Wanneer recht op de transitievergoeding in 2021?

Preview

De transitievergoeding 2021: bent u werknemer? Dan heeft u vaak recht op de transitievergoeding bij ontslag. Ook bij een kort dienstverband of ontslag in de proeftijd. Maar, let op: in sommige situaties heeft u geen recht op de transitievergoeding. Lees hieronder wanneer u recht heeft op de vergoeding, wanneer niet, hoe dit verschilt bij een tijdelijk en vast contract en hoe hoog de vergoeding is.

De voorwaarden voor een transitievergoeding in 2021

Om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding dient u een arbeidsovereenkomst te hebben.

Daarnaast moet uw dienstverband door uw werkgever zijn opgezegd of op verzoek van uw werkgever zijn ontbonden. Hetzelfde geldt indien uw tijdelijk arbeidscontract op initiatief van uw werkgever niet aansluitend is voortgezet bij het aflopen daarvan.

Tot slot mag u binnen zes maanden geen opvolgende arbeidsovereenkomst zijn aangegaan, die tussentijds kan worden opgezegd, voor het eindigen van uw arbeidsovereenkomst.

Als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten

Daarnaast kan uw werkgever een transitievergoeding aan u verschuldigd zijn indien u zelf uw arbeidscontract opzegt, ontbindt of niet-aansluitend voortzet, als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever. 

Ook transitievergoeding bij een tijdelijk contract of proeftijd!

Ook bij een kort dienstverband, tijdelijk dienstverband of ontslag in de proeftijd kunt u recht hebben op een transitievergoeding.

Wijziging regels transitievergoeding in 2020 als gevolg van de Wab

Met de nieuwe wetgeving omtrent de transitievergoeding hoeft u niet meer minimaal twee jaar in dienst te zijn geweest bij uw werkgever voordat u recht kunt hebben op de transitievergoeding bij ontslag. Dit was eerder wel het geval.

Verhoogde opbouw afgeschaft

Vanaf 1 januari 2020 zijn de verhoogde opbouw van de transitievergoeding bij 10 of méér dienstjaren en de extra opbouw van transitievergoeding voor personen ouder dan 50 jaar vervallen.

De hoogte van de transitievergoeding kan daarom lager uitvallen voor werknemers die al lange tijd in dienst zijn, in vergelijking met voorgaande jaren.  Lees hier meer over de hoogte van de transitievergoeding in 2021.

Vanaf wanneer geldt het oude transitievergoeding stelsel niet meer?

De nieuwe regels omtrent de transitievergoeding die op 1 januari 2020 in werking zijn getreden, zijn in principe direct van toepassing op alle personen die in aanmerking komen voor een transitievergoeding vanaf 1 januari 2020.

Heeft het ontslag plaatsgevonden vóór 1 januari 2020 of is er een ontslagprocedure gestart vóór 1 januari 2020, dan is het mogelijk dat uw situatie nog onder de oude regeling valt. 

Zoek ook uit of u in uw geval onder een nog oudere regeling valt, zoals de regeling van vóór 1 juli 2015.

Wanneer heeft u onder andere geen recht op een transitievergoeding?

  1. u bent ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uzelf;
  2. u bent jonger dan achttien jaar en heeft gemiddeld twaalf uur per week of minder gewerkt;
  3. het ontslag is het gevolg van het bereiken van de AOW-leeftijd of doordat u een andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  4. u bent ontslagen door een werkgever die failliet is, surseance van betaling heeft of waarop de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is;
  5. u heeft voor het einde van uw tijdelijk contract een nieuw tijdelijk contract gekregen dat binnen zes maanden na het einde van uw aflopende contract ingaat en tussentijds opzegbaar is;
  6. u heeft een gelijksoortig contract aangeboden gekregen van zijn werkgever alvorens het tijdelijk contract eindigde;
  7. uw werkgever heeft aangeboden uw tijdelijke contract van te verlengen bij afloop ervan;
  8. u en uw werkgever gaan uit elkaar met wederzijds goedvinden.

Hoogte transitievergoeding 2021

De transitievergoeding is in 2021 gelijk aan één derde van het loon per maand per gewerkt jaar en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

De maximale hoogte van de transitievergoeding bedraagt €84.000 in 2021 of een vergoeding ten hoogste gelijk aan het loon over 12 maanden, indien het jaarloon hoger is dan €84.000.

Benieuwd naar ons specifieke artikel over de hoogte van de transitievergoeding? Die vindt u hier.

Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter. 

Deel hier onze blog

Share on facebook
Delen
Share on whatsapp
Delen
Share on twitter
Delen
Share on email
Delen

We posten actuele en belangrijke berichten op onze Facebook pagina. Blijf op de hoogte door de pagina hieronder te liken.