Arbeidsrecht

Wat is mijn opzegtermijn als werknemer?

Ontslag nemen opzegtermijn
In de hoofdregel is de opzegtermijn van een werknemer één (1) maand, indien de omvang van de arbeid is vastgelegd; in tegenstelling tot bijvoorbeeld een oproepovereenkomst. Bijzondere overeenkomsten, zoals de oproepovereenkomst, behandelen we niet in dit artikel. 

Van de termijn van één maand voor een werknemer kan schriftelijk worden afgeweken. De opzegtermijn van een werknemer mag bij verlenging echter niet langer zijn dan zes (6) maanden en voor de werkgever niet korter dan het dubbele van die voor de werknemer. 

Situatie
Ontslag nemen opzegtermijn
Wilt u als werknemer uw arbeidscontract voor onbepaalde tijd opzeggen, omdat u bijvoorbeeld ander werk heeft gevonden of om een andere reden wilt stoppen, dan is het belangrijk om uit te zoeken aan welke regels u zich moet houden. Bij opzegging van uw arbeidscontract komt in de meeste gevallen bijvoorbeeld een zogenaamde wettelijke opzegtermijn kijken. 

Algemeen juridisch kader
Opzegtermijn
In de hoofdregel moet u zich houden aan een wettelijke opzegtermijn van één maand, zodat uw werkgever zich tijdig kan voorbereiden op de opzegging van uw arbeidscontract.  

Verlenging opzegtermijn
Er kan schriftelijk zijn overeengekomen dat u een langere opzegtermijn in acht moet nemen. Dit is enkel toegestaan als uw werkgever zelf minimaal de dubbele opzegtermijn van die van u in acht neemt. Deze voorwaarde geldt niet als in een voor u toepasselijke cao anders is bepaald, maar de termijn van uw werkgever mag niet korter zijn dan die van u. Uw opzegtermijn, als werknemer, mag maximaal zes maanden bedragen.

Uiteraard moet u zich ook houden aan overige  voorwaarden voor opzegging, waar in uw geval mogelijk aan moet worden voldaan. Bij ontslag in de proeftijd, op staande voet of met wederzijds goedvinden kunnen andere regels gelden. 

Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand
Bij het opzeggen van uw arbeidsovereenkomst dient u er rekening mee te houden dat opzegging tegen het einde van de maand geschiedt, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik een andere dag is aangewezen.

Indien u bijvoorbeeld op 18 februari 2020  kenbaar maakt aan uw werkgever uw arbeidsovereenkomst te willen opzeggen en u een opzegtermijn van één maand in acht moet nemen, is 31 maart 2020 de laatste dag van uw dienstverband. De arbeidsovereenkomst eindigt in dat geval op 1 april 2020.  U kunt de precieze data in uw geval mogelijk kosteloos laten uitzoeken bij een rechtswinkel

Gevolgen schending opzegtermijn
De partij die opzegt tegen een eerdere dag dan tussen partijen geldt, is aan de wederpartij een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij juiste (regelmatige) opzegging had behoren voort te duren.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van arbeidsrecht.  Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.