Mediation

Hoe verloopt mediation?

 

Bloem. Wat kost mediation?

1. Voor de start

a) Je wilt op eigen initiatief een mediation starten
Willen jij en degene waarmee je een conflict hebt op eigen initiatief een
mediationtraject opstarten? Dan kan je zelf een mediator selecteren en deze benaderen.


b) De rechter heeft u doorverwezen naar mediation
Ben je betrokken bij een gerechtelijke procedure en heeft de rechter je doorverwezen naar mediation? De gerechtelijke procedure wordt dan tijdelijk stopgezet en je probeert de kwestie alsnog via mediation op te lossen. Het kan namelijk goed zijn dat je er alsnog uitkomt via mediation.

2. Intake en eerste bijeenkomsten(en)

Zodra een (eerste) afspraak met de mediator gemaakt is, is het verstandig om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor jou het
probleem is en welke zaken belangrijk voor je zijn. De mediation bijeenkomsten vinden meestal plaats op een neutrale plek, bijvoorbeeld op het kantoor van de mediator.

De eerste bijeenkomst is een intakegesprek je maakt kennis met de mediator. De mediator zal je uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgt je allebei de gelegenheid om jullie kant van het verhaal over de kwestie te vertellen. Samen met de mediator maak je afspraken over de voortgang van de mediation en welke onderwerpen aan de orde behoren te komen.

3. Mediationovereenkomst

In de intake legt de mediator een aantal punten vast in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp de kwestie gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaar je dat je actief meewerkt en dat je de kwestie wilt oplossen.

De mediator verklaart in deze overeenkomst dat zij onpartijdig is, zich
neutraal zal opstellen en geen enkel belang heeft bij de oplossing die je voor de kwestie zult vinden. Voor dat de mediation start, is het verplicht de dat iedere deelnemer in de mediation deze mediationovereenkomst ondertekent.

Alle afspraken voor het mediationtraject staan op papier. Daarom is zo’n overeenkomst heel belangrijk.

4. Start mediation en mediationbijeenkomsten

Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer verzoeken zijn kant van de kwestie te vertellen. Sommige mediators maken gespreksverslagen (op hoofdlijnen) of actie lijstjes, andere mediators niet. Een mediator is niet verplicht dit te doen.

Na een aantal gesprekken is het bekend hoe jullie beiden tegen de kwestie aankijken, en is duidelijk wat voor iedereen de kern van de kwestie is en welke zaken belangrijk zijn in de toekomst.

5. Onderzoeken mogelijke opties dan wel oplossingen; onderhandelingsfase

Als duidelijk is wat er speelt, de belangen inzichtelijk zijn en ieder in de gelegenheid is geweest zijn verhaal te doen, dan is het punt bereikt waarop beide partijen constructief aan mogelijke oplossingen kunnen gaan werken.

De mediator heeft verschillende technieken en maakt gebruik van haar ervaring, waarmee zij jullie beiden ondersteund om te komen tot de gewenste oplossingen. Tevens is het nuttig en nodig te toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn en of die gaan werken in de praktijk.

6. Einde: vaststellingsovereenkomst

Als beide partijen een oplossing hebben gevonden, dan kan dit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst/convenant of de mediator besteedt dit uit aan een jurist. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die jullie gemaakt hebben. Het schept rechten en plichten waar jullie je beiden aan moet houden.

Jullie ondertekenen deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaar je dat je je houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Auteur
Dit artikel is geschreven door Penny Bleeker-Bloem, gediplomeerd mediator gevestigd in Oterleek (Alkmaar)  

Voor dit artikel geldt: copyright Penny Bleeker-Bloem, www.bloemmediation.nl. Alle rechten voorbehouden.