Huurrecht

Huurverhoging 2020 vanaf 1 juli: wat is de maximale verhoging en de berekening?

Home » Huurrecht

Huurverhoging 2020 berekening


Huurverhoging 2020: wanneer toegestaan?

Huurverhoging 2020: indien u een huis huurt, komt de huurprijs natuurlijk ter sprake. Als de verhuurder de huurprijs wil verhogen is hij of zij aan bepaalde regelgeving gebonden.

Bijvoorbeeld: het voorstel tot huurverhoging moet minimaal twee maanden voordat de verhoging ingaat aan de huurder toegezonden worden. Daarnaast is hij of zij ook gebonden aan een maximaal percentage waarmee de huurprijs verhoogd mag worden.


Huurverhoging 2020: maximaal één keer per jaar verhogen met een maximaal percentage

De verhuurder mag de huurprijs een keer per jaar verhogen. De overheid stelt hiervoor ieder jaar een maximaal percentage vast. Er wordt in de huursector een onderscheid gemaakt tussen vrijesectorwoningen en de sociale sector woningen.


Huurverhoging 2020 sociale huurwoning

De huurwoning valt onder de sociale sector indien de huurprijs onder de €737,14 ligt. De huurprijs mag dan maximaal 5,1% tot 6,6% stijgen. Hoeveel de huurverhoging bedraagt hangt af van uw huishoudinkomen in 2018. Dit zijn de inkomens van u en alle andere bewoners van uw huis.

Was uw huishoudinkomen €43.574 of minder in 2018? Dan mag de huurprijs van uw huis maximaal 5,1% stijgen. Dat geldt dus voor de huurverhoging vanaf 1 juli 2020.

Was uw huishoudinkomen €43.574 of meer in 2018, heeft geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat uw huishouden uit maximaal 3 personen? Dan mag uw huurprijs maximaal 6,6% stijgen.


Kamers, woonwagens en woonwagenstandplaats

In deze gevallen mag de huur vanaf 1 juli 2020 met maximaal 4,1% omhoog.


Berekening maximale huurverhoging

De berekening voor de maximale huurverhoging vanaf 1 juli 2020 is 2,6% (inflatie 2019) + 2,5 procentpunt, indien het huishoudinkomen €43.574 of minder bedroeg in 2018.

De berekening voor de maximale huurverhoging vanaf 1 juli 2020 is 2,6% (inflatie 2019) + 4,0 procentpunt, indien het huishoudinkomen meer dan €43574 bedroeg in 2018.


Wat is het huishoudinkomen?

Volgens deze webpagina van de Rijksoverheid wordt onder huishoudinkomen verstaan: “Het huishoudinkomen zijn de inkomens van u en alle andere bewoners van uw huis. Bijvoorbeeld uw partner of kinderen. Alleen bewoners die op het adres staan ingeschreven op het moment van de huurverhoging tellen mee”.

Het gaat om de verzamelinkomens van 2018 van de bewoners die op 1 juli 2020 staan ingeschreven op het adres. Kijk ook naar de uitzonderingen, die onder meer op de voormelde webpagina worden vermeld.


Schriftelijk bezwaar en Huurcommissie

Bent u het als huurder niet eens met de huurverhoging, dan moet u schriftelijk bezwaar maken bij uw verhuurder. Mocht de verhuurder hier niet mee akkoord gaan, kan de verhuurder aan de Huurcommissie vragen om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.


Juridische hulp nodig? Kijk hier!
U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht. 

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.


Het artikel was oorspronkelijk geschreven door Stichting Rechtswinkel Beuningen voor 2019. De versie voor 2020 is aangepast door Juridischevoorlichting.nl.

Bron: Rijksoverheid.nl.

Huurrecht

Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Schrift met wetboek. Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten.

Wat betekent de tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten voor u?
Recent heeft minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen een spoedwetsvoorstel ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ naar de Tweede Kamer gestuurd.

Woningcorporaties en andere verhuurders kunnen tijdelijke huurcontracten die aflopen tussen 1 april en 30 juni 2020 verlengen met één, twee of drie maanden als de huurder daarom vraagt. Als de coronacrisis langer duurt, volgt er mogelijk een verlenging van de spoedwet.

De wet biedt een oplossing voor verhuurders en huurders waarvan het tijdelijke huurcontract afloopt tijdens de coronacrisis
Minister van Veldhoven zegt: ‘’In deze tijden is het voor huurders lastig om te zoeken naar andere woonruimte. Zeker als mensen ook nog te maken hebben met bijvoorbeeld quarantaine, ziekte, ontslag of dubbele diensten in de zorg. Daar is deze spoedwet een oplossing voor.’’

Ook bescherming voor verhuurders
Tegelijkertijd beschermt de wet dus ook de verhuurders. Verlenging van een tijdelijk contract is nu niet mogelijk zonder dat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Als de verhuurder echter voor 1 april al afspraken had om bijvoorbeeld de woning te verkopen, te slopen of te renoveren hoeft de verhuurder het contract niet te verlengen.

Dit geldt ook als de verhuurder zelf in het huis wil gaan wonen of als de huurder zich niet als goed huurder gedraagt. Die gevallen kan een huurder wel voorleggen aan de rechter. Zolang er nog geen uitspraak is, mag de huurder in de woning blijven wonen.

De minister stuurde de spoedwet op 6 april jl. naar de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer de wet zo spoedig mogelijk behandelen, zodat deze meteen daarna kan ingaan.

Auteur
Dit artikel is geschreven door Rechtswinkel Beuningen

Huurrecht

Brandschade aan een huurwoning, wie is aansprakelijk?

Home » Huurrecht

Brand huurwoning

In de wet is geregeld dat brandschade in principe voor rekening van de verhuurder komt. De wet gaat er namelijk van uit dat brand in een huurwoning niet is ontstaan door tekortschieten van de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, tenzij de verhuurder kan bewijzen dat dit wel het geval is.


Brand huurwoning

Brand in een (huur)woning, een heel vervelende situatie, maar wie is aansprakelijk? Bent u dat of uw verhuurder? Lees hieronder meer over de juridische regels daarover.


Brandschade komt in de hoofdregel voor rekening van de verhuurder

In de wet is geregeld dat brandschade in principe voor rekening van de verhuurder komt. De wet gaat er namelijk van uit dat brand in een huurwoning niet is ontstaan door tekortschieten van de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, tenzij de verhuurder kan bewijzen dat dit wel het geval is.

Ook al huurt u een woning, u bent dus niet altijd aansprakelijk voor de schade als er brandschade ontstaat terwijl u daar woont.


Als de brand aan de huurder te wijten is

Als blijkt dat de brand aan de huurder te wijten is, doordat deze toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, dan is deze mogelijk wel aansprakelijk voor de schade. Dit moet in voldoende mate kunnen worden bewezen.

Een vermoeden is normaal gesproken niet genoeg. Een onderzoek door een deskundige kan om die reden van belang zijn. Er  kan bovendien altijd sprake zijn van een bijzondere omstandigheid of bijzondere gedraging van de huurder.

Het kan daarom zeker geen kwaad om (kosteloos) juridisch advies in te winnen. 


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.

Juridische hulp nodig? Kijk hier!
U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht. 

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

 

Huurrecht

Opzegging huurovereenkomst om dringende reden voor eigen gebruik


Situatie

Huurwoning nodig voor eigen gebruik
Stel u als verhuurder heeft een huurovereenkomst met een huurder, maar wilt deze huurovereenkomst beëindigen. U heeft de huurwoning nodig voor eigen gebruik. Wat zijn uw mogelijkheden?

Algemeen juridisch kader

Huurovereenkomst blijft geldig tot vordering tot opzegging wordt toegewezen bij de rechter, tenzij huurder met de opzegging instemt
Een door de verhuurder opgezegde huurovereenkomst blijft van kracht tot een rechter heeft beslist dat de vordering van de verhuurder tot opzegging van de huurovereenkomst wordt toegewezen.

Volgens de wet moet de verhuurder bij de opzegging aan de huurder vragen om binnen zes weken aan te geven of die schriftelijk instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst.

Als de huurder instemt
Stemt de huurder in, dan gaat de opzegging wel in zonder dat de rechter er bij te pas komt. Stemt de huurder niet in met de opzegging door de verhuurder, dan moet de verhuurder dus eerst langs de rechter voordat de opzegging daadwerkelijk intreedt.

Zes weken termijn
De huurder moet zes weken de tijd hebben gehad om schriftelijk aan te geven of hij of zij instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst. Stemt de huurder niet in? Dan kan de verhuurder zich wenden tot de rechter en vorderen dat de rechter het tijdstip zal vaststellen waarop de huurovereenkomst zal eindigen.

Tot die tijd blijft de huurovereenkomst, zoals hierboven eerder vermeld, van kracht.

Dringend nodig voor eigen gebruik
De rechter kan de vordering onder andere toewijzen indien de verhuurder aannemelijk maakt dat hij het verhuurde zo dringend nodig heeft voor eigen gebruik (verkoop van de gehuurde woonruimte niet daaronder inbegrepen) dat van hem niet kan worden verlangt de huurovereenkomst te laten voortduren en als ook blijkt dat de huurder andere passende woonruimte kan verkrijgen.

Hierbij moet worden gekeken naar de relevante (persoonlijke) omstandigheden  van het geval.

De belangen van de huurder (en onderhuurders) en verhuurder moeten hierbij tegen elkaar worden afgewogen en in het voordeel van de verhuurder uitvallen.

Huisvestigingsvergunning en drie jaar eigenaar van het gehuurde
De verhuurder moet voor bewoning wel in het bezit zijn van een huisvestigingsvergunning en minimaal drie jaar eigenaar van het gehuurde zijn. De termijn gaat pas lopen vanaf het moment dat de verhuurder de huurder in kennis heeft gesteld dat hij eigenaar van het gehuurde is geworden.

Mogelijk heeft u recht op of kan de rechter een bedrag vaststellen dat uw verhuurder moet betalen in tegemoetkoming tot uw verhuis- en inrichtingskosten.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.

U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht. 

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Gebreken aan huurwoning

Gebreken huurwoning en huurvermindering

Auteur: Rechtswinkel Beuningen

Huurvermindering bij gebreken
Als huurder kan je in aanmerking komen voor huurvermindering wanneer er een ernstig gebrek in je huurwoning is. Huurvermindering houdt in dat je een lager bedrag betaalt net zo lang tot het gebrek is verholpen door de huurder.

Voorwaarden
De huurder dient ten eerste het gebrek schriftelijk bekend te maken aan de verhuurder. De verhuurder heeft vervolgens zes weken de tijd om het gebrek te verhelpen.

Indien de verhuurder het gebrek niet heeft verholpen binnen deze termijn, kan de huurder bij de Huurcommissie een verzoek instellen om uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurprijs met inachtneming van de gebreken.

Wat is een gebrek?
Een gebrek is een omstandigheid waardoor je als huurder niet het volledige woongenot hebt van je huurwoning. Hierbij moet rekening worden gehouden met wat je als huurder van een goed onderhouden huurwoning mag verwachten.

Gebrekenboek van de Huurcommissie
De Huurcommissie heeft alle gebreken opgenomen in het zogeheten gebrekenboek. De gebreken zijn onderverdeeld in drie verschillende lijsten. Een gebrek uit lijst A leidt bijvoorbeeld tot een verlaging naar 20% van de maximale huurprijs. Je betaalt als huurder in dat geval 80% minder dan eerst.

De Huurcommissie kan ook gebreken die niet in het gebrekenboek zijn opgenomen als ernstig gebrek of tekortkoming aanmerken, zodat er in dat geval alsnog een aanspraak op huurvermindering kan worden gedaan.

(Ver)huurders in de vrije sector
In beginsel is de Huurcommissie slechts ingesteld voor (ver)huurders van sociale huurwoningen, maar huurders in de vrije sector kunnen ook een beroep doen op de Huurcommissie. Dit is mogelijk indien beide partijen in de huurovereenkomst hebben vastgelegd dat geschillen aan de Huurcommissie worden voorgelegd.

Als er niks in de huurovereenkomst is vastgelegd, kunnen de huurder en verhuurder alsnog samen afspreken om dit ene geschil aan de Huurcommissie voor te leggen.  

Dit artikel is geschreven door Rechtswinkel Beuningen

Huurrecht

Schadevergoeding van verhuurder die opzegt om dringende reden voor eigen gebruik, zonder daadwerkelijk in te trekken.

Sleutel in slot. Opzeggen huur om dringende reden voor eigen gebruik.

Opzegging huur om dringende reden eigen gebruik: uw verhuurder is u een schadevergoeding verschuldigd indien de wil om de toentertijd door u gehuurde ruimte duurzaam in eigen gebruik te nemen in werkelijkheid niet aanwezig is geweest.

Situatie

Opzegging huur om dringende reden eigen gebruik
Heeft uw verhuurder de huurovereenkomst opgezegd met een beroep op de noodzakelijkheid van het gehuurde voor eigen gebruik, maar is het oude gehuurde nog niet in gebruik genomen door uw verhuurder binnen één jaar? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding.


Algemeen juridisch kader

Opzegging huur om dringende reden eigen gebruik
Uw verhuurder is u een schadevergoeding verschuldigd indien de wil om de toentertijd door u gehuurde ruimte duurzaam in eigen gebruik te nemen in werkelijkheid niet aanwezig is geweest.

De wet gaat ervan uit dat van dat laatste sprake is, indien de verhuurder niet binnen één jaar na het einde van de huurovereenkomst de ruimte duurzaam in gebruik heeft genomen, tenzij de verhuurder kan bewijzen dat de wil er in werkelijkheid wel was.  

Heeft u te maken met eenzelfde situatie? Win dan juridisch advies in.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.

U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht. 

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Mijn verhuurder is overleden

Home » Huurrecht

Huurwoning. Verhuurder overleden.

Er is geen reden tot paniek. De wet bepaalt namelijk dat de huurovereenkomst niet door het overlijden van de verhuurder eindigt. Dit houdt in dat de huurovereenkomst blijft bestaan en dat u huur betaalt aan de erfgenamen.


Verhuurder overleden

U huurt een huis van uw verhuurder en krijgt te horen dat uw verhuurder is overleden. Kunt u het huis blijven huren?

De erfgenamen worden de nieuwe verhuurders

Er is geen reden tot paniek. De wet bepaalt namelijk dat de huurovereenkomst niet door het overlijden van de verhuurder eindigt. Dit houdt in dat de huurovereenkomst blijft bestaan.

De erfgenamen van de verhuurder zullen vanaf dat moment optreden als nieuwe verhuurder. U betaalt de huur vervolgens aan hen.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.


Juridische hulp nodig? Kijk hier!
U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht. 

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter. Geschillen over (ver)huur waar u niet uitkomt? Kijk ook eens op de website van de Huurcommissie.

Huurrecht

Huurprijscheck: wat als u te veel huur heeft betaald?

Home » Huurrecht

Huurprijscheck huurprijs berekenen


Huurprijscheck 

Huurprijscheck: denkt u te veel huur te betalen? Maak eerst de berekening 
Denkt u dat u te veel huur betaalt en bent u benieuwd wat u in dat geval kunt doen? Zorg eerst dat u er zeker van bent dat u teveel huur betaalt.  Bereken eerst de maximale huurprijs van uw huurwoning met de huurprijscheck van op de website van de Huurcommissie

Lees de gehele pagina allereerst zorgvuldig door, zodat u niet een berekening maakt voor een verkeerd  type (woon)ruimte. De link opent in een nieuw tabblad, zodat u daarna weer eenvoudig terug kunt naar de pagina. 


Na de huurprijscheck: verzoek tot huurvermindering

Blijkt dat de huurprijs die u betaalt te hoog is, dan kunt u uw verhuurder verzoeken om een huurverlaging. Het verzoek moet u minimaal twee maanden voordat de huurverlaging ingaat sturen.


Verzoek tot huurverlaging: wat moet erin staan? 

-de oude en nieuwe huurprijs;
-het percentage of bedrag waarmee de huur wordt verlaagd;
-de datum waarop de huurverlaging ingaat;
-de hoeveelheid punten van de woning (treft u aan in de berekening)

Lees eerst ook nog deze pagina door voor meer informatie: 

https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurverlaging/


Wat als u er niet uitkomt met uw verhuurder?

Komt u er niet uit met uw verhuurder, dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen.  Vindt de Huurcommissie de huurverlaging terecht, dan geeft de Huurcommissie aan per welke datum de huurverlaging ingaat.


Blijkt dat u te veel huur betaald heeft? Dan moet u zelf het te veel betaalde bedrag terughalen

Het is in dat geval raadzaam om uw verhuurder een aangetekende brief toe te zenden waarin u hem verzoekt het teveel betaalde bedrag terug te betalen binnen een redelijke termijn.

U kunt hierbij verwijzen naar de uitspraak van de Huurcommissie en uw recht op terugbetaling van het bedrag. Werkt dit niet, dan is het verstandig om juridisch advies in te winnen.


Let op bij tijdelijke huurcontracten en geliberaliseerde huurwoningen

Voor tijdelijke huurcontracten en geliberaliseerde huurwoningen kunnen  andere regels gelden. Let hier dus op. Op de volgende pagina van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de ‘geliberaliseerde huurwoning’:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/huurliberalisatiegrens 


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.


Juridische hulp nodig? Kijk hier!

U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht.

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Bron: Huurcommissie

 

Huurrecht

Huurcontract onbepaalde tijd opzeggen: hier moet u op letten!

ComputerComputer

Home » Huurrecht

Opzeggen huurovereenkomst onbepaalde tijd


Bent u als huurder van een woonruimte een huurcontract voor onbepaalde tijd aangegaan en wilt u de huurovereenkomst beëindigen? Zorg dan dat u in ieder geval rekening houdt met onderstaande regels.


Huurcontract onbepaalde tijd opzeggen: uw plichten

Het opzeggen van uw huurcontract voor onbepaalde tijd dient u te doen tegen de datum waarop u normaal gesproken de huur zou betalen. Het opzeggen moet u doen u per aangetekende brief of exploot. Zo is zeker dat uw opzegging de verhuurder heeft bereikt of niet. Vergeet ook niet aan uw medehuurders te denken. 

Daarnaast dient u rekening te houden met de opzegtermijn. Deze termijn verschilt voor huurder en verhuurder. Daarover meer hieronder. 


Opzegtermijn: hoe lang is die?

Als huurder dient u rekening te houden met een opzegtermijn die gelijk is aan de tijd die tussen twee opvolgende voor betaling van de huurprijs overeengekomen dagen verstrijkt. In ieder geval niet korter dan één maand en niet langer dan drie maanden. 

Voorbeeld van de opzegtermijn

Betaalt u om de maand huur, dan is opzegtermijn één maand. Betaalt u om de twee maanden huur, dan is de opzegtermijn twee maanden, enzovoorts. Maar, uw opzegtermijn kan ten hoogste drie maanden bedragen. 


De opzegtermijn: wat mag uw verhuurder niet met u afspreken?

Elke bepaling in de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd die de huur zonder opzegging doet eindigen, is in principe ongeldig. Ook bedingen waarin een langere dan de voormelde opzegtermijn voor de huurder wordt opgenomen zijn niet geldig. 


Let op!

Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimumduur kunnen afwijkende opzegregels gelden. Lees ten slotte altijd zorgvuldig uw huurovereenkomst door. Bovenstaande regels gelden niet bij beëindiging met wederzijds goedvinden.  


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.


Juridische hulp nodig? Kijk hier!

U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht. 

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter. Kijk bij geschillen over huur ook eens op de website van de Huurcommissie

Huurrecht

Mijn verhuurder wil het huis verkopen

Huurwoning te koop.


Nieuwe eigenaar huurwoning

Gaat u een studentenkamer of andere woonruimte huren, dan gaat u in de meeste gevallen een huurovereenkomst aan met uw verhuurder. Het kan voorkomen dat uw verhuurder de woonruimte verkoopt en overdraagt aan een nieuwe eigenaar tijdens uw huurperiode. De huurovereenkomst eindigt dan niet! Koop breekt namelijk geen huur. Maar niet alle rechten en verplichtingen gaan altijd mee over.


Koop breekt geen huur

Dit betekent eenvoudig gezegd dat de huurovereenkomst niet eindigt, maar automatisch wordt voortgezet met de nieuwe eigenaar, welke dan uw nieuwe verhuurder wordt.

Een aantal rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst van de verhuurder gaan over op de nieuwe eigenaar van het gehuurde, maar niet allemaal.


Welke rechten en plichten gaan mee over?

In de wet staat dat de nieuwe eigenaar slechts wordt gebonden door bedingen van de huurovereenkomst, die onmiddellijk verband houden met het doen hebben van het gebruik van het gehuurde tegen een door de huurder te betalen tegenprestatie.

Zo kunt u er bijvoorbeeld van uitgaan dat het recht om gebruik te maken van het gehuurde en uw verplichting om huur te betalen mee overgaat, evenals de verplichting van de verhuurder om gebreken te herstellen op verzoek.


Wat als u twijfelt in uw situatie?

Twijfelt u of bepaalde verplichtingen en rechten mee overgaan, bespreek dit dan met de nieuwe eigenaar. Uiteraard kunt u afspraken die u had met uw oude verhuurder opnieuw laten vastleggen met uw nieuwe verhuurder.

Ontstaat er discussie over de overgang van enige rechten of verplichtingen? Dan kunt u advies inwinnen. Blijkt dat bepaalde rechten of verplichtingen inderdaad niet mee overgaan? Dan kunt u bijvoorbeeld proberen deze opnieuw overeen te komen met uw verhuurder of uw adviseur vragen naar andere mogelijkheden.  


Andere regels bij contractovername

Bij een contractovername kunnen andere regels gelden. Dan kunnen alle rechten en plichten mee overgaan. Geschillen over huur? Kijk dan ook eens op de website van de Huurcommissie.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.

Juridische hulp nodig? Kijk hier
U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht. 

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Huurwoning verbouwen of wijzigen: Wat mag wel en niet?

Home » Huurrecht

Huurwoning verbouwen

Plannen om uw huurwoning te verbouwen?

Wil u veranderingen aanbrengen aan (een gedeelte van) het gehuurde? Bijvoorbeeld het weghalen van een muurtje, het aanbrengen van luxaflex of het plaatsen van een andere vloer. Hieronder leest u met welke regels u onder meer rekening dient te houden.


Huurwoning verbouwen: wanneer heeft u toestemming nodig van uw verhuurder?

Voormelde veranderingen aan het gehuurde zijn niet in alle gevallen toegestaan. Gaat het niet om veranderingen en/of toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt en verwijderd, dan heeft u schriftelijke toestemming van uw verhuurder nodig.

Mogelijk kunnen u en uw verhuurder afspraken maken over het aanbrengen en verwijderen van dergelijke veranderingen in het gehuurde of hebben u en uw verhuurder dit al gedaan in het huurcontract. Lees uw huurcontract daarom eens zorgvuldig door.


Grotere veranderingen? Vraag gewoon voor de zekerheid schriftelijke toestemming

Wil u een muur weghalen of een andere vloer plaatsen? Dan is het raadzaam om toestemming aan uw verhuurder te vragen.  Vraag de toestemming schriftelijk op papier, zodat u later eenvoudig kunt aantonen dat uw verhuurder toestemming heeft verleend voor de wijziging of toevoeging aan de door u gehuurde ruimte.

Twijfelt u of u de door u gewenste veranderingen mag aanbrengen zonder toestemming? Vraag dan toestemming om er zeker van te zijn dat u niet onjuist handelt jegens uw verhuurder.


Soms moet uw verhuurder toestemming verlenen

Indien u een woonruimte huurt, moet uw verhuurder in principe toestemming verlenen indien de verandering of toevoeging de verhuurbaarheid van het gehuurde niet schaad en niet leidt tot een waardevermindering van het gehuurde.  

Krijgt u geen toestemming van uw verhuurder, dan kunt u om een machtiging van de rechter vragen. Laat u hieromtrent adviseren, voordat u dit doet. 


Wijzigingen of toevoegingen aan de buitenzijde van het gehuurde

Voor wijzigingen of toevoegingen aan de buitenzijde van het gehuurde kunnen ten slotte andere regels gelden, bijvoorbeeld door afspraken die hierover zijn gemaakt.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.


Juridische hulp nodig? Kijk hier!
U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht. 

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Let op: maak een beschrijving van het gehuurde op als verhuurder bij het aangaan van een huurovereenkomst

Huurwoning schade. Beschrijving van het gehuurde.

Situatie
Verhuurt u een woning of kamer? Dan is uw huurder verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer ter beschikking te stellen aan u, als verhuurder. Als verhuurder doet u er verstandig aan om een beschrijving van het verhuurde op te maken bij het aangaan van de huurovereenkomst.

Algemeen juridisch kader

Huurder moet het gehuurde in dezelfde staat opleveren
Een huurder moet het gehuurde namelijk in dezelfde staat opleveren als in de beschrijving aan het einde van de huurperiode. Wel zijn enkele veranderingen en toevoegingen aan delen van het gehuurde toegestaan die door ouderdom teniet gaan of beschadigd zijn of als de verhuurder daarmee heeft ingestemd.

Wat als er geen beschrijving van het gehuurde is opgemaakt?
Als geen beschrijving van het gehuurde is opgemaakt bij het aangaan van de huurovereenkomst, gaat de wet ervan uit dat de oplevering van het gehuurde in overeenstemming is met de staat van het gehuurde bij het aangaan van de huur.

In dat geval gaat de wet er dus van uit dat het gehuurde niet ongeoorloofd is gewijzigd, veranderd of beschadigd door en voor rekening van de huurder. Is dit volgens de verhuurder wel het geval? Dan is het aan de verhuurder om dat te bewijzen.

Bewijzen van standpunt als verhuurder
De verhuurder moet met  tegenbewijs komen dat het gehuurde in andere staat is opgeleverd dan bij het aangaan van de huurovereenkomst het geval was. Dit noemen we de stelplicht en bewijslast.

Bij gebrek aan bewijs is de verhuurder daarom in het nadeel. Laat als verhuurder daarom altijd een beschrijving van het gehuurde op te maken bij aanvang van de huurperiode.  

Wanneer is er sprake van voldoende bewijs?
Of de verhuurder voldoende bewijs inbrengt, hangt af van de omstandigheden van het geval. Heeft u bijvoorbeeld foto’s gemaakt bij het einde van de huur waarop enkele kleine schade of gebruikssporen te zien zijn, dan blijkt daaruit niet dat deze schade niet al aanwezig was bij aanvang van de huur.

U moet goed en precies kunnen beschrijven van welke schade sprake is, hoe groot de schade is, dat deze nog niet aanwezig was bij aanvang van de huur en dat de schade voor rekening van de huurder komt.

Een vóór aanvang van de huur opgemaakte beschrijving die ondertekend is, kan daarbij van belang zijn. Ook kunt u er daarnaast voor kiezen om foto’s van de verhuurde ruimtes te maken net voor aanvang van de huur.

Heeft u problemen met uw huurder in een dergelijk geval? Laat u dan adviseren.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.

U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht. 

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Opzeggen huur woonruimte voor onbepaalde door verhuurder: wanneer kan dat?

Home » Huurrecht

Opzeggen huurovereenkomst door verhuurder

Opzeggen huur woonruimte door verhuurder

Uw verhuurder kan de huur van woonruimte alleen opzeggen als is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. Bij het opzeggen van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd moet uw verhuurder rekening houden met de onderstaande regels. 


Opzeggen huur woonruimte door verhuurder: wanneer en hoe kan dat?

De opzegging van uw verhuurder dient tegen een voor de betaling van de huurprijs overeengekomen dag plaats te vinden per aangetekende brief of exploot.

De echtgenoot of geregistreerde partner van een huurder kan van rechtswege medehuurder zijn. De opzegging moet in dat geval aan beide echtgenoten of geregistreerde partners afzonderlijk worden gedaan.


De opzegtermijn van uw verhuurder 

Daarnaast dient uw verhuurder rekening te houden met zijn opzegtermijn. Deze kan niet korter zijn dan drie maanden en wordt voor elk jaar dat u op basis van de huurovereenkomst ononderbroken het gehuurde in gebruik heeft gehad, verlengd met één maand tot ten hoogste zes maanden.

Een beding waarin een kortere termijn voor de verhuurder overeengekomen wordt, is niet geldig.


Vermelden van de gronden die tot de opzegging hebben geleid

Uw verhuurder moet ook de gronden vermelden die tot de opzegging hebben geleid. De overeenkomst mag enkel worden opgezegd op grond van de in de wet bepaalde gronden. Deze kunt u onder meer vinden in wetsartikel 274 van het zevende Burgerlijk Wetboek.


Wat als uw huurder niet instemt met de beëindiging van de huur?

Uw verhuurder moet u bij de opzegging ook vragen om binnen zes weken mede te delen of u al dan niet toestemt met beëindiging van de overeenkomst.

Stemt u niet in, dan kan uw verhuurder de huur niet beëindigen zonder tussenkomst van de rechter. 


Opzeggen huur woonruimte door verhuurder bij onbepaalde tijd met een minimum duur

Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimumduur kunnen afwijkende opzegregels gelden. Win dan in ieder geval nadere juridische informatie in.

Lees ten slotte altijd zorgvuldig uw huurovereenkomst door.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.


Juridische hulp nodig?

U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht.

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Mijn huurder betaalt de huur niet

Envelop. Aangetekende brief als huurder niet betaalt.

Situatie

Als uw huurder niet tijdig of niet betaalt
Indien u een woonruimte verhuurt, kan het voorkomen dat uw huurder de huur niet tijdig betaalt. Dit levert een vervelende situatie op. Wat kunt u als verhuurder dan het beste doen?


Algemeen juridisch kader

Schriftelijke herinnering
Als u te maken heeft met een nalatige huurder die de huur niet betaalt, is het raadzaam om een schriftelijke herinnering te sturen. Er kan iets mis zijn gegaan bij de betaling of uw huurder kan simpelweg vergeten zijn de huur te betalen. Mocht uw huurder tijdelijk niet in staat zijn om te betalen, dan zou u een betalingsregeling kunnen voorstellen.

Ingebrekestelling en aangetekende brief
Als uw huurder na de betalingsherinnering nalatig blijft in het betalen van de huur, dan kunt u uw huurder een ingebrekestelling toezenden.  Het is raadzaam dit te doen middels een aangetekende brief.

In de brief verzoekt u uw huurder om alsnog te betalen binnen een redelijke termijn. Verwijs hierbij naar de betalingsverplichting van uw huurder. Betaalt uw huurder niet binnen de termijn, dan is deze in verzuim. Verzuim kan in een later stadium van belang zijn.

Ingebrekestelling is niet altijd noodzakelijk
Het sturen van een ingebrekestelling is niet altijd noodzakelijk voor het intreden van verzuim. Als uw huurder niet tijdig betaalt voor afloop van een vooraf bepaalde betalingstermijn, dan is uw huurder van rechtswege (lees: automatisch) in verzuim.

Echter, een ingebrekestelling kan uw huurder er dan mogelijk toe bewegen om de huur alsnog te betalen.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.

U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht.

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Onderhoud aan uw huurwoning: wie is verantwoordelijk?

Home » Huurrecht

Onderhoud huurwoning

Onderhoud huurwoning: grote reparaties komen over het algemeen voor rekening van de verhuurder. Klein en dagelijks onderhoud dient de huurder over het algemeen zelf uit te voeren en te bekostigen. Hieronder vindt u ook een link naar een handige lijst!


Verantwoordelijkheid voor onderhoud huurwoning verdeeld tussen huurder en verhuurder

Bij een huurwoning kan het onduidelijk zijn voor wiens rekening de kosten van het onderhoud komen. Stel dat u bijvoorbeeld schade heeft aan uw deur. Wie moet dan die kosten om de deur te repareren betalen? De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan een huurwoning is verdeeld tussen huurder en verhuurder.


Groot onderhoud van de huurwoning voor verhuurder, kleine reparaties voor huurder

Grote reparaties komen over het algemeen voor rekening van uw verhuurder. Klein en dagelijks onderhoud dient u, als huurder, zelf uit te voeren en te bekostigen.

In principe geldt dat onderhoudskosten voor rekening van de huurder komen indien het gaat om onderhoud dat u gemakkelijk zelf kunt uitvoeren en weinig kosten met zich meebrengt.

Als er sprake is van klein onderhoud met een hoge kostenpost, dan komt het onderhoud mogelijk alsnog voor rekening van uw verhuurder. In enkele gevallen is het lastig om onderscheid te maken tussen groot en klein onderhoud.


Online lijst voor welk onderhoud van de huurwoning voor wiens rekening komt

Bij twijfel kunt u de website van de Rijksoverheid raadplegen. Hier vindt u een specifieke lijst waarin wordt beschreven welke reparaties voor wiens rekening komen: Rijksoverheid.nl.


Breng uw verhuurder zo spoedig mogelijk op de hoogte van een gebrek

Als u een gebrek constateert waarvoor uw huurbaas verantwoordelijk is, dan dient u uw verhuurder daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Maak hierbij kenbaar dat u van hem verlangt dat het gebrek wordt verholpen.


Aangetekende brief met een redelijke termijn

Het is raadzaam dit te doen middels een aangetekende brief. Hierbij kunt u een redelijk termijn te geven waarbinnen uw verhuurder moet overgaan tot herstel van het gebrek. Een termijn van zes weken wordt als redelijk beschouwd, afhankelijk van de soort en de omvang van het gebrek.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.


Juridische hulp nodig? Kijk hier!

U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht.

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Wanneer is onderverhuur toegestaan?

Home » Huurrecht

Overdragen sleutels. Onderverhuur.

Bent u huurder van een woonruimte? Dan mag u het gehuurde niet altijd aan een ander in gebruik geven. Sterker nog, de hoofdregel is dat de huurder het gehuurde niet geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik mag geven zonder toestemming van de verhuurder. Onderverhuur is dus niet altijd toegestaan.


Onderverhuur

Stel u huurt een woonruimte. U wilt wat extra geld bijverdienen en u besluit een kamer te verhuren. Is dit mogelijk? U leest het hieronder.

Onderverhuur door huurder van woonruimte

Bent u huurder van een woonruimte? Dan mag u het gehuurde niet altijd aan een ander in gebruik geven. Sterker nog, de hoofdregel is dat de huurder het gehuurde niet geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik mag geven zonder toestemming van de verhuurder.


Toestemming verhuurder voor onderverhuur

Dit betekent dat u in principe toestemming moet hebben van uw verhuurder om het gehuurde, zoals een studentenkamer,  onder te verhuren. Bent u huurder van een zelfstandige woning en heeft u uw hoofdverblijf in de woning? Dan bent u echter wel bevoegd om een gedeelte van uw huurwoning onder te verhuren aan een ander.

Let wel op dat deze mogelijkheid niet is uitgesloten in uw huurovereenkomst.


Wat is een zelfstandige woning en hoe zit dat bij een studentenkamer?

Onder zelfstandige woning wordt verstaan: een woning met een eigen toegang, welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de woning, zoals het toilet of de badkamer.

Een studentenkamer in een studentenhuis is vaak bijvoorbeeld geen zelfstandige woning.


Aansprakelijkheid huurder voor gedragingen onderhuurder

De huurder kan door de verhuurder worden aangesproken op gedragingen van derden, zoals gasten die in het gehuurde worden uitgenodigd, onderhuurders, huisgenoten etc.

Dit geldt dus ook in het geval van schade die is veroorzaakt door een onderhuurder. Aan onderhuren kunnen daarom risico’s verbonden zitten.

Maak altijd duidelijke afspraken met uw verhuurder en onderhuurder, en laat u juridisch adviseren, zodat u op een rijtje heeft wat uw rechten, risico’s en verplichtingen zijn, voordat u een ruimte onder verhuurt.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.


Juridische hulp nodig? Kijk hier!
U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht. 

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.