Reizen

Mag de organisator van uw pakketreis deze zomaar wijzigen zonder uw medewerking?

Home » Reizen

Wijzigen pakketreis door organisator

Wijzigen pakketreis door organisator

De organisator van uw pakketreisovereenkomst kan deze in principe niet zomaar wijzigen zonder uw medewerking vóór aanvang van de reis.

Wel is dit onder andere toegestaan als de organisator dit recht in de overeenkomst heeft opgenomen, het om een onbeduidende wijziging gaat én uw organisator u op een duidelijke, begrijpelijke en een in het oog springende manier via een duurzame gegevensdrager in kennis stelt van de wijziging en overige (verplichte) informatie die daarbij komt kijken.

Dit kan onder meer anders zijn als bepaalde prijswijzigingen uitdrukkelijk zijn toegestaan bij wet én de overeenkomst.


Wat is een duurzame gegevensdrager?

Een duurzame gegevensdrager is ieder hulpmiddel dat u in staat stelt om persoonlijk aan u gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Komt u deze term tegen? Denk dan eenvoudig gezegd aan informatie op papier of in een pdf-bestand.

Wijzigen pakketreis door organisator: wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen

U kunt, als reiziger, binnen een door de organisator bepaalde (redelijke) termijn een voorgestelde wijziging aanvaarden of de reisovereenkomst beëindigen zonder betaling van een beëindigingsvergoeding, indien de organisator zich genoodzaakt ziet vóór het begin van de pakketreis:

  1. de voornaamste kenmerken van de reisdiensten (zie hier een lijst) ingrijpend te wijzigen;

  2. niet aan de bijzondere wensen van u, als reiziger, tegemoet te komen, terwijl uw organisator hier eerder op inging;

  3. voor te stellen de prijs van de pakketreis met meer dan 8% te verhogen op basis van veranderingen in de prijs van personenvervoer die zijn toe te schrijven aan een verhoogde kostprijs van brandstof of andere energiebronnen; (1) bij verandering van de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden in de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, zoals toeristenbelasting; (2) of bij verandering in de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn (3).


Wijziging pakketreis door organisator: wanneer recht op passende prijsverlaging?

Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft u recht op een passende prijsverlaging.


Wat als de overeenkomst wordt beëindigd en u geen vervangende pakketreis aanvaardt?

Indien de pakketreisovereenkomst wordt beëindigd en u geen vervangende pakketreis aanvaardt, moet de organisator alle door of namens u betaalde bedragen onverwijld (zo snel mogelijk) en in elk geval uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is beëindigd, terugbetalen.

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding, tegemoetkoming of terugbetaling van enige kosten, win dan juridisch advies in. De informatie in dit artikel is zeer beknopt en algemeen. In uw specifieke situatie kunnen er andere regels gelden.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Reizen

Mag uw reisorganisator de prijs van de pakketreis wijzigen?

Home » Reizen

Wijzigen prijs pakketreis door organisator

Wijzigen prijs pakketreis door organisator

Gaat u op vakantie en heeft u hiervoor een pakketreis en/of gekoppeld reisarrangement afgesloten? Dan zijn de onderstaande regels mogelijk relevant voor u.

Wijzigen prijs pakketreis door organisator: verhoging na sluiten overeenkomst

Onder enkele in de wet vastgelegde omstandigheden mag de prijs van een pakketreisovereenkomst worden verhoogd. Deze mogelijkheid moet wel uitdrukkelijk zijn afgesproken in de gesloten overeenkomst. Ook moet hierbij worden vermeld op welke wijze de prijsverhoging dient te worden berekend en dat u recht heeft op een verlaging van de prijs als de betreffende kosten juist lager worden.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in de prijs van personenvervoer, bijvoorbeeld door een verhoogde kostprijs van brandstof (1), bij veranderingen in de hoogte van belastingen of vergoedingen van organisaties en andere derden die niet bij de overeenkomst zijn betrokken, zoals toeristenbelasting (2) en bij veranderingen in de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn (3).


Wijzigen prijs pakketreis door organisator: verhoging na sluiten overeenkomst

Prijzen kunnen uiteraard ook omlaag gaan. In de overeenkomst moet zijn vermeld dat u recht heeft op een prijsverlaging bij een daling van de hierboven bedoelde kosten die zich voordoet na de sluiting van de overeenkomst en vóór het begin van de pakketreis, als de overeenkomst ook voorziet in de mogelijkheid van prijsverhogingen.  

In geval van een prijsverlaging heeft de organisator het recht de werkelijk gemaakte administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. De organisator van uw reis moet deze administratieve kosten aan u kunnen bewijzen op uw verzoek.


Tijdige in kennis stelling van verhoging

Ongeacht de omvang ervan is een prijsverhoging alleen mogelijk indien de organisator de reiziger daarvan uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager en op een duidelijke en begrijpelijke manier in kennis stelt. Hierbij moet duidelijk worden gemaakt waarom de prijs verhoogd wordt en hoe dit is berekend.


Wat is een duurzame gegevensdrager?

Een duurzame gegevensdrager is ieder hulpmiddel dat de reiziger of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan.

Dat opslaan moet op een wijze die de informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Komt u de term tegen? Denk dan eenvoudig weg aan bijvoorbeeld papier of een pdf-bestand.


Verhoging van meer dan 8% van de pakketreis

Bedraagt de prijsverhoging meer dan 8% van de pakketreis, dan zijn ook de volgende regels van belang:

  1. Als de organisator zich genoodzaakt ziet vóór het begin van de pakketreis de prijs van de pakketreis met meer dan 8% te verhogen overeenkomstig bovenstaande informatie, kan de reiziger binnen een door de organisator bepaalde redelijke termijn de voorgestelde wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van een beëindigingsvergoeding.
  2. Indien de pakketreisovereenkomst wordt beëindigd door de meer dan 8% verhoging en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle door of namens de reiziger betaalde bedragen zo snel mogelijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is beëindigd, aan de reiziger terug.


Wanneer gelden de regels niet?

  •  bij een pakketreis en/of gekoppeld reisarrangement die niet langer dan 24 uur duurt, tenzij deze een overnachting omvat.
  • pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die incidenteel, zonder winstoogmerk en uitsluitend aan een beperkte groep reizigers worden aangeboden of gefaciliteerd
  • pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die worden afgenomen op basis van een algemene overeenkomst voor zakenreizen tussen een handelaar en een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.


Lees ook ons artikel over non-conformiteit van de reisovereenkomst voor mogelijke andere relevante informatie. Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding, tegemoetkoming of terugbetaling van enige kosten, win dan juridisch advies in. De informatie in dit artikel is zeer beknopt en algemeen. In uw specifieke situatie kunnen er andere regels gelden.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Reizen

Wat als uw pakketreis niet aan de verwachtingen van de pakketreisovereenkomst voldoet?

Home » Reizen

Pakketreis voldoet niet aan verwachtingen

Pakketreis voldoet niet aan verwachtingen

Voldoet uw pakketreis niet aan de verwachtingen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding of vervangende reis. De organisator van uw reis is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de pakketreisovereenkomst betrekking heeft.

Voldoet een reisdienst van uw pakketreisovereenkomst niet aan de verwachtingen die u redelijkerwijs mocht verwachten (non-conformiteit), stel uw organisator hier dan zo snel mogelijk van op de hoogte. De organisator moet de zogenaamde ‘non-conformiteit’ verhelpen.


Recht op passende prijsverlaging

Is het verhelpen van de non-conformiteit niet mogelijk of brengt dit onredelijk hoge kosten met zich mee voor de organisator van uw reis in uw situatie, dan heeft u recht op een passende prijsverlaging voor iedere periode waarin er sprake is van de non-conformiteit, tenzij deze aan u is toe te rekenen.


Schadevergoeding bij schade

Wordt de non-conformiteit niet verholpen? Dan heeft u recht op een passende schadevergoeding als u schade lijdt als gevolg van de non-conformiteit, tenzij dit aan uzelf is te wijten, er sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, of het te wijten is aan iemand die niet bij pakketreisovereenkomst betrokken is en dit niet kon worden voorzien of voorkomen.

De schadevergoeding moet zo snel mogelijk worden uitbetaald.


Zelf actie ondernemen

Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door u bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft u de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Als de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen of indien deze onmiddellijk moet worden verholpen, hoeft u geen termijn te bepalen.


Alternatief arrangement zonder bijkomende kosten, als groot deel van de diensten niet gaat zoals overeengekomen


Indien een aanzienlijk deel van de diensten (waaronder begrepen de terugkeer van de reiziger naar de plaats van vertrek) niet kan worden verricht zoals overeengekomen in de pakketreisovereenkomst, moet de organisator zonder bijkomende kosten voor de reiziger (met het oog op de voortzetting van de pakketreis) geschikte alternatieve arrangementen aanbieden. Deze moeten, indien mogelijk, van gelijkwaardige of hogere kwaliteit zijn dan die welke in de overeenkomst is bepaald.

Indien de voorgestelde alternatieve arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit dan in de pakketreisovereenkomst is bepaald, dient de organisator u een passende prijsverlaging te geven.

U kunt voorgestelde alternatieve arrangementen alleen afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken of indien de toegekende prijsverlaging ontoereikend is.


Accommodatie op kosten van de organisatie als u niet kunt terugkeren

Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, zijn de kosten van de nodige accommodatie, indien mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger, voor rekening van de organisator.

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding, tegemoetkoming of terugbetaling van enige kosten, win dan juridisch advies in. De informatie in dit artikel is zeer beknopt en algemeen. In uw specifieke situatie kunnen er andere regels gelden.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.