Huurrecht

Huurverhoging medio 2021 tot medio 2022: wat is de maximale verhoging?

Home » Huurrecht

Huurverhoging 2020 berekening


Huurverhoging 2021/2022: wanneer toegestaan?

Huurverhoging 2021: bij het huren van een huis komt een huurprijs kijken. De huurprijs kan niet altijd (onbeperkt) worden verhoogd. In dat kader is de verhuurder aan (wettelijke) regels gebonden. De regels kunnen bovendien verschillen in de sociale sector en vrijehuursector.

Van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 mag de kale huurprijs van een sociale huurwoning niet omhoog, volgens de website van de Rijksoverheid. Wel mag de verhuurder de servicekosten verhogen. Daarvoor moet wel een reden worden aangevoerd. De huur van een vrijesectorwoning mag vanaf 1 mei 2021 maximaal 2,4% omhoog.


Huurverhoging 2021/2022 sociale huurwoning

De huurwoning valt onder de sociale sector indien de huurprijs onder de €752,33 ligt. De kale huurprijs mag deze periode niet worden verhoogd.


Kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen

In deze gevallen mag de huur vanaf 1 juli 2020 met maximaal 0% omhoog. Wel mag de verhuurder de servicekosten verhogen als hier reden voor is.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Win ook informatie in over wat voor type huurwoning u heeft. Dit kan bijvoorbeeld ook raadzaam zijn als de huurwoning verbeterd, gerenoveerd of verbouwd is.

Bron: Rijksoverheid.nl.

Huurrecht

Opzeggen huurovereenkomst woonruimte voor onbepaalde tijd door verhuurder: wanneer kan dat?

Home » Huurrecht

Opzeggen huurovereenkomst door verhuurder

Opzeggen huurovereenkomst woonruimte door verhuurder

Uw verhuurder kan de huur van uw woonruimte alleen opzeggen als is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. Bij het opzeggen van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd moet uw verhuurder rekening houden met de onderstaande regels. 


Opzeggen huurovereenkomst woonruimte door verhuurder: wanneer en hoe kan dat?

De opzegging van uw verhuurder dient schriftelijk tegen een voor de betaling van de huurprijs overeengekomen dag plaats te vinden per aangetekende brief of exploot.

De echtgenoot of geregistreerde partner van een huurder kan van rechtswege medehuurder zijn. De opzegging moet in dat geval aan beide echtgenoten of geregistreerde partners afzonderlijk worden gedaan.


De opzegtermijn van uw verhuurder 

Daarnaast dient uw verhuurder rekening te houden met zijn opzegtermijn. Deze kan niet korter zijn dan drie maanden en wordt voor elk jaar dat u op basis van de huurovereenkomst ononderbroken het gehuurde in gebruik heeft gehad, verlengd met één maand tot ten hoogste zes maanden.

Een beding waarin een kortere termijn voor de verhuurder overeengekomen wordt, is niet geldig.


Vermelden van de gronden die tot de opzegging hebben geleid

Uw verhuurder moet ook de gronden vermelden die tot de opzegging hebben geleid. De overeenkomst mag enkel worden opgezegd op grond van de in de wet bepaalde gronden. Deze kunt u onder meer vinden in wetsartikel 274 van het zevende Burgerlijk Wetboek.


Wat als uw huurder niet instemt met de beëindiging van de huur?

Uw verhuurder moet u bij de opzegging ook vragen om binnen zes weken mede te delen of u al dan niet toestemt met beëindiging van de overeenkomst. Stemt u niet in, dan kan uw verhuurder de huurovereenkomst niet beëindigen zonder tussenkomst van de rechter. 


Opzeggen huurovereenkomst woonruimte door verhuurder bij onbepaalde tijd met een minimumduur

Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimumduur kunnen afwijkende opzegregels gelden. Win dan in ieder geval nadere juridische informatie in. Ook gelden andere regels als de huur wordt opgezegd met wederzijds goedvinden, nadat de huur is ingegaan.

Lees ten slotte altijd zorgvuldig uw huurovereenkomst door.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Huurprijscheck: wat als u te veel huur heeft betaald?

Home » Huurrecht

Huurprijscheck huurprijs berekenen


Huurprijscheck en huurverlaging 

Huurprijscheck: denkt u te veel huur te betalen? Maak eerst de berekening 
Denkt u dat u te veel huur betaalt en bent u benieuwd wat u in dat geval kunt doen? Zorg eerst dat u er zeker van bent dat u te veel huur betaalt.  Bereken eerst de maximale huurprijs van uw huurwoning met de huurprijscheck van op de website van de Huurcommissie

Lees de gehele pagina dan wel gehele website allereerst zorgvuldig door, zodat u niet een berekening maakt voor een verkeerd type (woon)ruimte. De link opent in een nieuw tabblad, zodat u daarna weer eenvoudig terug kunt naar deze pagina. 


Na de huurprijscheck: verzoek tot huurvermindering

Blijkt dat de huurprijs die u betaalt te hoog is, dan kunt u uw verhuurder verzoeken om een huurverlaging. Het verzoek moet u minimaal twee maanden voordat de huurverlaging ingaat sturen.


Verzoek tot huurverlaging: wat moet erin staan? 

-de oude en nieuwe huurprijs;
-het percentage of bedrag waarmee de huur wordt verlaagd;
-de datum waarop de huurverlaging ingaat;
-de hoeveelheid punten van de woning (treft u aan in de berekening)

Lees eerst ook nog deze pagina door voor meer informatie: 

https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurverlaging/


Wat als u er niet uitkomt met uw verhuurder?

Komt u er niet uit met uw verhuurder, dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen.  Vindt de Huurcommissie de huurverlaging terecht, dan geeft de Huurcommissie aan per welke datum de huurverlaging ingaat.


Blijkt dat u te veel huur betaald heeft? Dan moet u zelf het te veel betaalde bedrag terughalen

Het is in dat geval raadzaam om uw verhuurder een aangetekende brief toe te zenden waarin u hem verzoekt het te veel betaalde bedrag terug te betalen binnen een redelijke termijn.

U kunt hierbij verwijzen naar de uitspraak van de Huurcommissie en uw recht op terugbetaling van het bedrag. Werkt dit niet, dan is het verstandig om juridisch advies in te winnen.


Let op bij tijdelijke huurcontracten en geliberaliseerde huurwoningen

Voor tijdelijke huurcontracten en geliberaliseerde huurwoningen kunnen andere regels gelden. Let hier dus op. Op de volgende pagina van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de ‘geliberaliseerde huurwoning’:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/huurliberalisatiegrens 


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Bron: Huurcommissie

 

Huurrecht

Brandschade aan een huurwoning, wie is aansprakelijk?

Home » Huurrecht

 Brand huurwoning

Brandschade aan een huurwoning. In de wet is geregeld dat brandschade in principe voor rekening van de verhuurder komt. De wet gaat er namelijk van uit dat brand in een huurwoning niet is ontstaan door tekortschieten van de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, tenzij de verhuurder kan bewijzen dat dit wel het geval is.


Brandschade aan een huurwoning

Brand in een (huur)woning, een heel vervelende situatie, maar wie is aansprakelijk? Bent u dat of uw verhuurder? Lees hieronder meer over de juridische regels daarover.


Brandschade komt in de hoofdregel voor rekening van de verhuurder

In de wet is geregeld dat brandschade in principe voor rekening van de verhuurder komt. De wet gaat er namelijk van uit dat brand in een huurwoning niet wordt vermoed te zijn ontstaan door toerekenbaar tekortschieten van de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, tenzij de verhuurder kan bewijzen dat dit wel het geval is.

Ook al huurt u een woning, u bent dus niet altijd aansprakelijk voor de schade als er brandschade ontstaat terwijl u daar woont.


Als de brand aan de huurder te wijten is

Als blijkt dat de brand aan de huurder te wijten is, doordat deze toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, dan is deze mogelijk wel aansprakelijk voor de schade. Dit moet in voldoende mate kunnen worden bewezen.

Een onderzoek door een deskundige kan om die reden van belang zijn. Er kan bovendien altijd sprake zijn van een bijzondere omstandigheid of bijzondere gedraging van de huurder. Het kan daarom, voor zowel huurder als verhuurder, zeker geen kwaad om (kosteloos) juridisch advies in te winnen in een dergelijk geval. 


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

 

Huurrecht

Mijn verhuurder is overleden

Home » Huurrecht

Huurwoning. Verhuurder overleden.

Verhuurder overleden? De wet bepaalt dat de huurovereenkomst niet door het overlijden van de verhuurder eindigt. Dit houdt in dat de huurovereenkomst blijft bestaan en dat u huur betaalt aan de erfgenamen. Let op: er kunnen omstandigheden zijn die gronden kunnen opleveren voor het opzeggen van de huurovereenkomst door de verhuurder.


Verhuurder overleden

U huurt een huis van uw verhuurder en krijgt te horen dat uw verhuurder is overleden. Kunt u het huis blijven huren?

De erfgenamen worden de nieuwe verhuurders

De wet bepaalt dat de huurovereenkomst niet door het overlijden van de verhuurder eindigt. Dit houdt in dat de huurovereenkomst blijft bestaan. De erfgenamen van de verhuurder zullen vanaf dat moment optreden als nieuwe verhuurder. U betaalt de huur vervolgens aan hen.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter. Geschillen over (ver)huur waar u niet uitkomt? Kijk ook eens op de website van de Huurcommissie. Lees ook eens onze andere blogartikelen over het huurrecht.

Huurrecht

Huurcontract onbepaalde tijd opzeggen: hier moet u op letten!

Home » Huurrecht

Opzeggen huurovereenkomst onbepaalde tijd


Bent u als huurder van een woonruimte een huurcontract voor onbepaalde tijd aangegaan en wilt u de huurovereenkomst beëindigen? Zorg dan dat u in ieder geval rekening houdt met onderstaande regels.


Huurcontract onbepaalde tijd opzeggen: uw plichten

Het opzeggen van uw huurcontract voor onbepaalde tijd dient u schriftelijk te doen tegen de datum waarop u normaal gesproken de huur zou betalen. Het opzeggen moet u doen u per aangetekende brief of exploot. Zo is zeker dat uw opzegging de verhuurder heeft bereikt of niet. Vergeet ook niet aan uw medehuurders te denken. 

Daarnaast dient u rekening te houden met de opzegtermijn. Deze termijn verschilt voor huurder en verhuurder. Daarover meer hieronder. 


Opzegtermijn: hoe lang is die?

Als huurder dient u rekening te houden met een opzegtermijn die gelijk is aan de tijd die tussen twee opvolgende voor betaling van de huurprijs overeengekomen dagen verstrijkt. De termijn mag niet korter zijn dan één maand en niet langer dan drie maanden. 

Voorbeeld van de opzegtermijn

Betaalt u om de maand huur, dan is opzegtermijn één maand. Betaalt u om de twee maanden huur, dan is de opzegtermijn twee maanden, enzovoorts. Maar, uw opzegtermijn kan ten hoogste drie maanden bedragen. 


De opzegtermijn: wat mag uw verhuurder niet met u afspreken?

Elke bepaling in de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd die de huur zonder opzegging doet eindigen, is in principe ongeldig. Ook bedingen waarin een langere dan de voormelde opzegtermijn voor de huurder wordt opgenomen zijn niet geldig. 


Let op!

Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimumduur kunnen afwijkende opzegregels gelden. Lees ten slotte altijd zorgvuldig uw huurovereenkomst door. Bovenstaande regels gelden niet bij beëindiging met wederzijds goedvinden. Zorg dat u altijd duidelijke afspraken maakt omtrent de betaling van huur en de vertrekdatum wanneer u of uw verhuurder instemt met tussentijdse opzegging.  


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter. Kijk bij geschillen over huur ook eens op de website van de Huurcommissie

Huurrecht

Mijn verhuurder wil het huis verkopen

Huurwoning te koop.


Nieuwe eigenaar huurwoning

Gaat u een studentenkamer of andere woonruimte huren, dan gaat u in de meeste gevallen een huurovereenkomst aan met uw verhuurder. Het kan voorkomen dat uw verhuurder de woonruimte verkoopt en overdraagt aan een nieuwe eigenaar tijdens uw huurperiode. De huurovereenkomst eindigt dan niet! Koop breekt namelijk geen huur. Maar niet alle rechten en verplichtingen gaan altijd mee over.


Koop breekt geen huur

Dit betekent eenvoudig gezegd dat de huurovereenkomst niet eindigt, maar automatisch wordt voortgezet met de nieuwe eigenaar, welke dan uw nieuwe verhuurder wordt.

Een aantal rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst van de verhuurder gaan over op de nieuwe eigenaar van het gehuurde, maar niet allemaal.


Welke rechten en plichten gaan mee over?

In de wet staat dat de nieuwe eigenaar slechts wordt gebonden door bedingen van de huurovereenkomst die onmiddellijk verband houden met het doen hebben van het gebruik van het gehuurde tegen een door de huurder te betalen tegenprestatie.

Zo kunt u er bijvoorbeeld van uitgaan dat het recht om gebruik te maken van het gehuurde en uw verplichting om huur te betalen mee overgaat, evenals de verplichting van de verhuurder om gebreken te herstellen op verzoek.


Wat als u twijfelt in uw situatie?

Twijfelt u of bepaalde verplichtingen en rechten mee overgaan, bespreek dit dan met de nieuwe eigenaar. Uiteraard kunt u afspraken die u had met uw oude verhuurder opnieuw laten vastleggen met uw nieuwe verhuurder.

Ontstaat er discussie over de overgang van enige rechten of verplichtingen? Dan kunt u advies inwinnen. Blijkt dat bepaalde rechten of verplichtingen inderdaad niet mee overgaan? Dan kunt u bijvoorbeeld proberen deze opnieuw overeen te komen met uw verhuurder of uw adviseur vragen naar andere mogelijkheden.  


Andere regels bij contractovername

Bij een contractovername kunnen andere regels gelden. Dan kunnen alle rechten en plichten mee overgaan. Geschillen over huur? Kijk dan ook eens op de website van de Huurcommissie.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Mijn huurder betaalt de huur niet

Envelop. Aangetekende brief als huurder niet betaalt.

Huurder betaalt de huur niet

Indien u een woonruimte verhuurt, kan het voorkomen dat uw huurder de huur niet tijdig betaalt. Dit levert een vervelende situatie op. Wat kunt u als verhuurder dan het beste doen?


Huurder betaalt de huur niet: stuur een schriftelijke herinnering

Als u te maken heeft met een nalatige huurder die de huur niet betaalt, is het raadzaam om een schriftelijke herinnering te sturen. Er kan iets mis zijn gegaan bij de betaling of uw huurder kan simpelweg vergeten zijn de huur te betalen. Mocht uw huurder tijdelijk niet in staat zijn om te betalen, dan zou u een betalingsregeling kunnen voorstellen.


Huurder betaalt de huur niet: ingebrekestelling en aangetekende brief

Als uw huurder na de betalingsherinnering nalatig blijft in het betalen van de huur, dan kunt u uw huurder een ingebrekestelling toezenden.  Het is raadzaam dit te doen middels een aangetekende brief.

In de brief verzoekt u uw huurder om alsnog te betalen binnen een redelijke termijn. Verwijs hierbij naar de betalingsverplichting van uw huurder. Betaalt uw huurder niet binnen de termijn, dan is deze in verzuim. Verzuim kan in een later stadium van belang zijn.


Ingebrekestelling is niet altijd noodzakelijk

Het sturen van een ingebrekestelling is niet altijd noodzakelijk voor het intreden van verzuim. Als uw huurder niet tijdig betaalt voor afloop van een vooraf bepaalde betalingstermijn, dan is uw huurder van rechtswege (lees: automatisch) in verzuim.

Echter, het kan raadzaam zijn om alsnog een ingebrekestelling te sturen. Daarnaast kan een ingebrekestelling uw huurder er mogelijk toe bewegen om de huur alsnog te betalen.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Gebreken aan huurwoning en huurvermindering via de Huurcommissie

Gebreken huurwoning en huurvermindering

Gebreken aan huurwoning en huurvermindering

Wanneer u huur betaalt voor een huurwoning, verwacht u dat u het gehuurde kunt gebruiken naar volledig woongenot. Bij gebreken aan uw huurwoning kan dat woongenot zijn verminderd. Bij een ernstig gebrek kan een huurder recht hebben op (tijdelijke) huurvermindering. Dit betekent dat de huurder een lager huurbedrag betaalt tot de verhuurder het gebrek heeft hersteld.

Dit is pas het geval als aan bepaalde omstandigheden is voldaan. Daar wordt hieronder beknopt op ingegaan.

Wat is een gebrek?

De wet beschrijft een gebrek als volgt: “Een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft”.

Huurvermindering aanvragen bij de Huurcommissie

Ten eerste moet het gebrek voldoende ernstig zijn. Op de website van de Huurcommissie kan het zogenaamde Gebrekenboek geraadpleegd worden. Daarin zijn dergelijke gebreken te vinden, inclusief informatie omtrent de daarmee gepaard gaande huurverlaging. Ook gebreken die niet in het Gebrekenboek zijn opgenomen, kunnen ernstig genoeg zijn.

Meld het gebrek aan uw huurwoning aan uw verhuurder

Voordat wordt toegekomen aan huurverlaging, dient de huurder de verhuurder eerst schriftelijk op de hoogte te stellen van het gebrek. De verhuurder heeft vervolgens in principe zes weken de tijd om het gebrek te herstellen. Indien dat niet gebeurt binnen die termijn, kan bij de Huurcommissie een verzoek worden ingediend tot het doen van een uitspraak omtrent de redelijkheid van de huurprijs met aanwezigheid van de gebreken.

Het kan raadzaam zijn om informatie in te winnen over de vraag of u zich in uw specifieke geval kunt wenden tot de Huurcommissie of niet. Ook kan het verstandig zijn om u te laten informeren of het gebrek in uw geval voor uw verantwoordelijkheid komt of voor die van uw verhuurder. Verder kan het verstandig zijn om een jurist te raadplegen als u ondanks huurverminding met het gebrek blijft zitten.

Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Opzegging huurovereenkomst om dringende reden voor eigen gebruik


Situatie

Huurwoning nodig voor eigen gebruik
Stel u als verhuurder heeft een huurovereenkomst met een huurder, maar wilt deze huurovereenkomst beëindigen. U heeft de huurwoning nodig voor eigen gebruik. Wat zijn uw mogelijkheden?

Algemeen juridisch kader

Huurovereenkomst blijft geldig tot vordering tot opzegging wordt toegewezen bij de rechter, tenzij huurder met de opzegging instemt
Een door de verhuurder opgezegde huurovereenkomst blijft van kracht tot een rechter heeft beslist dat de vordering van de verhuurder tot opzegging van de huurovereenkomst wordt toegewezen.

Volgens de wet moet de verhuurder bij de opzegging aan de huurder vragen om binnen zes weken aan te geven of die schriftelijk instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst.

Als de huurder instemt
Stemt de huurder in, dan gaat de opzegging wel in zonder dat de rechter er bij te pas komt. Stemt de huurder niet in met de opzegging door de verhuurder, dan moet de verhuurder dus eerst langs de rechter voordat de opzegging daadwerkelijk intreedt.

Zes weken termijn
De huurder moet zes weken de tijd hebben gehad om schriftelijk aan te geven of hij of zij instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst. Stemt de huurder niet in? Dan kan de verhuurder zich wenden tot de rechter en vorderen dat de rechter het tijdstip zal vaststellen waarop de huurovereenkomst zal eindigen.

Tot die tijd blijft de huurovereenkomst, zoals hierboven eerder vermeld, van kracht.

Dringend nodig voor eigen gebruik
De rechter kan de vordering onder andere toewijzen indien de verhuurder aannemelijk maakt dat hij het verhuurde zo dringend nodig heeft voor eigen gebruik (verkoop van de gehuurde woonruimte niet daaronder inbegrepen) dat van hem niet kan worden verlangt de huurovereenkomst te laten voortduren en als ook blijkt dat de huurder andere passende woonruimte kan verkrijgen.

Hierbij moet worden gekeken naar de relevante (persoonlijke) omstandigheden  van het geval.

De belangen van de huurder (en onderhuurders) en verhuurder moeten hierbij tegen elkaar worden afgewogen en in het voordeel van de verhuurder uitvallen.

Huisvestigingsvergunning en drie jaar eigenaar van het gehuurde
De verhuurder moet voor bewoning wel in het bezit zijn van een huisvestigingsvergunning en minimaal drie jaar eigenaar van het gehuurde zijn. De termijn gaat pas lopen vanaf het moment dat de verhuurder de huurder in kennis heeft gesteld dat hij eigenaar van het gehuurde is geworden.

Mogelijk heeft u recht op of kan de rechter een bedrag vaststellen dat uw verhuurder moet betalen in tegemoetkoming tot uw verhuis- en inrichtingskosten.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.

U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht. 

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Schadevergoeding van verhuurder die opzegt om dringende reden voor eigen gebruik, zonder daadwerkelijk in te trekken.

Sleutel in slot. Opzeggen huur om dringende reden voor eigen gebruik.

Opzegging huur om dringende reden eigen gebruik: uw verhuurder is u een schadevergoeding verschuldigd indien de wil om de toentertijd door u gehuurde ruimte duurzaam in eigen gebruik te nemen in werkelijkheid niet aanwezig is geweest.

Situatie

Opzegging huur om dringende reden eigen gebruik
Heeft uw verhuurder de huurovereenkomst opgezegd met een beroep op de noodzakelijkheid van het gehuurde voor eigen gebruik, maar is het oude gehuurde nog niet in gebruik genomen door uw verhuurder binnen één jaar? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding.


Algemeen juridisch kader

Opzegging huur om dringende reden eigen gebruik
Uw verhuurder is u een schadevergoeding verschuldigd indien de wil om de toentertijd door u gehuurde ruimte duurzaam in eigen gebruik te nemen in werkelijkheid niet aanwezig is geweest.

De wet gaat ervan uit dat van dat laatste sprake is, indien de verhuurder niet binnen één jaar na het einde van de huurovereenkomst de ruimte duurzaam in gebruik heeft genomen, tenzij de verhuurder kan bewijzen dat de wil er in werkelijkheid wel was.  

Heeft u te maken met eenzelfde situatie? Win dan juridisch advies in.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.

U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht. 

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Huurwoning verbouwen of wijzigen: Wat mag wel en niet?

Home » Huurrecht

Huurwoning verbouwen

Plannen om uw huurwoning te verbouwen?

Wil u veranderingen aanbrengen aan (een gedeelte van) het gehuurde? Bijvoorbeeld het weghalen van een muurtje, het aanbrengen van luxaflex of het plaatsen van een andere vloer. Hieronder leest u met welke regels u onder meer rekening dient te houden.


Huurwoning verbouwen: wanneer heeft u toestemming nodig van uw verhuurder?

Voormelde veranderingen aan het gehuurde zijn niet in alle gevallen toegestaan. Gaat het niet om veranderingen en/of toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt en verwijderd, dan heeft u schriftelijke toestemming van uw verhuurder nodig.

Mogelijk kunnen u en uw verhuurder afspraken maken over het aanbrengen en verwijderen van dergelijke veranderingen in het gehuurde of hebben u en uw verhuurder dit al gedaan in het huurcontract. Lees uw huurcontract daarom eens zorgvuldig door.


Grotere veranderingen? Vraag gewoon voor de zekerheid schriftelijke toestemming

Wil u een muur weghalen of een andere vloer plaatsen? Dan is het raadzaam om toestemming aan uw verhuurder te vragen.  Vraag de toestemming schriftelijk op papier, zodat u later eenvoudig kunt aantonen dat uw verhuurder toestemming heeft verleend voor de wijziging of toevoeging aan de door u gehuurde ruimte.

Twijfelt u of u de door u gewenste veranderingen mag aanbrengen zonder toestemming? Vraag dan toestemming om er zeker van te zijn dat u niet onjuist handelt jegens uw verhuurder.


Soms moet uw verhuurder toestemming verlenen

Indien u een woonruimte huurt, moet uw verhuurder in principe toestemming verlenen indien de verandering of toevoeging de verhuurbaarheid van het gehuurde niet schaadt en niet leidt tot een waardevermindering van het gehuurde.  

Krijgt u geen toestemming van uw verhuurder, dan kunt u om een machtiging van de rechter vragen. Laat u hieromtrent adviseren, voordat u dit doet. 


Wijzigingen of toevoegingen aan de buitenzijde van het gehuurde

Voor wijzigingen of toevoegingen aan de buitenzijde van het gehuurde kunnen ten slotte andere regels gelden, bijvoorbeeld door afspraken die hierover zijn gemaakt.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Let op: maak een beschrijving van het gehuurde op als verhuurder bij het aangaan van een huurovereenkomst

Huurwoning schade. Beschrijving van het gehuurde.

Verhuurt u een woning of kamer? Dan is uw huurder verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer ter beschikking te stellen aan u. Als verhuurder doet u er verstandig aan om een beschrijving van het verhuurde op te maken bij het aangaan van de huurovereenkomst.

Maak een beschrijving van het gehuurde op

Huurder moet het gehuurde in dezelfde staat opleveren
Een huurder moet het gehuurde namelijk in dezelfde staat opleveren als in de beschrijving, aan het einde van de huurperiode. Wel zijn enkele veranderingen en toevoegingen aan delen van het gehuurde toegestaan als die door ouderdom tenietgaan of beschadigen dan wel als de verhuurder daarmee heeft ingestemd.

Wat als er geen beschrijving van het gehuurde is opgemaakt?
Als geen beschrijving van het gehuurde is opgemaakt bij het aangaan van de huurovereenkomst, gaat de wet ervan uit dat de oplevering van het gehuurde in overeenstemming is met de staat van het gehuurde bij het aangaan van de huur.

In dat geval gaat de wet er dus van uit dat het gehuurde niet ongeoorloofd is gewijzigd, veranderd of beschadigd door en voor rekening van de huurder. Is dit volgens de verhuurder wel het geval? Dan is het aan de verhuurder om dat te bewijzen.

Bewijzen van standpunt als verhuurder
De verhuurder moet met tegenbewijs komen dat het gehuurde in andere staat is opgeleverd dan bij het aangaan van de huurovereenkomst het geval was.

Bij gebrek aan bewijs is de verhuurder daarom in het nadeel. Laat als verhuurder daarom altijd een beschrijving van het gehuurde op te maken bij aanvang van de huurperiode.  

Wanneer is er sprake van voldoende bewijs?
Of de verhuurder voldoende bewijs inbrengt, hangt af van de omstandigheden van het geval. Heeft u bijvoorbeeld foto’s gemaakt bij het einde van de huur waarop enkele kleine schade of gebruikssporen te zien zijn, dan blijkt daaruit niet dat deze schade niet al aanwezig was bij aanvang van de huur.

U moet goed en precies kunnen beschrijven van welke schade sprake is, hoe groot de schade is, dat deze nog niet aanwezig was bij aanvang van de huur en dat de schade voor rekening van de huurder komt.

Een vóór aanvang van de huur opgemaakte beschrijving die ondertekend is, kan daarbij van belang zijn. Ook kunt u er daarnaast voor kiezen om foto’s van de verhuurde ruimtes te maken net voor aanvang van de huur.

Heeft u problemen met uw huurder in een dergelijk geval? Laat u dan adviseren.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Onderhoud aan uw huurwoning: wie is verantwoordelijk?

Home » Huurrecht

Onderhoud huurwoning

Onderhoud huurwoning: grote reparaties komen over het algemeen voor rekening van de verhuurder. Klein en dagelijks onderhoud dient de huurder over het algemeen zelf uit te voeren en te bekostigen. Hieronder vindt u ook een link naar een handige lijst!


Verantwoordelijkheid voor onderhoud huurwoning verdeeld tussen huurder en verhuurder

Bij een huurwoning kan het onduidelijk zijn voor wiens rekening de kosten van het onderhoud komen. Stel dat u bijvoorbeeld schade heeft aan uw deur. Wie moet dan die kosten om de deur te repareren betalen? De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan een huurwoning is verdeeld tussen huurder en verhuurder.


Groot onderhoud van de huurwoning voor verhuurder, kleine reparaties voor huurder

Grote reparaties komen over het algemeen voor rekening van uw verhuurder. Klein en dagelijks onderhoud dient u, als huurder, zelf uit te voeren en te bekostigen.

In principe geldt dat onderhoudskosten voor rekening van de huurder komen indien het gaat om onderhoud dat u gemakkelijk zelf kunt uitvoeren en weinig kosten met zich meebrengt.

Als er sprake is van klein onderhoud met een hoge kostenpost, dan komt het onderhoud mogelijk alsnog voor rekening van uw verhuurder. In enkele gevallen is het lastig om onderscheid te maken tussen groot en klein onderhoud.


Online lijst voor welk onderhoud van de huurwoning voor wiens rekening komt

Bij twijfel kunt u de website van de Rijksoverheid raadplegen. Hier vindt u een specifieke lijst waarin wordt beschreven welke reparaties voor wiens rekening komen: Rijksoverheid.nl.


Breng uw verhuurder zo spoedig mogelijk op de hoogte van een gebrek

Als u een gebrek constateert waarvoor uw huurbaas verantwoordelijk is, dan dient u uw verhuurder daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Maak hierbij kenbaar dat u van hem verlangt dat het gebrek wordt verholpen.


Aangetekende brief met een redelijke termijn

Het is raadzaam dit te doen middels een aangetekende brief. Hierbij kunt u een redelijke termijn te geven waarbinnen uw verhuurder moet overgaan tot herstel van het gebrek. Een termijn van zes weken wordt vaak als redelijk beschouwd, afhankelijk van de soort en de omvang van het gebrek.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Wanneer is onderverhuur toegestaan?

Home » Huurrecht

Overdragen sleutels. Onderverhuur.

Bent u huurder van een woonruimte? Dan mag u het gehuurde niet altijd aan een ander in gebruik geven. Sterker nog, de hoofdregel is dat de huurder het gehuurde niet geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik mag geven zonder toestemming van de verhuurder. Onderverhuur is dus niet altijd toegestaan.


Onderverhuur

Stel u huurt een woonruimte. U wilt wat extra geld bijverdienen en u besluit een kamer te verhuren. Is dit mogelijk? U leest het hieronder.

Onderverhuur door huurder van woonruimte

Bent u huurder van een woonruimte? Dan mag u het gehuurde niet altijd aan een ander in gebruik geven. Sterker nog, de hoofdregel is dat de huurder het gehuurde niet geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik mag geven zonder toestemming van de verhuurder.


Toestemming verhuurder voor onderverhuur

Dit betekent dat u in principe toestemming moet hebben van uw verhuurder om het gehuurde, zoals een studentenkamer, onder te verhuren. Bent u huurder van een zelfstandige woning en heeft u uw hoofdverblijf in de woning? Dan bent u echter wel bevoegd om een gedeelte van uw huurwoning onder te verhuren aan een ander.

Let wel op of deze mogelijkheid niet is uitgesloten in uw huurovereenkomst.


Wat is een zelfstandige woning en hoe zit dat bij een studentenkamer?

Onder zelfstandige woning wordt verstaan: een woning met een eigen toegang, welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de woning, zoals het toilet of de badkamer.

Een studentenkamer in een studentenhuis is vaak bijvoorbeeld geen zelfstandige woning.


Aansprakelijkheid huurder voor gedragingen onderhuurder

De huurder kan door de verhuurder worden aangesproken op gedragingen van derden, zoals gasten die in het gehuurde worden uitgenodigd, onderhuurders, huisgenoten etc.

Dit geldt dus ook in het geval van schade die is veroorzaakt door een onderhuurder. Aan onderhuren kunnen daarom risico’s verbonden zitten.

Maak altijd duidelijke afspraken met uw verhuurder en onderhuurder en laat u juridisch adviseren, zodat u op een rijtje heeft wat uw rechten, risico’s en verplichtingen zijn, voordat u een ruimte onder verhuurt.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.