Mediation

Waarom en wanneer mediation?

De voordelen van mediation

Snelheid en kosten

Mediation kan vanuit verschillende oogpunten voordelen met zich meebrengen ten opzichte van een gerechtelijke procedure. Zo zal een mediationtraject over het algemeen sneller verlopen dan een gerechtelijk proces. Daarnaast kunnen de kosten van mediation lager zijn ten opzichte van een gerechtelijke procedure. De kosten van mediation worden bovendien vaak verdeeld onder de partijen.

Het zoeken naar een duurzame oplossing waarmee alle partijen kunnen leven

Doordat partijen zelf tot een oplossing moeten komen en daarmee moeten instemmen, kan dit beter werken dan een rechterlijke beslissing, waarmee een van de partijen het wellicht oneens is. In plaats van het vaststellen van schuld bij één van de partijen zal bij mediation tot slot de focus liggen op oplossingen en het bewerkstelligen van een wenselijke situatie voor de toekomst.

Niet gebonden aan juridisch kader

Daarbij draait het niet zozeer om juridische argumenten en het wettelijk kader waarin de kwestie zich afspeelt; belangen van partijen kunnen ook daarbuiten vallen. Bij de mediation kunnen ook meerdere kwesties tegelijk worden opgelost.

Informeel karakter

Mediation zal over het algemeen informeler zijn dan een juridische procedure. Partijen kunnen ook zelf op zoek gaan naar een mediator die hen geschikt lijkt in hun concrete situatie en waarbij zij zich prettig voelen.

Ook kunnen partijen het simpelweg beu zijn om te procederen.


Wanneer is mediation geschikt?

Mediation is met name geschikt als partijen een oplossing in eigen hand willen houden, communicatie nog mogelijk is, ze de onderlinge relatie goed willen houden of herstellen en ook echt bereid zijn om samen tot een oplossing te komen, ondanks de kwestie of het conflict. Daarnaast moeten partijen zich ervan bewust zijn dat voor bepaalde oplossingen of gewenste situaties een rechterlijke uitspraak noodzakelijk kan zijn.

Mediation is daarentegen minder geschikt als één van de partijen niet (vrijwillig) wil meewerken aan mediation en niet meer in gesprek wil gaan met de andere partij. De onafhankelijke mediator zal doorgaans geen beslissing nemen of partij kiezen, maar het proces van partijen om tot een oplossing te komen slechts ondersteunen en begeleiden.

In dit artikel wordt besproken hoe een mediationproces kan verlopen.Mediation

Wat is mediation?

De zware weg naar een oplossing. Mediation.

Wat is mediation?
Tussen personen of partijen kunnen conflicten ontstaan. Lukt het partijen niet om tot een oplossing te komen, dan zou mediation uitkomst kunnen bieden. Bij mediation begeleidt een onafhankelijke mediator partijen naar een oplossing voor het conflict. Mediation kan bijvoorbeeld een rol spelen bij conflicten tussen werknemer & werkgever, huurder & verhuurder en bij scheidingen.

Een mediator bij mediation is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig

Een mediator zal geen partij kiezen en geen beslissing nemen. Een mediator behoort neutraal, onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Het is aan de partijen zelf om het conflict op te lossen. De mediator speelt daarin een ondersteunende rol en dient als een onafhankelijke partij die gesprekken leidt en partijen bij het proces begeleidt. Het is geen rechter.

In samenspraak tot een oplossing komen

Mediation is onder meer geschikt als partijen in de toekomst nog met elkaar moeten samenwerken of omgaan. Doordat partijen zelf tot een oplossing moeten komen en daarmee moeten instemmen, kan dit beter werken dan een rechterlijke beslissing, waarmee een van de partijen het wellicht oneens is.

Vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en vrijblijvendheid

Het is belangrijk dat partijen vrijwillig meewerken aan het proces en bereid zijn zich in te spannen om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Daarnaast spelen vertrouwelijkheid en vrijblijvendheid een belangrijke rol in een mediationtraject.

Benieuwd naar meer over de voordelen en geschiktheid van mediation? Lees dan dit artikel. Of lees dit artikel waarin wordt besproken hoe een mediationproces kan verlopen.

Mediation

Hoe verloopt mediation?

 

Bloem. Wat kost mediation?

1. Op zoek naar een mediator

Als partijen een mediationtraject willen starten, begint dat bij het kiezen van één of meerdere geschikte mediators. Dit kan ook het geval zijn als hiertoe wordt besloten gedurende een gerechtelijke procedure.

Bij het kiezen van een mediator zouden partijen zich kunnen laten adviseren. Wellicht hebben partijen interesse in een specifieke mediator, bijvoorbeeld gelet op de kosten, ervaring of een bepaalde achtergrond van een mediator.

2. Intake, mediationovereenkomst en start mediation

Bij de eerste bijeenkomst met de mediator zal over het algemeen centraal staan hoe het mediationproces verloopt en om welke kwesties en belangen van partijen de mediation draait.

Voor partijen is het van belang dat zij zich op deze bijeenkomst voorbereiden, zodat zij goed duidelijk kunnen maken wat zij verwachten, willen en hoe zij het probleem zien. Daarna kunnen afspraken worden gemaakt over het verloop van de mediation. Ook bij de voorbereiding op deze bijeenkomst zouden partijen zich kunnen laten adviseren.

Vervolgens worden er afspraken gemaakt die in een mediationovereenkomst worden vastgelegd, waaronder de geheimhouding en vertrouwelijkheid. Hierin kunnen verder onder meer aspecten worden vastgelegd, zoals de kosten van de mediation, inspanningsverplichtingen van partijen en de op te lossen kwestie. Het is belangrijk dat alle relevante en belangrijke afspraken voor het mediationproces daarin worden opgenomen. De partijen die willen deelnemen aan de mediation, zullen akkoord moeten gaan met de mediationovereenkomst.

3. Onderhandelingsfase

Na het sluiten van de mediationovereenkomst kunnen de inhoudelijke mediationbijeenkomsten beginnen. Daarin krijgen partijen de ruimte om hun kant van het verhaal te doen. Als de kwestie, standpunten van partijen en hun belangen duidelijk zijn en alle partijen hebben kunnen vertellen wat zij willen, kan naar (duurzame en geschikte) oplossingen worden gekeken.

4. Afsluitende fase: de vaststellingsovereenkomst

Aan het eind van het traject zal duidelijk worden of partijen tot een oplossing zijn gekomen of niet. Bij een (gedeeltelijke) oplossing kan deze worden vastgelegd door middel van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Dit kan de mediator zelf doen, maar ook uitbesteden aan een jurist.

In beide gevallen is het vaak raadzaam voor partijen om de overeenkomst en de inhoud daarvan te laten controleren door een advocaat of jurist, voordat zij tekenen. De bedoeling van een vaststellingsovereenkomst is over het algemeen dat partijen niet (eenvoudig) kunnen terugkomen op de afspraken die hierin zijn vastgelegd. Partijen beogen daarmee immers een knoop door te hakken in hun specifieke situatie om een onzekerheid of geschil te beëindigen.

Bij het einde van het mediationtraject kunnen partijen eraan denken om advies te vragen over de vraag of er daarna nog stappen ondernomen moeten worden. Bij een mislukt mediationproces geldt dit eveneens ten opzichte van alternatieve mogelijkheden of oplossingen.