Huurrecht

Opzegging huurovereenkomst om dringende reden voor eigen gebruik


Situatie

Huurwoning nodig voor eigen gebruik
Stel u als verhuurder heeft een huurovereenkomst met een huurder, maar wilt deze huurovereenkomst beëindigen. U heeft de huurwoning nodig voor eigen gebruik. Wat zijn uw mogelijkheden?

Algemeen juridisch kader

Huurovereenkomst blijft geldig tot vordering tot opzegging wordt toegewezen bij de rechter, tenzij huurder met de opzegging instemt
Een door de verhuurder opgezegde huurovereenkomst blijft van kracht tot een rechter heeft beslist dat de vordering van de verhuurder tot opzegging van de huurovereenkomst wordt toegewezen.

Volgens de wet moet de verhuurder bij de opzegging aan de huurder vragen om binnen zes weken aan te geven of die schriftelijk instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst.

Als de huurder instemt
Stemt de huurder in, dan gaat de opzegging wel in zonder dat de rechter er bij te pas komt. Stemt de huurder niet in met de opzegging door de verhuurder, dan moet de verhuurder dus eerst langs de rechter voordat de opzegging daadwerkelijk intreedt.

Zes weken termijn
De huurder moet zes weken de tijd hebben gehad om schriftelijk aan te geven of hij of zij instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst. Stemt de huurder niet in? Dan kan de verhuurder zich wenden tot de rechter en vorderen dat de rechter het tijdstip zal vaststellen waarop de huurovereenkomst zal eindigen.

Tot die tijd blijft de huurovereenkomst, zoals hierboven eerder vermeld, van kracht.

Dringend nodig voor eigen gebruik
De rechter kan de vordering onder andere toewijzen indien de verhuurder aannemelijk maakt dat hij het verhuurde zo dringend nodig heeft voor eigen gebruik (verkoop van de gehuurde woonruimte niet daaronder inbegrepen) dat van hem niet kan worden verlangt de huurovereenkomst te laten voortduren en als ook blijkt dat de huurder andere passende woonruimte kan verkrijgen.

Hierbij moet worden gekeken naar de relevante (persoonlijke) omstandigheden  van het geval.

De belangen van de huurder (en onderhuurders) en verhuurder moeten hierbij tegen elkaar worden afgewogen en in het voordeel van de verhuurder uitvallen.

Huisvestigingsvergunning en drie jaar eigenaar van het gehuurde
De verhuurder moet voor bewoning wel in het bezit zijn van een huisvestigingsvergunning en minimaal drie jaar eigenaar van het gehuurde zijn. De termijn gaat pas lopen vanaf het moment dat de verhuurder de huurder in kennis heeft gesteld dat hij eigenaar van het gehuurde is geworden.

Mogelijk heeft u recht op of kan de rechter een bedrag vaststellen dat uw verhuurder moet betalen in tegemoetkoming tot uw verhuis- en inrichtingskosten.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.

U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht. 

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.