Mediation

Er gelden twee belangrijke uitgangspunten bij mediation

1. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de
mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en desgewenst zelfs voor de uitkomst van de mediation.

Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator. In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat de advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen.

Dat mag, als je het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden en ondertekend voorafgaande van het mediation gesprek een geheimhoudingsverklaring.

2. Vrijwilligheid

Een mediation kan alleen starten als jij en de andere partij aan mediation willen meedoen. Je kan niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld je werkgever of op doorverwijzing van de rechter) ben je niet verplicht om deel te nemen aan de mediation.

Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken. Als je kiest voor mediation, zal je actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Vrijwilligheid is namelijk geen vrijblijvendheid. Uitgangspunt is dat je samen de wens hebt om een oplossing te vinden voor het probleem, de kwestie, jouw conflict.

Auteur
Dit artikel is geschreven door Penny Bleeker-Bloem, gediplomeerd mediator gevestigd in Oterleek (Alkmaar)  

Voor dit artikel geldt: copyright Penny Bleeker-Bloem, www.bloemmediation.nl. Alle rechten voorbehouden.