarvan.

Informeer uzelf nader over de inhoud van het bezwaar- of beroepschrift en/of laat u hierover adviseren. Dit geldt eveneens voor het indienen van zienswijzen. Het is namelijk van groot belang dat u tijdig op de hoogte bent van de termijnen waar u zich aan moet houden. Bovendien moeten de stukken inhoudelijk volledig zijn. In bepaalde gevallen mag u in een latere fase van een procedure bij de rechter geen beroep meer doen op nieuwe argumenten als u die niet eerder naar voren heeft gebracht in uw stukken. De medewerkers van een rechtswinkel kunnen u vaak snel en kosteloos helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift.

Voor een juiste beoordeling van uw situatie is het noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise.  Het is bovendien altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.