Arbeidsrecht

Na hoeveel tijdelijke arbeidscontracten heeft u recht op een vast arbeidscontract?

Stapel arbeidscontracten. Hoeveel tijdelijke contracten voor vast contract.

Hoeveel tijdelijke contracten in 2023? Bent u werknemer en heeft u drie tijdelijke contracten gehad? Of drie jaar onder tijdelijke contracten gewerkt bij uw werkgever? Dan heeft u vaak recht op een vast contract. Dit is echter niet altijd het geval.


De ketenregeling 2023: hoeveel tijdelijke contracten voordat u recht heeft op een vast contract?

Uw werkgever mag u in principe niet een onbeperkt aantal contracten voor bepaalde tijd geven achter elkaar. Heeft u drie tijdelijke contracten gehad of drie jaar onder tijdelijke contracten gewerkt bij uw werkgever? Dan kunt u recht hebben op een vast contract. U gaat dan van een tijdelijk naar een vast arbeidscontract.

Hieronder gaan we daar dieper op in.


De ketenregeling 2023: meer dan drie tijdelijke contracten zonder tussenperiode van meer dan zes maanden

Heeft u drie tijdelijke arbeidscontracten gehad bij uw werkgever zonder onderbreking van meer dan zes maanden en vangt een vierde tijdelijk contract aan in het verlengde daarvan (binnen zes maanden na afloop van uw derde tijdelijke contract) bij dezelfde werkgever? Dan geldt die laatste arbeidsovereenkomst als een contract voor onbepaalde tijd.

Let wel op: er kan een uitzondering van toepassing zijn, waardoor daar toch geen sprake van is.


De ketenregeling 2022: meerdere tijdelijke contracten die een totale periode van 36 maanden overschrijden

Ook wordt uw arbeidsovereenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, indien u meerdere contracten voor bepaalde tijd bent aangegaan bij dezelfde werkgever en die tijdelijke contracten in totaal een periode van 36 maanden hebben bedragen (inclusief tussenpozen). Een tussenpose mag dan niet langer dan zes maanden zijn geweest. 

Vanaf de dag dat de 36-maanden-termijn wordt overschreden, geldt uw laatste arbeidsovereenkomst als een vast arbeidscontract. Let wel opnieuw op: er kunnen wederom uitzonderingen van toepassing zijn, waardoor dit toch niet het geval is. Hierover zo meer toelichting.


Hoeveel tijdelijke contracten 2023: opvolgende werkgevers

Het bovenstaande kan onder andere ook van toepassing zijn in specifieke bijzondere situaties, zoals wanneer u onder elkaar opvolgende tijdelijke contracten heeft gewerkt bij juridisch verschillende werkgevers die als elkaars opvolgers moeten worden beschouwd ten aanzien van de door u verrichte arbeid. Deze situatie behandelen wij in dit artikel verder niet.


Afwijking van ketenregeling in cao’s en andere regelingen

Andere regels kunnen gelden, indien in de voor u toepasselijke cao of een andere regeling anders is bepaald.  Controleer daarom altijd in uw cao welke regels van toepassing zijn. En vraag of er specifieke regelingen in uw situatie van toepassing zijn.

Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan de periode van 36 maanden bijvoorbeeld worden verlengd tot ten hoogste 48 maanden en kan het aantal van maximaal drie tijdelijke contracten worden verhoogd naar ten hoogste zes. Dan moet wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan.


Wanneer is de regeling verder niet of afwijkend van toepassing?

Heeft de werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst gehad van 36 maanden of langer die direct wordt verlengd door dezelfde partijen voor drie maanden of korter? Dan is het bovenstaande omtrent de 36-maandentermijn niet van toepassing en heeft u in principe een contract voor bepaalde tijd.

De ketenbepaling is ook niet van toepassing op contracten met werknemers die jonger dan 18 jaar zijn, indien zij gemiddeld 12 uur per week of minder hebben gewerkt.

Er kunnen mogelijk meer uitzonderingen bestaan wat betreft het niet van toepassing of afwijkend van toepassing zijn van de in dit artikel beschreven regels, zoals bij het bereiken van de AOW-leeftijd of bij activiteiten met betrekking tot educatie of onderwijs.

Laat u daarom juridisch adviseren als u er zeker van wil zijn welke regels in uw situatie van toepassing zijn.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Opzegtermijn werknemer 2023: een heldere uitleg met een voorbeeld

Home » Arbeidsrecht

Opzegtermijn werknemer

Opzegtermijn werknemer: wilt u ontslag nemen? De wettelijke opzegtermijn van een werknemer bedraagt in de hoofdregel één (1) maand, tenzij er andere geldige afspraken zijn gemaakt daarover. Opzeggen kan alleen tegen het einde van de maand. 


Ontslag nemen en uw opzegtermijn: de wettelijke opzegtermijn van de werknemer 

Wilt u als werknemer uw arbeidscontract voor onbepaalde tijd opzeggen, omdat u bijvoorbeeld ander werk heeft gevonden of om een andere reden wilt stoppen? Dan is het belangrijk om uit te zoeken aan welke regels u zich moet houden. Bij opzegging van uw arbeidscontract komt in de meeste gevallen bijvoorbeeld de zogenaamde wettelijke opzegtermijn kijken. 


De wettelijke opzegtermijn van de werknemer is in de hoofdregel 1 maand

In de hoofdregel moet u zich houden aan een wettelijke opzegtermijn van één maand, zodat uw werkgever zich tijdig kan voorbereiden op de opzegging van uw arbeidscontract.  


Verlengen van de wettelijke opzegtermijn: kan dat?

Er kan schriftelijk zijn overeengekomen dat u een langere opzegtermijn in acht moet nemen. Dit is enkel toegestaan als uw werkgever zelf minimaal de dubbele opzegtermijn van die van u in acht neemt. Deze voorwaarde geldt mogelijk niet als in een toepasselijke cao anders is bepaald. De opzegtermijn van uw werkgever mag niet korter zijn dan die van u.

Uw opzegtermijn, als werknemer, mag maximaal zes maanden bedragen. Uiteraard moet u zich ook houden aan overige voorwaarden voor opzegging.

Onder andere bij ontslag in de proeftijd, op staande voet of met wederzijds goedvinden kunnen andere regels gelden. 


Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand

Bij het opzeggen van uw arbeidsovereenkomst dient u er rekening mee te houden dat opzegging tegen het einde van de maand geschiedt, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik een andere dag is aangewezen.


Voorbeeld bij een wettelijke opzegtermijn van één maand

Indien u op 18 februari 2023 besluit dat u uw arbeidsovereenkomst wil opzeggen en u heeft een opzegtermijn van één maand, dan kunt u kenbaar maken dat u het arbeidscontract per 1 april 2023 wil laten eindigen. In dat geval is 31 maart 2023 de laatste dag van uw dienstverband.

Opzeggen kan in principe (tenzij rechtsgeldig anders bepaald) namelijk alleen tegen het einde van de maand. De laatste dag van de kalendermaand waarin uw opzegtermijn afloopt, is de laatste dag van uw dienstverband.   

Laat u informeren over de precieze data in uw geval.


Gevolgen schending opzegtermijn

De partij die opzegt tegen een eerdere dag dan tussen partijen geldt, is aan de wederpartij een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij juiste (regelmatige) opzegging had behoren voort te duren.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Vakantiedagen: op hoeveel vakantie heeft een werknemer recht?

Vakantiedagen werknemer

Het recht op een minimumaantal vakantiedagen in 2023

Misverstanden over vakantierechten zorgen jaarlijks voor veel stress. Veel werknemers weten niet welke rechten zij hebben bij het opnemen van vakantie. Vakantie betekent dat u vrijgesteld bent van de verplichting tot het verrichten van arbeid. Als werknemer heeft u recht op een minimaal aantal vakantiedagen per jaar, ook wel wettelijke vakantiedagen genoemd. Uw werkgever is verplicht uw loon door te betalen wanneer u deze vrije dagen opneemt.  

U heeft per jaar in principe minimaal recht op viermaal het aantal overeengekomen arbeidsuren per week aan vakantie-uren. Gerekend wordt over de periode van een jaar dienstverband waarin u gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad. Of als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd.

Heeft u niet het gehele jaar gewerkt, dan wordt het aantal vakantiedagen naar rato berekend. 


Voorbeeld wettelijke vakantiedagen 2023

Als u het verrichten van 40 uur arbeid per week bent overeengekomen, heeft u bijvoorbeeld recht op 160 vakantie-uren per jaar als u het gehele jaar recht op loon heeft gehad. Dit komt neer op twintig dagen per jaar. Werkt u 16 uur per week en heeft u het gehele jaar recht op loon gehad, dan bouwt u 64 vakantie-uren per jaar op, wat neerkomt op 8 dagen per jaar. 


Bovenwettelijke vakantiedagen 2023

Het is mogelijk dat u recht heeft op extra vrije dagen die boven op uw minimale aantal wettelijke vakantiedagen komen. Dit worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. U kunt bijvoorbeeld in uw arbeidsovereenkomst en cao controleren of u hier recht op heeft.


Verval wettelijke vakantiedagen 2023

Het is van belang dat u uw vrije dagen op tijd opneemt. Uw opgespaarde wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin u de aanspraak op de vrije dagen heeft verworven, tenzij u tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat bent geweest vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld door langdurige ziekte. 


Voorbeeld verval wettelijke vakantiedagen 2023

Wettelijke vakantiedagen die u in 2022 heeft opgebouwd, kunnen bijvoorbeeld vervallen op 1 juli 2023. U en uw werkgever kunnen in uw voordeel afwijken van de termijn van zes maanden, middels een schriftelijke overeenkomst.


Verval bovenwettelijke vakantiedagen 2023

Bovenwettelijke vrije dagen vervallen vijf jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin die vakantiedagen zijn opgespaard. Dit geldt ook voor wettelijke vakantiedagen die u redelijkerwijs niet heeft kunnen opnemen voor de vervaldatum.

Overleg altijd eerst met uw werkgever voordat u vakantie opneemt.

Wat als u niet het hele jaar heeft gewerkt?

Als u over een deel van een jaar recht op loon heeft gehad, verwerft u over dat deel aanspraak op vakantie. Die aanspraak bedraagt een evenredig gedeelte van datgene waarop u recht zou hebben gehad als u gedurende het gehele jaar recht had op loon over de volledige overeengekomen arbeidsduur.

Dit is bijvoorbeeld van belang als de arbeidsovereenkomst eindigt of als u een gedeelte van het jaar niet heeft gewerkt en daardoor geen recht op loon had in die periode. 

Het verdient aanbeveling om dit interessante artikel van RTL Z ook eens te lezen (let op: nieuwsartikel uit het jaar 2019, maar kan nog steeds tot inspiratie voor het huidige jaar leiden). Daarin vertellen zij u over de mogelijkheden van het strategisch opnemen van vrije dagen. 

Let op: in dit artikel benoemen wij geen bijzondere situaties en uitzonderingen, bijvoorbeeld ook niet welke uren worden meegerekend voor de opbouw van vakantiedagen. 


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Transitievergoeding berekening 2022 en maximale hoogte

Home » Arbeidsrecht

Transitievergoeding berekening.


Berekening hoogte transitievergoeding 2022

De hoogte van uw transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van uw maandsalaris en de duur van uw arbeidscontract. De transitievergoeding in 2022 is gelijk aan één derde van het loon per maand per gewerkt jaar.

Heeft uw arbeidsovereenkomst korter dan een jaar geduurd? Dan wordt de vergoeding berekend naar rato van de duur van de periode van het dienstverband.


Maximale hoogte transitievergoeding in 2022

De maximale hoogte van de transitievergoeding bedraagt €86.000 in 2022 of een vergoeding ten hoogste gelijk aan uw loon over 12 maanden, indien uw jaarloon hoger is dan €86.000.


Voorbeelden van berekening van hoogte transitievergoeding in de praktijk

De hoogte van de transitievergoeding is 1/3 van uw maandloon per gewerkt jaar, indien u onder de nieuwe regeling van 2020 valt. Dit betekent in de praktijk dat als u bijvoorbeeld twee jaar in dienst ben geweest en recht heeft op de transitievergoeding 2022, deze 2/3 van uw maandloon moet bedragen volgens de berekening (2 maal 1/3).

Bent u bijvoorbeeld 3 jaar in dienst geweest, dan kunt u recht hebben op een transitievergoeding van één bruto maandsalaris. Bent u negen jaar in dienst geweest, dan is dit in principe 3 maandsalarissen (9 jaren maal 1/3 maandsalaris = 3), enzovoorts.

De maximale hoogte bedraagt weer €86.000 of één jaarsalaris, indien uw inkomen hoger is dan €86.000.


En als de arbeidsovereenkomst korter dan één jaar heeft geduurd of niet uitkomt op een heel dienstjaar?


Bent u een aantal jaren in dienst geweest, plus nog wat dagen, dan kan de berekening wat lastiger te maken zijn. Eerst wordt dan de transitievergoeding berekend over het aantal volledige gewerkte jaren en daarna over die resterende dagen. Uit deze pagina van de website van de Rijksoverheid blijkt dat daarvoor de volgende formule kan worden gebruikt:

(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12). Op de zojuist genoemde webpagina van de Rijksoverheid vindt u ook informatie over de berekening van het bruto maandsalaris.

De berekening wordt ook gebruikt bij een dienstverband van korter dan één jaar. Omdat deze formule wellicht tot wat verwarring kan leiden, kan het helpen om uitleg aan uw werkgever te vragen of advies in te winnen. Verder is ook van belang welke loonbestanddelen bij de berekening betrokken moeten worden.

De maximale hoogte bedraagt €86.000 of één jaarsalaris, indien uw jaarinkomen hoger is dan €86.000.


De exacte hoogte is maatwerk. Gebruik voor een indicatie een Rekenhulp.

De exacte hoogte is van verschillende factoren van het individuele geval afhankelijk. Voor een indicatie van de hoogte kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de rekenhulp transitievergoeding 2022 van www.transitievergoeding.nl. Deze vindt u hier: transitievergoeding.nl.


Extra vergoeding bij de nieuwe ontslaggrond!

Bij ontslag via de kantonrechter op basis van een cumulatie van meerdere ontslaggronden (de zogenaamde cumulatiegrond), kunt u mogelijk een ‘extra’ vergoeding ontvangen. Deze mag ten hoogste 50% van de transitievergoeding bedragen.


Wanneer speelt de transitievergoeding een rol?

Bij ontslag kan een werknemer recht hebben op een transitievergoeding. Dit is een ontslagvergoeding. We hebben een duidelijk en uitgebreid artikel geschreven over wanneer u recht kunt hebben op de transitievergoeding 2022 en wanneer niet.

Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

De aanzegverplichting bij een aflopend tijdelijk arbeidscontract.

De aanzegverplichting.

Bent u een werknemer met een tijdelijk arbeidscontract? Dan moet uw werkgever u uiterlijk 1 maand voor afloop van het tijdelijk contract schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Dit wordt de aanzegverplichting genoemd. Bij voortzetting moet uw werkgever u ook schriftelijk informeren over de voorwaarden waaronder hij uw arbeidsovereenkomst wilt voorzetten.

Betekenis aanzegverplichting

Een tijdelijk arbeidscontract loopt in principe af op de einddatum. Uw werkgever moet voor afloop tijdig aangeven of uw arbeidscontract wordt verlengd of niet. Bij voortzetting moet uw werkgever u ook informeren over de voorwaarden waaronder hij het contract wil voortzetten. Dit wordt de aanzegverplichting genoemd. Het informeren moet schriftelijk gebeuren.

De bedoeling hiervan is dat u voldoende zekerheid en een periode de kans heeft om naar ander werk op zoek te gaan.


Wanneer geldt de aanzegverplichting niet?

De aanzegverplichting geldt, zoals hierboven benoemd, alleen bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst die voor zes maanden of langer is aangegaan.

Ook mag het einde van de overeenkomst in dit kader niet afhankelijk zijn van een gebeurtenis. Denk hierbij aan een tijdelijk contract waarin niet is afgesproken dat deze eindigt op een bepaalde kalenderdatum, maar bijvoorbeeld eindigt op het moment dat een project afgerond is.

Ten slotte kan aanzegging niet nodig zijn als de tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds wordt opgezegd.


Aanzegvergoeding werknemer bij niet-nakomen aanzegverplichting

Indien uw werkgever zijn verplichting tot het informeren over het al dan niet voortzetten van uw arbeidsovereenkomst in het geheel niet is nagekomen, is hij aan u een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het bedrag van het loon voor één (1) maand.

Indien uw werkgever de verplichting niet tijdig is nagekomen, is hij aan u een vergoeding naar rato verschuldigd. Zegt uw werkgever bijvoorbeeld twee weken te laat aan, dan is hij u een bedrag verschuldigd gelijk aan het loon over twee weken.


Wanneer geen vergoeding voor niet-nakomen aanzegverplichting?

De vergoeding is niet langer verschuldigd, indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend of op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.

Ook kan de werkgever geen vergoeding verschuldigd zijn als hij tijdig laat weten het dienstverband te willen voortzetten, maar niet vermeldt onder welke voorwaarden de voortzetting zal plaatsvinden. Het arbeidscontract wordt dan geacht te zijn voortgezet onder de vroegere voorwaarden.


Mondelinge aanzegging

De aanzegging moet schriftelijk plaatsvinden en volstaat dus niet mondeling.


Schriftelijke vastlegging van afspraken is in het algemeen verstandig

We duiden men er op dat mondelinge afspraken in het algemeen problemen kunnen veroorzaken. Mondelinge afspraken kunnen moeilijk te bewijzen zijn als daar discussie over ontstaat. Met schriftelijke afspraken verkleint u de kans op discussies en kunt u gemaakte afspraken eenvoudiger aantonen.


Stilzwijgende voortzetting arbeidsovereenkomst

Voldoet de werkgever niet aan de aanzeggingsplicht en wordt de arbeidsovereenkomst praktisch voortgezet door werknemer en werkgever nadat de overeengekomen of bij wet bepaalde tijd is verstreken, dan wordt het arbeidscontract geacht te worden voortgezet voor dezelfde periode als het eerdere tijdelijke contract. Dit is dan het geval voor ten hoogste de periode van één jaar en onder de vroegere voorwaarden.

Hetzelfde geldt indien de tijdelijke overeenkomst zonder tegenspraak wordt voortgezet door partijen en er geen sprake was van een aanzegverplichting (bij een contract van korter dan zes maanden en/of een contract dat afloopt bij een bepaalde gebeurtenis).

Bij andere typen (arbeids)overeenkomsten, zoals de uitzendovereenkomst (met een uitzendbeding), kunnen afwijkende regels van toepassing zijn.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Ontslag met wederzijds goedvinden 2022: is tekenen verplicht? Hoe behoudt u recht op WW? En 14 aandachtspunten

Home » Arbeidsrecht

 

Ontslag met wederzijds goedvinden en de vaststellingsovereenkomst

Ontslag met wederzijds goedvinden 2022: kan gunstig zijn, maar…

Vaststellingsovereenkomst gekregen? Bij ontslag met wederzijds goedvinden maakt u in onderling overleg met uw werkgever afspraken over de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. De afspraken met uw werkgever worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Op deze manier het dienstverband beëindigen, kan zowel voor uw werkgever als u voordelen met zich meebrengen. Uw werkgever hoeft bijvoorbeeld niet langs het UWV of de kantonrechter en u kunt onderhandelen over de ontslagvoorwaarden. Daar kan echter ook een probleem ontstaan. 


Veel werknemers halen niet het maximale resultaat uit ontslag met wederzijds goedvinden 2022

De ontslagvoorwaarden kunnen gunstig lijken opgesteld door uw werkgever, maar soms is daar nog (veel) meer uit te halen. Het is belangrijk dat u de overeenkomst laat controleren door een jurist, zodat u geen rechten of mogelijkheden in uw voordeel misloopt of onbewust (toekomstige) nadelige afspraken maakt. Bovendien is het opstellen van een vaststellingsovereenkomst specialistisch werk. 

Ook kunt u ervoor kiezen om u al te laten bijstaan door een jurist in de onderhandelingen met uw werkgever.


Spreek af dat uw werkgever kosten vergoed voor juridische bijstand

U kunt eraan denken om aan uw werkgever kenbaar te maken dat u graag een jurist inschakelt voor hulp en advies en dat u de kosten daarvan vergoed wilt krijgen. Het gaat immers om belangrijke (juridische) beslissingen, waar u zelf wellicht weinig verstand van heeft. Gaat uw werkgever akkoord? Laat dit en de hoogte van de vergoeding dan duidelijk vastleggen in de vaststellingsovereenkomst.  


U bent niet verplicht om de vaststellingsovereenkomst te tekenen

Heeft u het gevoel dat er druk op staat om akkoord te gaan met het ontslag met wederzijds goedvinden, dan is het goed om u te beseffen dat het tekenen van de vaststellingsovereenkomst niet verplicht is en dat het verstandig is om uw vaststellingsovereenkomst eerst te laten controleren door een jurist. 


Let onder meer op de volgende punten!

Hieronder worden een aantal belangrijke aandachtspunten op een rij gezet. Let op! Dit zijn belangrijke punten waar u op moet letten. Er zijn meer (bijzondere) factoren waarnaar gekeken moet worden bij het opstellen van een (vaststellings)overeenkomst voor ontslag met wederzijds goedvinden.

 1. Uw persoonlijke gegevens dienen correct te worden vermeld in de overeenkomst, evenals de datum van het ontslag en de datum van het sluiten van de overeenkomst.


  Ontslag met wederzijds goedvinden en de WW-uitkering

 2. Het is belangrijk dat in de overeenkomst wordt opgenomen dat het initiatief voor het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst uitgaat van uw werkgever. Daarnaast is het van belang dat wordt vermeld dat u geen verwijt treft en dat het niet gaat om ontslag op grond van een dringende reden. Hierdoor vergroot u de kans om in aanmerking te kunnen blijven komen voor een WW-uitkering na het eindigen van uw arbeidscontract.


  U kunt wellicht denken aan het opnemen van een neutrale reden in de overeenkomst. U mag immers niet verwijtbaar werkloos zijn geworden. 


  Ontslag met wederzijds goedvinden en de opzegtermijn

 3. Het is van belang om rekening te houden met de opzegtermijn van uw werkgever in de overeenkomst bij het vastleggen van de officiële beëindigingsdatum. Het UWV gaat uit van de fictieve opzegtermijn waar u en uw werkgever normaliter rekening mee hadden moeten houden bij het opzeggen van het arbeidscontract. Doorgaans zult u pas na afloop van die termijn een eventuele WW-uitkering ontvangen. Let extra op als u een tijdelijk contact heeft en win hierover nader informatie in.

  Houd in dit kader ook rekening met de tekendatum van de vaststellingsovereenkomst.


  Vakantiedagen on onkostenvergoedingen

 4. In de overeenkomst moet worden vermeld dat nog niet opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald of dat deze worden meegenomen in de ontslagvergoeding. U heeft namelijk recht op uitbetaling daarvan. Het is verstandig om in de vaststellingsovereenkomst het exacte bedrag en een uitbetalingstermijn vast te laten leggen.
 5. Nog niet door uw werkgever betaalde onkostenvergoedingen, zoals eventuele reiskosten, moeten worden uitbetaald als u hier recht op heeft. Laat, om misverstanden te voorkomen, het precieze bedrag en een betalingstermijn in de overeenkomst opnemen.


  Teruggave spullen werkgever

 6. Na het ontslag dient u alle zaken van uw werkgever terug te geven. Vraag bij het inleveren van de spullen om een bewijs van ontvangst, zodat u later eenvoudiger kunt aantonen dat u de spullen van uw werkgever heeft ingeleverd.


  Juridische bijstand en positief getuigschrift 

 7. U kunt onderhandelen over een vergoeding voor eventuele juridische bijstand. Uw werkgever is echter niet verplicht om hier een vergoeding voor te betalen. Krijgt u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever aangeboden, maak dan kenbaar dat u eerst juridisch advies wilt inwinnen voordat u onderhandelt en/of tekent en dat u schriftelijk wilt laten vastleggen dat u een vergoeding krijgt voor het inschakelen van de juridische hulp of dat de kosten voor rekening van uw werkgever komen. 
 8. Zorg ervoor dat in de overeenkomst staat dat uw werkgever u een positief getuigschrift verstrekt. In een getuigschrift kan uw werkgever bijvoorbeeld schriftelijk bevestigen dat u bij hem heeft gewerkt en hoe hij vindt dat u gepresteerd heeft. 


  Denk goed na en vooruit in de tijd over ongunstige bedingen

 9. Een concurrentiebeding, relatiebeding en/of geheimhoudingsbeding kan nadelig voor u uitpakken in de toekomst. Denk goed na over de consequenties van dat soort bedingen en vraag uw werkgever, indien u dergelijke bedingen al bent overeengekomen en daarvan af wilt, of hij daar afstand van wil doen.


  Bedrag ontslagvergoeding vaststellingsovereenkomst 

 10. Het is over het algemeen gebruikelijk en erg belangrijk dat er een ontslagvergoeding wordt opgenomen in de overeenkomst. In principe heeft u geen recht op een transitievergoeding, maar die kan bijvoorbeeld wel door u en uw werkgever als maatstaf gebruikt worden voor het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding. Er kan ook een lagere of hogere ontslagvergoeding worden afgesproken.

  U hoeft dus niet akkoord te gaan met de ontslagvergoeding die uw werkgever voorstelt als u zelf een ander bedrag voor ogen heeft. Hierover kunt u onderhandelen met uw werkgever. U kunt zich bij de onderhandelingen laten bijstaan door een jurist. 

  Het is raadzaam om de hoogte van de vergoeding vast te laten leggen, evenals een uiterlijke termijn voor betaling ervan. Laat u adviseren of laat u op andere wijze informeren over een gepaste hoogte van de vergoeding.


  Finale kwijting

 11. U kunt laten vastleggen dat beide partijen elkaar finale kwijting verlenen na betaling van alle vergoedingen. Het afspreken van finale kwijting houdt in dat partijen na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst geen verdere aanspraken meer hebben op elkaar, op basis van de arbeidsovereenkomst waar de vaststellingsovereenkomst betrekking op heeft. 


  Tot slot

 12. Controleer altijd of de hierboven genoemde aandachtspunten niet of gewijzigd van toepassing zijn in een eventueel in uw situatie toepasselijke cao.
 13. Laat u adviseren of win nadere informatie in omtrent het mededelen van eventueel uitzicht op ander werk.
 14. Maak afspraken over eventuele vrijstelling van werk met doorbetaling van salaris, een eventueel (beoogd) outplacement traject, pensioen en probeer te voorkomen dat u eventueel gemaakte opleidingskosten moet terugbetalen.


Bedenktijd van 14 dagen voor herroepen vaststellingsovereenkomst

Na ondertekening van de overeenkomst kunt u deze en daarmee het ontslag met wederzijds goedvinden herroepen. U heeft namelijk een soort van bedenktijd. U kunt de overeenkomst zonder opgaaf van redenen schriftelijk ontbinden binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. Wordt in de overeenkomst niet verwezen naar uw recht op een bedenktijd van 14 dagen? Dan is de termijn 21 dagen.

Indien u besluit om af te zien van de overeenkomst, moet u dit schriftelijk aan uw werkgever laten weten binnen de geldende termijn.


Laat uw vaststellingsovereenkomst controleren!

In dit artikel zijn geen bijzondere punten en factoren genoemd. We hebben slechts enkele belangrijke punten met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer algemeen behandeld.

Laat u daarom altijd adviseren voordat u een (vaststellings)overeenkomst tekent, zodat u geen vergoedingen of andere mogelijke rechten in uw voordeel misloopt of u verbindt aan nadelige voorwaarden en zodat u weet dat, wat op papier is vastgelegd, compleet is en uitpakt zoals u bedoelt. 


!Ontslag met wederzijds goedvinden en ziekte!

Win altijd juridisch advies in bij ziekte, dit kan een bijzondere situatie opleveren. Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte kan nadelig voor u uitpakken.

Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Lees hier nadere informatie van het UWV omtrent het onderwerp.

Arbeidsrecht

Voorwaarden voor geldige proeftijd

Voorwaarden geldige proeftijd

Voorwaarden voor geldige proeftijd: indien werkgever en werknemer een proeftijd overeenkomen, moet deze gelijk zijn voor werknemer en werkgever en schriftelijk worden overeengekomen. De regels omtrent een geoorloofde duur van de proeftijd verschillen bij een tijdelijk en vast contract. Werknemer en werkgever kunnen een arbeidscontract per direct opzeggen tijdens de proeftijd.

Voorwaarden voor geldige proeftijd bij een tijdelijk arbeidscontract

Bij het aangaan een contract voor bepaalde tijd, kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste één maand, indien de overeenkomst wordt aangegaan voor langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaren. Kijk wel in uw cao of daarin geen afwijkende regeling staat.

Hetzelfde geldt in het geval dat het einde van het tijdelijke contract niet gekoppeld is aan een kalenderdatum. Ook dan kan de proeftijd niet méér dan één maand bedragen. Kijk wel in uw cao of daarin geen afwijkende regeling staat.

Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan voor twee jaren of langer, dan kan een proeftijd van maximaal twee maanden worden afgesproken.

Voorwaarden voor geldige proeftijd bij een tijdelijk arbeidscontract

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd van maximaal twee maanden worden overeengekomen.

Tot slot

Verder moet de duur van de proeftijd altijd gelijk zijn voor werknemer en werkgever.


Wanneer kan geen proeftijd worden afgesproken?

 1. Als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor ten hoogste zes maanden.

 2. Het gaat om een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en dezelfde werkgever, tenzij de overeenkomst duidelijke andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan op basis van het vorige arbeidscontract.

 3. Het een opvolgende arbeidsovereenkomst betreft tussen een werknemer en andere werkgever die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moet worden de opvolger van de vorige werkgever te zijn.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Opzegtermijn werkgever 2022

Opzegtermijn werkgever

De door een werkgever in acht te nemen wettelijke opzegtermijn bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:

1. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;
2. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;
3. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;
4. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.


Wat is een opzegtermijn?

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van een werknemer wil opzeggen, moet deze onder meer rekening houden met de wettelijke opzegtermijn voor het opzeggen van het arbeidscontract.

Doordat de werkgever zich moet houden aan een opzegtermijn, voordat de opzegging daadwerkelijk ingaat, kan de werknemer zich tijdig voorbereiden op het einde van het arbeidscontract, bijvoorbeeld door ander werk te zoeken.


Wettelijke opzegtermijn werkgever

De door een werkgever in acht te nemen wettelijke opzegtermijn bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:

1. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;
2.  vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;
3. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;
4. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

Opzegtermijn bij werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt

De opzegtermijn van de werkgever bedraagt één maand, indien de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.


Verkorte opzegtermijn

Een werkgever moet, behoudens mogelijke uitzonderingen, een ontslagprocedure volgen bij het UWV, een ontslagcommissie of de kantonrechter (afhankelijk van het geval). Op de opzegtermijn kan de behandelingsduur van de aanvraag bij het UWV in mindering worden gebracht. De termijn moet weliswaar minimaal één maand blijven.

De opzegtermijn kan alleen worden verkort bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. De termijn kan schriftelijk worden verlengd.


Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand

Bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst van de werknemer moet de werkgever rekening houden met dat opzegging tegen het einde van de maand geschiedt, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik een andere dag is aangewezen.

Opzeggen tegen het einde van de maand betekent dat de laatste dag van de kalendermaand waarin de opzegtermijn afloopt, de laatste dag van het dienstverband van de werknemer is.

Bij ontslag in de proeftijd, met wederzijds goedvinden op of staande voet kunnen andere regels gelden.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Betekenis proeftijd – wat is een proeftijd?

Betekenis proeftijd

Betekenis van proeftijd: de betekenis van proeftijd kan worden omgeschreven als een periode waarin bijzondere regels gelden tussen werkgever en werknemer. Zo kunnen beide partijen het arbeidscontract bijvoorbeeld per direct opzeggen. In een proefperiode kunnen werknemer en werkgever kijken of de werknemer bij het bedrijf en de functie past.

Lees hier meer over de voorwaarden voor een geldige proeftijd en hier meer over ontslag tijdens de proeftijd.

Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Wanneer kan de werkgever geen of een niet volledig beroep doen op een concurrentiebeding?

Armpje drukken. Concurrentiebeding

Onredelijk concurrentiebeding: het kan zijn dat een concurrentiebeding geldig is overeengekomen, maar dat de werkgever er vervolgens alsnog geen daadwerkelijk of volledig beroep op kan doen. Lees hier wanneer dat het geval is.


Onredelijk concurrentiebeding

Als u een concurrentiebeding bent overeengekomen met uw werkgever en u wordt daardoor belemmert in de keuze voor een nieuwe gewenste werkgever, dan kan het raadzaam zijn om juridisch advies in te winnen. Dit geldt eveneens als u daarover twijfelt.

Zo kan het concurrentiebeding ongeldig zijn. Maar ook kan het geval zich voordoen dat het concurrentiebeding geldig is overeengekomen, maar dat de werkgever er vervolgens alsnog geen daadwerkelijk of volledig beroep op kan doen jegens u.


Vier voorbeelden van gevallen waarin de werkgever geen daadwerkelijk beroep op het concurrentiebeding kan doen

 1. De werkgever kan geen rechten aan een concurrentiebeding ontlenen als de arbeidsovereenkomst door zijn ernstig verwijtbaar handelen of nalaten is beëindigd of daardoor niet is voortgezet. 

 2. Is een concurrentiebeding in een tijdelijk arbeidscontract niet noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijf-of dienstbelangen, dan kan de rechter het beding geheel vernietigen. Dat betekent simpel gezegd dat het beding daarna niet meer geldt.

 3. De rechter kan een concurrentiebeding in zowel een tijdelijk als vast contract gedeeltelijk of in zijn geheel vernietigen, indien de werknemer in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever onbillijk benadeeld wordt door het beding.

 4. Uit onder meer rechtspraak is duidelijk geworden dat mogelijk een nieuw concurrentiebeding overeengekomen moet worden, indien een arbeidsverhouding zodanig ingrijpend wijzigt dat het reeds overeengekomen concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken.


Wat is gedeeltelijke vernietiging?

Bij gedeeltelijke vernietiging kan de rechter bijvoorbeeld de geografische reikwijdte en/of duur van het beding beperken. Daarbij kunt als voorbeeld denken aan een situatie waarin de rechter bepaald dat het beding niet vijf jaar maar één jaar geldt en dat het beding slechts van toepassing is op een specifieke regio in Nederland en niet op heel Nederland. In de praktijk hangt dit af van de specifieke omstandigheden van het geval.


Vergoeding voor de werknemer

Als het concurrentiebeding de werknemer in belangrijke mate belemmert om elders aan de slag te gaan, maar de werkgever wel voldoende belang heeft om de werknemer aan het beding te houden, dan zou de rechter kunnen bepalen dat de werkgever zijn werknemer een vergoeding verschuldigd is voor de duur van de beperking. De rechter stelt de hoogte van die vergoeding vast. 

De werkgever is geen vergoeding verschuldigd indien het dienstverband beëindigd of niet voortgezet wordt door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.


Het belang van een duidelijke formulering van het beding

Voor werkgevers is het van belang om de omvang van het concurrentiebeding en de inhoud daarvan duidelijk te formuleren. Onduidelijkheid kan ertoe leiden dat de formulering in het voordeel van de werknemer wordt uitgelegd of dat het beding te ruim wordt geformuleerd.


Zoals als u ziet, betekent een geldig overeengekomen concurrentiebeding nog niet dat de werknemer daar zonder meer aan gehouden kan worden. Juridisch advies kan daarom voor zowel werknemer als werkgever van belang zijn in dit kader; zowel bij het overeenkomen van een concurrentiebeding als bij een situatie waarin de werkgever een beroep wil doen op een overeengekomen concurrentiebeding.  


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

–   

Arbeidsrecht

Concurrentiebeding rechtsgeldig?

Werkgever laat contract zien. Concurrentiebeding.

Door middel van een zogenaamd concurrentiebeding kan de werknemer beperkt worden in zijn arbeidskeuze na het einde van het dienstverband.


Wat is een concurrentiebeding?

Een werkgever kan er belang bij hebben dat een vertrekkende werknemer niet bij een concurrent aan de slag gaat. De werkgever wil dan bijvoorbeeld voorkomen dat een concurrent kan profiteren van specifieke bedrijfsgeheimen, ervaringen of andere kennis binnen het bedrijf. Een concurrentiebeding kan in dat kader uitkomst bieden voor de werkgever.

Door middel van een concurrentiebeding kan de werknemer beperkt worden in zijn arbeidskeuze na einde van het dienstverband. Een dergelijk beding staat op gespannen voet met het recht op vrije keuze van arbeid. Een geldig concurrentiebeding moet daarom aan voorwaarden voldoen.


Schriftelijkheidsvereiste concurrentiebeding 

Een geldig concurrentiebeding dient in de hoofdregel schriftelijk overeengekomen te worden met een meerderjarige werknemer. Dat betekent dat een dergelijk beding niet geldig alleen mondeling kan worden afgesproken.


Meerderjarige werknemer 

Het beding kan in beginsel alleen overeengekomen worden met een meerderjarige werknemer.


Type arbeidscontract

Het beding kan zowel overeengekomen worden met een werknemer met een tijdelijk als vast arbeidscontract. Belangrijk is wel dat er speciale eisen zijn verbonden aan het overeenkomen van het beding bij een werknemer met een tijdelijk arbeidscontract.


Concurrentiebeding bij een tijdelijk arbeidscontract

Een concurrentiebepaling kan worden overeengekomen met een werknemer met een tijdelijk arbeidscontract, indien het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit moet dan blijken uit een schriftelijke motivering van de werkgever bij de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen concurrentiebepaling.

Wordt u aan een geldig afgesproken concurrentiebeding gehouden door uw werkgever? Dit hoeft niet te betekenen dat u daadwerkelijk belemmert kan worden om ergens aan de slag te gaan. Lees er meer over in dit artikel van ons. 


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

 —

Arbeidsrecht

Vaststellingsovereenkomst betekenis

Home » Arbeidsrecht

Vaststellingsovereenkomst betekenis

Betekenis vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die in de wet is geregeld. Het is een overeenkomst waarmee wordt beoogd een onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen geldt, te beëindigen of te voorkomen. Een vaststellingsovereenkomst wordt regelmatig gesloten tussen een werkgever en werknemer om het arbeidscontract te beëindigen. Dit wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. 

In een ander artikel over de vaststellingsovereenkomst gaan we in op de inhoud ervan en waar u daarbij zoal op moet letten.


Voordelen vaststellingsovereenkomst

Met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst binden werkgever en werknemer zich jegens elkaar aan een vaststelling omtrent hetgeen wat rechtens tussen hen geldt. Zowel voor werkgever als werknemer kan dit voordelen met zich meebrengen, indien beide partijen het arbeidscontract willen laten eindigen.


Werkgever heeft geen ontslagprocedure nodig

De werkgever hoeft bij een vaststellingsovereenkomst geen ontslagprocedure te starten bij het UWV of de kantonrechter. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst geeft de werkgever vaak meer zekerheid en versnelt het proces van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.


Voordeel vaststellingsovereenkomst voor werknemer

De werknemer hoeft bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst niet zelf ontslag te nemen, wat bijvoorbeeld van belang kan zijn bij het aanvragen van een WW-uitkering. Belangrijk is dan wel dat de bewoordingen in de overeenkomst zorgvuldig worden gekozen, met het oog op de aanvraag van een WW-uitkering. Lees daar meer over in dit artikel.

Daarnaast kan de werknemer bij een vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld onderhandelen over de ontslagvoorwaarden.


Waarom Juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is bovendien altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

–   

Arbeidsrecht

Ontslag van 20 werknemers of meer – collectief ontslag

Collectief ontslag

Collectief ontslag: ontslag van 20 werknemers of meer. Daarbij zijn mogelijk de regels van de Wet melding collectief ontslag van toepassing.

Collectief ontslag – Ontslag van 20 werknemers of meer

Bij ontslag van 20 of méér werknemers op bedrijfseconomische gronden binnen een tijdsperiode van drie maanden en binnen hetzelfde werkgebied van het UWV, is sprake van collectief ontslag. Ook payroll werknemers en ontslagen met wederzijds goedvinden tellen hierbij mee.

Het gaat om de volgende werkgebieden: Friesland, Groningen en Drenthe (1), Overijssel en Gelderland (2), Noord-Brabant en Limburg (3), Zuid-Holland en Zeeland (4), Flevoland en Utrecht (5), en Noord-Holland (6).

Bij collectief ontslag moet een werkgever zich houden aan de regels die voortvloeien uit de Wet melding collectief ontslag, naast de ´gebruikelijke´ regels bij ontslag.

Collectief ontslag – Ontslag van 20 werknemers of meer

Een werkgever die 20 of meer werknemers wil ontslaan binnen één werkgebied en binnen een periode van drie maanden, moet onder meer rekening houden met onderstaande verplichtingen.

 1. De werkgever dient het collectief ontslag dat hij voornemens is schriftelijk te melden bij de belanghebbende vereniging van werknemers (denk aan een vakbond) en bij het UWV. Bij de melding moet de werkgever opgave doen van de overwegingen die tot het voornemen van ontslag hebben geleid.

  Bovendien dient de werkgever de melding aan het UWV vergezeld te doen gaan van een afschrift van de melding aan de belanghebbende verenigingen van werknemers en de melding bij de voormelde belanghebbende verenigingen van een afschrift van de melding aan het UWV.

  De werkgever is daarbij verplicht allerlei informatie op te geven aan het UWV en de belanghebbende verenigingen van werknemers. Om welke informatie dit precies gaat, is terug te vinden in de Wet melding collectief ontslag.

 2. De werkgever moet de vakorganisaties (tijdig) raadplegen. De werkgever moet het UWV daarnaast op de hoogte houden van de raadpleging van de belanghebbende verenigingen van werknemers en van de Ondernemingsraad, indien van toepassing. Het tijdstip van de melding en van de raadpleging kunnen van belang zijn. Zo kan het bijvoorbeeld van belang zijn dat de vakbonden nog invloed kunnen uitoefenen op de definitieve besluitvorming.

  De raadpleging moet ten minste betrekking hebben op de mogelijkheden om de collectieve ontslagen te voorkomen of in aantal te verminderen alsmede op de mogelijkheid de gevolgen ervan te verzachten; bijvoorbeeld door het nemen van sociale begeleidingsmaatregelen.

 3. De werkgever moet een wachttijd van één maand in acht nemen, nadat het voornemen tot ontslag is gemeld, tussen de melding van het collectief ontslag en het beëindigen van de arbeidscontracten. Dit hoeft niet als uit een verklaring van de belanghebbende vereniging van werknemers blijkt dat zij zijn geraadpleegd en dat zij zich met de beëindiging kunnen verenigen.

Een opzegging van een arbeidsovereenkomst in strijd met één van bovengenoemde elementen kan op verzoek van de werknemer door de kantonrechter worden vernietigd.

Billijke vergoeding

In plaats van de opzegging door de werkgever of de beëindigingsovereenkomst te vernietigen, kan de kantonrechter op verzoek van de werknemer een billijke vergoeding toekennen ten laste van de werkgever. Werknemer? Laat u dan tijdig informeren over hoe en binnen welke termijn u een verzoek kunt indienen.

Tot slot

Verder zal de werkgever onder andere rekening moeten houden met de ‘normale’ ontslagregels die van toepassing zijn, zoals een eventuele procedure bij het UWV, opzegverboden en de opzegtermijn.

In dit artikel wordt niet ingegaan op alle regels en uitzonderingen. Laat u adviseren met betrekking tot uw specifieke situatie.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Betekenis arbeidsovereenkomst en de rol van de partijbedoeling

Home » Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst betekenis

Betekenis arbeidsovereenkomst

Betekenis arbeidsovereenkomst: de arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever(s) en werknemer(s). Hierbij verbindt de werknemer zich om arbeid te verrichten in dienst van de werkgever, gedurende een zekere tijd en tegen betaling van loon.

Het is belangrijk om te weten wanneer er precies van een arbeidsovereenkomst wordt gesproken, omdat in Nederland niet (alleen) wordt gekeken naar hoe partijen een overeenkomst hebben benoemd. Voor het bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst, wordt met name naar de feitelijke uitvoering van de overeenkomst gekeken.

Benoemen partijen een overeenkomst als overeenkomst van opdracht, dan kan de overeenkomst naar Nederlands recht feitelijk alsnog een arbeidsovereenkomst zijn, of andersom. En dat kan problemen opleveren.

! Zo zijn bij de arbeidsovereenkomst regels van toepassing die bij een overeenkomst van opdracht anders zijn dan wel geen rol spelen, bijvoorbeeld met betrekking tot: opzegging; ontslag; doorbetaling bij ziekte; premies sociale verzekeringen; en opzegverboden. Daar is door partijen dan misschien geen rekening mee gehouden, waardoor een opzegging niet geldig is of een werknemer (alsnog) recht heeft op loon.

De essentialia van de arbeidsovereenkomst

Uit de omschrijving van de arbeidsovereenkomst die hierboven is gegeven, volgt een aantal elementen waaraan in ieder geval moet zijn voldaan om van een arbeidsovereenkomst te kunnen spreken.

 1. Er moet arbeid worden verricht gedurende zekere tijd;
 2. In dienst van de werkgever;
 3. Met loon voor de werknemer als tegenprestatie van de werkgever.

Over die elementen moeten partijen overeenstemming hebben bereikt.

Verrichten van arbeid gedurende zekere tijd

Het begrip arbeid kan ruim worden opgevat. Daar is sprake van bij werk van zowel lichamelijke als geestelijke aard. Ook het beschikbaar zijn als arbeidskracht kan als arbeid worden gezien; u kunt hierbij denken aan slaapdiensten.

De arbeid moet wel een productieve waarde hebben voor de werkgever, in plaats van dat de arbeid bijvoorbeeld alleen dient voor het vergroten van kennis en het opdoen van ervaring. Dat laatste staat vaak centraal in een stage-overeenkomst.

In de wet is niet aangegeven hoe lang een arbeidsovereenkomst minimaal moet duren.

Ten dienste van de werkgever

Er moet sprake zijn van een prestatie van de werknemer die onder zeggenschap van de werkgever wordt verricht. Bij een arbeidsovereenkomst is er sprake van een gezagsverhouding.

Tegen betaling van loon

Als tegenprestatie voor de arbeid die de werknemer moet verrichten, moet de werkgever loon betalen, om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst. Loon is geoorloofd in de volgende vormen:

 1. Geld;
 2. Het gebruik van een woning en de verlichting en verwarming daarvan;
 3. Diensten, voorzieningen en werkzaamheden door of voor rekening van de werkgever te verrichten; onderricht, kost en inwoning daaronder begrepen;
 4. Effecten, vorderingen, andere aanspraken en bewijsstukken daarvan en bonnen;
 5. Natura. Indien die vorm van loon gewoonte is of wenselijk is wegens de aard van de onderneming van de werkgever: zaken, geschikt voor het persoonlijke gebruik van de werknemer en zijn huisgenoten, met uitzonderingen van alcoholhoudende drank en andere voor de gezondheid schadelijke middelen.


Let op! Bent u echt een arbeidsovereenkomst aangegaan?

Er kan sprake zijn van een arbeidsovereenkomst als in de feitelijke situatie in ieder geval is voldaan aan de wettelijk essentialia van de arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek). Niet van (groot) belang hierbij is of het werknemer en werkgever voor ogen stond om een arbeidsovereenkomst te sluiten of juist niet.

Hebben partijen een overeenkomst gesloten waarboven ‘overeenkomst van opdracht’ stond, dan kan er dus alsnog sprake zijn van een arbeidsovereenkomst in plaats van een overeenkomst van opdracht.

Is een mondelinge arbeidsovereenkomst ook geldig?

De wijze waarop een arbeidsovereenkomst tot stand kan komen, wordt ‘vormvrij’ genoemd. Dit betekent simpel gezegd dat er geen voorwaarden aan de wijze van het tot stand komen van de arbeidsovereenkomst zijn verbonden. Zo kan de overeenkomst schriftelijk, maar ook mondeling worden aangegaan.

Schriftelijk is vaak verstandiger!

Dat een mondelinge arbeidsovereenkomst is toegestaan, betekent niet dat het ook een verstandige keuze is om de arbeidsovereenkomst mondeling aan te gaan. Bij een mondelinge arbeidsovereenkomst kan veel ruimte voor discussie ontstaan.

Met het oog op het bewijzen van gemaakte afspraken, kunnen schriftelijke afspraken van belang zijn.

Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Betekenis cao, wat staat er in en waarom? + voorbeelden

Home » Arbeidsrecht

Betekenis cao. Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?

Betekenis cao: cao is de afkorting van ‘collectieve arbeidsovereenkomst’. Daarin worden afspraken gemaakt over diverse arbeidsvoorwaarden, voor een groep werknemers. Daarom wordt het een collectieve arbeidsovereenkomst genoemd. 

Wat is een cao?

Een cao is een schriftelijke overeenkomst die wordt gesloten door één of meer werkgevers of één of meer werkgeversorganisaties met volledige rechtsbevoegdheid en één of meer werknemersorganisaties met volledige rechtsbevoegdheid.

Bij werknemersorganisaties gaat het in veel gevallen om een vakbond, zoals bijvoorbeeld het FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging). Bij een werkgeversorganisatie kunt u denken aan MKB-Nederland.

Collectieve arbeidsovereenkomst in een bedrijfstak of in een bedrijf + twee voorbeelden

Collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen binnen een bepaalde onderneming gelden, maar ook binnen een bedrijfstak, ook wel branche genoemd. Een voorbeeld van een collectieve arbeidsovereenkomst voor een bedrijfstak is de collectieve arbeidsovereenkomst Bouw & Infra. Een voorbeeld van een bedrijfscao is de bedrijfscao Eneco

Welke afspraken staan in een collectieve arbeidsovereenkomst?

Afspraken worden gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld loonschalen, vakantiedagen, ontslag en pensioen. Als afspraken in een toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst in strijd zijn met afspraken in de arbeidsovereenkomst, gelden de afspraken in de collectieve arbeidsovereenkomst. Wel moet de werknemer onder meer gebonden zijn aan de cao en onder de werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomst vallen.

Wanneer bent u gebonden aan een cao?

U kunt gebonden zijn aan een collectieve arbeidsovereenkomst als u lid bent van een vakorganisatie met wie de cao is aangegaan en als u onder de werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomst valt. De werkingssfeer vindt u vaak terug in de collectieve arbeidsovereenkomst zelf. Hierbij is ook van belang of de werkgever gebonden is.

Bent u geen lid van een werknemersorganisatie die partij is bij cao, maar is uw werkgever wel aan de cao gebonden? Dan moet uw werkgever afspraken over arbeidsvoorwaarden in de cao ook aan u aanbieden. Een kanttekening die hierbij gemaakt moet worden, is dat u dat niet zelf kunt afdwingen in het geval uw werkgever dit niet doet.

Zijn u en uw werkgever allebei geen lid van een bij de collectieve arbeidsovereenkomst partij zijnde organisatie, dan kunt u er alsnog aan gebonden zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn door een zogenaamd incorporatiebeding in uw arbeidsovereenkomst of via een algemeenverbindendverklaring van de cao. Wederom moet u dan wel onder de werkingssfeer van de betreffende cao vallen.

Nawerking cao

Na het einde van de collectieve arbeidsovereenkomst zijn u en uw werkgever in principe niet meer gebonden aan de cao. Arbeidsvoorwaarden zullen echter nog wel nawerken in uw arbeidsovereenkomst. Dit is overigens niet altijd het geval als u en uw werkgever alleen gebonden waren door een algemeenverbindendverklaring van de cao.

Het kan raadzaam zijn om juridisch advies in te winnen over de bepalingen en arbeidsvoorwaarden die al dan niet nawerken, ook als u alleen gebonden was door een algemeenverbindendverklaring van de cao. Denk bijvoorbeeld aan bepalingen met betrekking tot doorbetaling van loon en de hoogte daarvan bij ziekte, in het geval in de cao anders is bepaald dan in uw arbeidsovereenkomst.

Meer weten over de collectieve arbeidsovereenkomst? Kijk de video hieronder! Daarin wordt uitgebreider op de informatie ingegaan door het FNV.

Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter. Lees ook eens ons artikel over de arbeidsovereenkomst.


Arbeidsrecht

Opzegverbod bij ziekte

Ziek in bed. Opzegverbod zieke werknemer.

Er geldt een opzegverbod voor de werkgever gedurende de tijd dat een werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. Het opzegverbod geldt niet als de ongeschiktheid ten minste twee jaren heeft geduurd of dertien weken voor een werknemer die de pensioengerechtigde AOW-leeftijd heeft bereikt.


Opzegverbod bij ziekte

Er geldt een opzegverbod voor de werkgever gedurende de tijd dat een werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. Het opzegverbod geldt niet als de ongeschiktheid ten minste twee jaren heeft geduurd of dertien weken (let op: de termijn van dertien weken wordt bijgesteld naar zes weken binnen afzienbare tijd) voor een werknemer die de pensioengerechtigde AOW-leeftijd heeft bereikt.

Indien de ongeschiktheid wegens ziekte een aanvang heeft genomen voor de datum waarop de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt vanaf die datum de termijn van dertien weken, voor zover het totale tijdvak gedurende welke de werkgever niet kan opzeggen niet meer bedraagt dan twee jaren.

Het opzegverbod geldt niet als de werknemer zonder deugdelijke grond bepaalde van zijn re-integratieverplichtingen weigert na te komen en de werkgever de werknemer er schriftelijk toe heeft aangezet tot nakoming van die verplichtingen of om die reden de betaling van het loon conform de wet heeft gestaakt.   

Heeft de werkgever al een verzoek tot toestemming voor ontslag bij het UWV of een bevoegde commissie ingediend en is het verzoek ontvangen, dan geldt het opzegverbod niet als de ziekte pas daarna heeft aangevangen.


Ten slotte is het opzegverbod onder meer niet van toepassing indien:

a. de werknemer schriftelijk heeft ingestemd met de opzegging;

b. het een opzegging gedurende de proeftijd betreft;

c. de opzegging geschiedt op grond van ontslag op staande voet om een dringende reden;

d. de opzegging geschiedt wegens de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming, tenzij het een werkneemster betreft die zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet.

Niet alle uitzonderingen behandelen we in dit artikel. De omstandigheden van het specifieke geval kunnen bovendien een bepalende rol spelen. Win daarom juridisch advies in over uw specifieke situatie als u hiermee te maken krijgt.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Opzegverboden waar een werkgever rekening mee moet houden

Bord met betekenis geen doorgang. Opzegverbod. Werkgever mag de werknemer niet via deze route ontslaan.

Opzegverbod werkgever bij opzeggen arbeidscontract

Om de werknemer in bepaalde gevallen te beschermen, heeft de wetgever opzegverboden opgenomen in de wet. Is er een opzegverbod van toepassing, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst in beginsel niet opzeggen. In welke gevallen kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een opzegverbod?


Opzegverbod werkgever bij ziekte

De werkgever kan een arbeidsovereenkomst niet opzeggen gedurende de tijd dat een werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschikt ten minste twee jaar heeft geduurd of dertien weken (let op: de termijn van dertien weken wordt bijgesteld naar zes weken binnen afzienbare tijd) voor een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt (1).

Dit opzegverbod geldt onder meer niet als de werknemer zijn re-integratie verplichtingen weigert na te komen en de werkgever de werknemer schriftelijk heeft aangemaand tot nakoming van deze verplichtingen of om die reden de betaling van het loon heeft gestaakt.

Het opzegverbod geldt ook niet indien de ziekte heeft aangevangen, nadat het verzoek van de werkgever om een ontslagvergunning is ontvangen bij het UWV (of een daartoe bevoegde ontslagcommissie) of nadat een verzoek om ontbinding is ontvangen door de kantonrechter.


Opzegverbod gedurende zwangerschap
(2)

De werkgever kan het arbeidscontract niet opzeggen gedurende de zwangerschap van een werkneemster. De werkgever kan ook niet opzeggen gedurende bevallingsverlof en tijdens de zes weken na werkhervatting aansluitend op het bevallingsverlof. Daarnaast kan de werkgever niet opzeggen aansluitend op een periode van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid door de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap en die aansluit op het bevallingsverlof.


‘Tijdens’ opzegverboden

Opzegging is verder niet mogelijk tijdens militaire dienst of een andere vervangende dienst (3), of als uw werknemer lid is van een ondernemingsraad dan wel een bijzondere onderhandelingsgroep (4) die is genoemd in wetsartikel 7:670 lid 4 Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast kan een arbeidsovereenkomst niet door de werkgever worden opgezegd als er sprake is van een werknemer die geplaatst is op een kandidatenlijst voor een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Hetzelfde geldt bij de arbeidsovereenkomst van een werknemer die korter dan twee jaar geleden lid is geweest van een (centrale) ondernemingsraad, groepsondernemingsraad, een commissie van die raden, een personeelsvertegenwoordiging of een bijzondere onderhandelingsgroep (5).

Ook kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer die lid is van een voorbereidingscommissie van een ondernemingsraad, een centrale ondernemingsraad of een groepsondernemingsraad (6) en van een werknemer die werkzaam is als deskundige op het gebied van preventie en bescherming niet worden opgezegd (7).


‘Wegens’ opzegverboden’

Voor een werkgever gelden er bovendien een aantal situaties die niet de reden van het ontslag mogen vormen. Een werkgever kan niet opzeggen, omdat een werknemer lid is van een werknemersorganisatie of wegens het verrichten van of deelnemen aan activiteiten daarvoor in de arbeidstijd van de werknemer met toestemming van de werkgever (8).

Een werkgever mag ook niet opzeggen wegens politiek verlof (9), wegens bijvoorbeeld pleegzorgverlof, adoptieverlof of ouderschapsverlof (10), wegens een bepaalde overgang van onderneming (11) of wegens het weigeren van het verrichten van zondagsarbeid (12).


Uitzonderingen

De opzegverboden 1 t/m 7 gelden onder meer niet als het ontslag plaatsvindt op grond van een dringende reden, met schriftelijke instemming van de werknemer of in de proeftijd.

Er zijn meer opzegverboden en uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld bij ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen. Laat u nader adviseren.

Lees ook eens is dit artikel op nu.nl


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Let op: er zijn mogelijk meer opzegverboden en uitzonderingen mogelijk, welke niet zijn behandeld in dit artikel. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Verschil tijdelijk en vast arbeidscontract

Verschil tijdelijk en vast contract. Kalender.

Verschil tussen tijdelijk en vast arbeidscontract

Bent u werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan is de einddatum van uw arbeidscontract waarschijnlijk gekoppeld aan een afgesproken kalenderdatum.

Een tijdelijk arbeidscontract dat eindigt na bepaalde tijd, onderscheidt zich in duur van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarop geen beëindigingsmoment is vastgelegd en in principe dus doorloopt tot één der partijen geldig opzegt of tot het contract op andere wijze wordt beëindigd. Het automatisch eindigen van een tijdelijk arbeidscontract wordt in juridisch jargon ook wel ‘van rechtswege eindigen’ genoemd.

Een tijdelijk arbeidscontract wordt ook wel een contract voor bepaalde tijd genoemd. Een arbeidscontract voor onbepaalde tijd wordt ook wel een vast contract genoemd.


Relevantie verschil tussen tijdelijk en vast arbeidscontract

Het verschil tussen beide type arbeidscontracten is relevant, omdat er andere regels van toepassing kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij (tussentijdse) opzegging van het arbeidscontract. Win juridische informatie in als u twijfelt over wat voor een type contract u heeft, bijvoorbeeld als u werkzaam bent op basis van een project.

Lees ook eens deze blog over de aanzegverplichting bij een tijdelijk arbeidscontract en onze blog over de vraag hoeveel tijdelijke arbeidscontracten uw werkgever u achtereenvolgens mag geven.  


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

–   

Arbeidsrecht

Ontslag bij een verstoorde arbeidsverhouding

Ontslag bij een verstoorde arbeidsverhouding

Ontslag bij een verstoorde arbeidsverhouding

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, moet er in principe sprake zijn van een redelijke grond voor ontslag. In de wet staan verschillende gronden genoemd, waaronder een verstoorde arbeidsverhouding.

Wanneer is hier sprake van en aan welke belangrijke regels moet een werkgever zich daarnaast verder houden? 

Ontslag bij een verstoorde arbeidsverhouding: algemeen juridisch kader

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van zijn werknemer wil opzeggen, moet er voldaan zijn aan verschillende vereisten. Zo moet er sprake zijn van een redelijke grond. Bij een verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, kan er sprake zijn van een redelijke grond.

Herplaatsing in een andere passende functie

De werkgever dient te onderzoeken of de werknemer is te herplaatsen in een andere passende functie binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, voordat aan een redelijke grond toegekomen kan worden. De duur van de redelijke termijn is gelijk aan de wettelijke opzeggingstermijn van de werkgever.

Herplaatsing ligt in ieder geval niet in de rede indien er sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Verstoorde arbeidsverhouding

Bij een verstoorde arbeidsverhouding is de werknemer in principe geschikt om zijn werkzaamheden uit te voeren, maar is er sprake van een situatie waarin de relatie tussen beide partijen verstoord is en van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Er wordt hierbij gekeken naar twee criteria: de verstoring moet langdurig én voldoende ernstig zijn. Met langdurig wordt bedoeld dat de situatie al langere tijd bestaat en dat er geen zicht op verbetering is. Van de werkgever wordt verwacht dat hij pogingen heeft ondernomen om de situatie te verbeteren en te herstellen. Daarbij kan zelfs mediation een rol spelen. In bepaalde gevallen kan de verstoring zo ernstig zijn dat er minder gewicht wordt toegekend aan het ‘langdurig’ criterium.

De werkgever moet er ten slotte op letten dat hij ook de overige wettelijke regels in acht neemt. Zo dient hij onder andere de opzegtermijn in acht te nemen en rekening te houden met een eventueel opzegverbod. De werkgever dient doorgaans bovendien een ontslagprocedure te volgen bij het UWV of de kantonrechter.

Wil een werkgever de arbeidsovereenkomst van zijn werknemer opzeggen in de proeftijd, met wederzijds goedvinden, bij ontslag op staande voet of verlengt u de aflopende tijdelijke arbeidsovereenkomst van uw werknemer niet, dan is het bovenstaande niet van toepassing.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Ontslag bij verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer

Ontslag bij verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer

Ontslag bij verwijtbaarbaar handelen of nalaten door de werknemer

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, moet er in principe sprake zijn van een redelijke grond voor ontslag. In de wet staan verschillende redelijke gronden genoemd. Eén daarvan betreft verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer.

Wanneer is hier sprake van en aan welke belangrijke regels moet een werkgever zich verder nog meer houden?

Ontslag bij verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer: algemeen juridisch kader

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie niet mogelijk is binnen een redelijke termijn of niet in de rede ligt. Bij verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, kan er sprake zijn van een redelijke grond voor opzegging van de overeenkomst.

Ontslag bij verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer: redelijke grond voor ontslag

Voorbeelden van omstandigheden die aangemerkt kunnen worden als nalatig of verwijtbaar handelen van de werknemer zijn structureel te laat komen, alcoholgebruik op de werkvloer, diefstal, onredelijke werkweigering en grensoverschrijdend gedrag. Het hangt af van de omstandigheden van het geval of er daadwerkelijk sprake is van een redelijke grond. 

Heeft u een vermoeden dat er sprake kan zijn van een dergelijke situatie, laat u hier dan over adviseren. In sommige gevallen is het belangrijk dat er een dossier is opgebouwd.

Herplaatsing in een andere passende functie

De werkgever dient te onderzoeken of de werknemer is te herplaatsen in een andere passende functie binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing. De duur van de redelijke termijn is gelijk aan de opzegtermijn van de werkgever.

Herplaatsing ligt in ieder geval niet in de rede indien er sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van uw werknemer zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

De werkgever moet er ten slotte ook op letten dat hij de overige wettelijke regels in acht neemt. Zo dient de werkgever onder andere de opzegtermijn in acht te nemen en rekening te houden met een eventueel opzegverbod. De werkgever dient doorgaans bovendien een ontslagprocedure te volgen bij het UWV of de kantonrechter.

Wil een werkgever de arbeidsovereenkomst van zijn werknemer opzeggen in de proeftijd, met wederzijds goedvinden, bij ontslag op staande voet of verlengt hij de tijdelijke arbeidsovereenkomst van de werknemer niet, dan is het bovenstaande niet van toepassing.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen als uw arbeidsovereenkomst beëindigd wordt of u werkgever bent en de arbeidsovereenkomst van uw werknemer wilt beëindigen. Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

 

Arbeidsrecht

Mijn werkgever wil mij ontslaan op staande voet

Ontslag op staande voet door werkgever.

Ontslag op staande voet: onverwijld opzeggen om een dringende reden en die reden onverwijld mededelen aan de werknemer. Indien nodig, mag de werkgever in bepaalde gevallen nog wel onderzoeken of het vermoeden juist is. Dit onderzoek moet voortvarend worden uitgevoerd en daarna dient zonder uitstel ontslag op staande voet te volgen, als dat de conclusie is van het onderzoek.


Ontslag op staande voet door werkgever

Als een werkgever een werknemer op staande voet wil ontslaan, dan probeert de werkgever het arbeidscontract per direct te beëindigen. Dit kan uiteraard niet zomaar. Ontslag op staande voet is alleen mogelijk als aan strenge voorwaarden is voldaan.


Ontslag op staande voet door werkgever

Het ontslag moet onverwijld na (kennisneming van) het incident of de gedraging van de werknemer die een dringende reden oplevert volgen op grond van de dringende reden. Daarnaast moet de reden voor het ontslag op staande voet onverwijld aan de werknemer worden medegedeeld.

Onverwijld is een lastige term, die wordt ingevuld aan de hand van de omstandigheden van het specifieke geval. Letterlijke betekent het: zonder uitstel. Zo kan de werkgever soms bijvoorbeeld nog een onderzoek instellen als dat nodig is. De werkgever zou dan alsnog onverwijld tot ontslag op staande voet overgaan als hij daartoe overgaat direct na het vaststellen van de feiten.

Uit de wet volgt dat als dringende redenen worden aangemerkt: “zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.’’.


Voorbeeld van een dringende reden

Een voorbeeld van een mogelijke dringende reden is een werknemer die zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of een ander misdrijf of een werknemer die een geheimhoudingsplicht schendt.

Ook kan worden gedacht aan een werknemer die zich, ondanks waarschuwing, overgeeft aan dronkenschap of een werknemer die in ernstige mate bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen voor de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden.

Dit zijn slechts voorbeelden. Er zijn meer gedragingen, eigenschappen of daden die kunnen leiden tot een dringende reden voor ontslag op staande voet. Ook kunnen er omstandigheden zijn waarin dergelijke gedragingen juist geen ontslag op staande voet rechtvaardigen.


Wat blijkt uit vaste rechtspraak?

Uit vaste rechtspraak blijkt dat alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking genomen moeten worden bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een dringende reden.

Omstandigheden als de aard en de ernst van de gedraging van de werknemer en verder onder meer de aard en duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer deze heeft vervuld, alsmede de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zullen hebben, zijn daarbij van belang.

Ontslag op staande voet is een uiterst middel, dat slechts bij uitzondering mag worden gegeven. Voor meer informatie kunt u ook eens een kijkje nemen op de website van het UWV . Bent u een werknemer en heeft u ontslag op staande voet gekregen? Het kan verstandig zijn om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen over uw situatie.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit tot ontslag of voordat u besluit zich te wenden tot de rechter. 

Arbeidsrecht

Opzegverbod betekenis – wat is een opzegverbod?

Opzegverbod

Een opzegverbod is een verbod voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst van een werknemer op te zeggen gedurende of wegens bepaalde omstandigheden. Deze verboden zijn in de wet geregeld en bieden werknemers aanvullende ontslagbescherming.


Onderscheid verschillende typen opzegverboden

Er kunnen verschillende type opzegverboden van elkaar onderscheiden worden, bijvoorbeeld ‘gedurende’ en ‘wegens’ opzegverboden. Hiermee bedoelen we respectievelijk omstandigheden gedurende welke niet opgezegd mag worden door de werkgever en omstandigheden die niet de reden mogen vormen van de opzegging.


Voorbeeld ‘wegens’ opzegverbod

Een voorbeeld van een ‘wegens’ opzegverbod is het verbod om op te zeggen wegens het geldend maken van politiek verlof door de werknemer.


Voorbeeld ’tijdens’ opzegverbod

Een voorbeeld van een ‘tijdens’ opzegverbod is het verbod voor de werkgever om op te zeggen gedurende de tijd dat de werknemer verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, omdat hij als dienstplichtige is opgeroepen ter vervulling van zijn militaire dienst of vervangende dienst.


Verplichting tot gelijke behandeling van werknemers

Ook de verplichting tot gelijke behandeling van werknemers kan opzegging in de weg staan. Zo mag een werkgever in de hoofdregel bijvoorbeeld geen onderscheid maken tussen werknemers op grond van geslacht bij opzegging van de arbeidsovereenkomst.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

–   

Arbeidsrecht

Wanneer kan ik ontslag op staande voet nemen?

Tijd om weg te gaan. Ontslag op staande voet nemen als werknemer.

Ontslag op staande voet: onverwijld opzeggen om een dringende reden en die reden onverwijld mededelen aan de werkgever.


Ontslag op staande voet door werknemer

Als een werkgever zich gedraagt op een wijze die ertoe leidt dat niet van de werknemer gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, dan kan de werknemer onder bepaalde voorwaarden ontslag op staande voet nemen.


Voorwaarden voor een geldig ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een dringende reden voor ontslag. Ontslag op staande voet is bovendien alleen mogelijk als de werknemer onverwijld opzegt om een dringende reden en die reden onverwijld mededeelt aan de werkgever.


Onverwijld betekent letterlijk ‘zonder uitstel’. Wat u kunt nog wel doen voordat u tot ontslag op staande voet overgaat?

Wanneer u vermoedt dat ontslag op staande voet gerechtvaardigd zou kunnen zijn, is het van belang om zo spoedig mogelijk uit te zoeken of te laten uitzoeken wanneer precies aan de voorwaarden voor ontslag op staande voet is voldaan, of het verstandig is om ontslag op staande voet te nemen in uw situatie en, zo ja, hoe u dat het beste kunt doen. Het kan raadzaam zijn om hiervoor zo spoedig mogelijk juridische bijstand in te schakelen.

Geef bij het aanwenden van juridische hulp direct het spoedeisende belang van uw vraagstuk aan en vraag of u dan nog wel aan de voorwaarde ‘onverwijld’ voldoet. Onverwijld is een lastige term, die wordt ingevuld aan de hand van de omstandigheden van het specifieke geval.


Dringende reden voor ontslag op staande voet door werknemer

Uit de wet volgt dat als dringende redenen worden aangemerkt: “zodanige omstandigheden, die ten gevolge hebben dat van de werknemer redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.’’ Een voorbeeld van een dringende reden is een werkgever die het loon niet voldoet op de daarvoor bepaalde datum.

Wel moet rekening gehouden worden met de specifieke omstandigheden van het geval.  Het bovenstaande is slechts één voorbeeld. Er zijn meer omstandigheden die kunnen leiden tot een dringende reden voor ontslag op staande voet. Ook kan er sprake zijn van omstandigheden die juist niet leiden tot een dringende reden voor ontslag op staande voet. Laat u informeren over uw specifieke situatie als u een vermoeden heeft dat er sprake zou kunnen zijn van een dringende reden.

Uit vaste rechtspraak volgt dat bij de beoordeling van de vraag of de gedraging van de werkgever ontslag op staande voet rechtvaardigt alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking genomen moeten worden.

Zo hangt het bijvoorbeeld af van de specifieke situatie en omstandigheden van het geval of het niet voldoen van het loon op de daarvoor bepaalde datum ontslag op staande voet rechtvaardigt of juist niet.


Voorbeelden van andere situaties waarin sprake kan zijn van een dringende reden voor ontslag op staande voet

 1. Een werkgever die zijn werknemer, diens familieleden of huisgenoten mishandelt, grovelijk beledigt, op ernstige wijze bedreigt, verleidt tot handelingen in strijd met de wet of goede zeden of gedoogt dat dergelijke handelingen door een van zijn huisgenoten of ondergeschikten worden gepleegd.
 2. Een werkgever die, waar kost en inwoning overeengekomen zijn, daarin niet op behoorlijke wijze voorziet.
 3. Een werkgever die de werknemer, wiens loon afhankelijk is vastgesteld van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, niet voldoende arbeid verschaft of de bedongen hulp niet of niet in behoorlijke mate verschaft.
 4. Een werkgever die zijn werknemer niettegenstaande diens weigering gelast arbeid in het bedrijf van een andere werkgever te verrichten, zonder dat de aard van de arbeidsovereenkomst dit met zich meebrengt.
 5.  Een situatie waarbij de voortduring van de arbeidsovereenkomst voor de werknemer zou zijn verbonden met ernstige gevaren voor leven, gezondheid, zedelijkheid of de goede naam, die niet duidelijk waren ten tijde van het sluiten van het arbeidscontract.
 6.  Een situatie waarin de werknemer door ziekte of andere oorzaken buiten staat geraakt de bedongen arbeid te verrichten, zonder zijn toedoen.

Er zijn meer situaties te bedenken waarin sprake kan zijn van een dringende reden.


Vergoeding

De partij die door opzet of schuld aan de wederpartij een dringende reden heeft gegeven de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen, is aan de wederpartij een vergoeding verschuldigd, indien de wederpartij van zijn bevoegdheid tot directe opzegging gebruik heeft gemaakt.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit tot ontslag of voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Ontslag bij disfunctioneren werknemer

Ontslag bij disfunctioneren werknemer

Ontslag bij disfunctioneren werknemer

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, moet er in principe sprake zijn van een redelijke grond voor ontslag. In de wet staan verschillende gronden genoemd, waaronder het disfunctioneren van een werknemer.

Wanneer is hier sprake van en aan welke belangrijke regels moet een werkgever zich daarnaast verder houden?

Redelijke grond en herplaatsing

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt, al dan niet met behulp van scholing. Herplaatsing ligt in ieder geval niet in de rede indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. 

De redelijke termijn is gelijk aan de opzegtermijn van de werkgever. Van een passende functie is sprake wanneer deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Herplaatsing is niet vereist indien de werknemer een geestelijk ambt bekleedt.

Ontslag bij disfunctioneren werknemer; de wet spreekt in dat kader van een redelijke grond in onder andere het volgende geval:

“de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer, mits de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren en de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer.”.

Dossiervorming bij ontslag bij disfunctioneren werknemer

Om een sterke zaak voor de rechter te brengen, is het van belang dat een werkgever zorgvuldig aan dossiervorming doet. De kans op een geslaagde ontslagprocedure is kleiner als hij niet in voldoende mate kan onderbouwen dat er sprake is van disfunctioneren.

Denk bij dossiervorming onder andere aan de volgende punten: de arbeidsovereenkomst, een functiebeschrijving, beoordelingsformulieren, beoordelingsgesprekken, (eind) evaluatiegesprekken, e-mailberichten, functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken, andere gespreksverslagen, verbeterplannen, (officiële) waarschuwingen, klachten, en overige communicatie, disciplinaire maatregelen en relevante informatie.

Voor de werkgever zou het onder meer belangrijk kunnen zijn dat hij kan aantonen dat: 

 1. de werknemer al geruime tijd onvoldoende functioneert;
 2. de werknemer tijdig op diens onvoldoende functioneren is aangesproken;
 3. de werknemer voldoende tijd in de gelegenheid gesteld is om diens functioneren te verbeteren middels een verbetertraject;
 4. de werknemer is gewaarschuwd dat het uitblijven van verbetering gevolgen kan hebben voor de voortzetting van de arbeidsovereenkomst;
 5. het disfunctioneren niet het gevolg is van gebrek aan scholing en/of aan slechte arbeidsomstandigheden; en
 6. herplaatsing in een passende functie, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is binnen een redelijke termijn of niet in de rede ligt. Er is sprake van een passende functie als deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. De redelijke termijn is gelijk aan de (wettelijke) opzegtermijn van de werkgever.

Om misverstanden te voorkomen kan de werkgever de omstandigheden en redenen omtrent de gesprekken met de werknemer, beslissingen en dergelijke andere relevante documentatie en communicatie duidelijk beschrijven en vastleggen. Daarnaast kan een werkgever eraan denken om documenten en brieven door de werknemer te laten ondertekenen. Een jurist kan helpen bij het uitzoeken van de vraag hoe het bovenstaande het best kan worden aangepakt en bij de uitvoering daarvan.

Of het dossier in voldoende mate is opgebouwd, hangt af van de omstandigheden van het geval. Bij een onvoldoende opgebouwd dossier zal de kantonrechter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kunnen afwijzen.

De werkgever moet ten slotte ook de overige wettelijke regels in acht nemen. Zo dient deze onder andere de opzegtermijn in acht te nemen en rekening te houden met een eventueel opzegverbod. De werkgever dient doorgaans bovendien een ontslagprocedure te volgen bij het UWV of de kantonrechter.

Wil een werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer opzeggen in de proeftijd, met wederzijds goedvinden, bij ontslag op staande voet of wordt de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengt bij een aflopend contract, dan is het bovenstaande niet van toepassing.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen als uw arbeidsovereenkomst beëindigd wordt of als u werkgever bent en de arbeidsovereenkomst van uw werknemer wilt beëindigen. Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Als de re-integratie vastloopt: het deskundigenoordeel bij het UWV

Deskundigenoordeel bij het UWV

Als de re-integratie vastloopt, biedt het UWV de mogelijkheid tot het aanvragen van een deskundigenoordeel. Een onafhankelijk en deskundig persoon zal de situatie dan (opnieuw) onderzoeken. Het deskundigenoordeel is echter niet bindend.

Re-integratie en het deskundigenoordeel bij het UWV

Het komt vaak voor dat werknemer en werkgever het niet eens zijn met elkaar. Zo kan de werkgever stellen dat een werknemer nog niet in zijn oorspronkelijke functie kan werken, terwijl de werknemer stelt van wel en andersom.

Ook kan er een meningsverschil tussen werknemer en werkgever ontstaan omtrent passende arbeid waartoe de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld.

Als de re-integratie vastloopt, biedt het UWV de mogelijkheid tot het aanvragen van een deskundigenoordeel. Dit verzoek kan gedaan worden door zowel werkgever als werknemer.  Een onafhankelijk en deskundig persoon zal de situatie dan (opnieuw) onderzoeken.

Werkgever kan niet zomaar de overeengekomen functie wijzigen

Als de werknemer niet ziek is, kan de werkgever niet zonder meer van de werknemer verlangen andere arbeid te verrichten. Het gaat dan immers om een wijziging van de arbeidsovereenkomst en daarvoor gelden strenge eisen.

Een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst door uw werkgever kan onder meer mogelijk zijn als er sprake is van een schriftelijk overeengekomen eenzijdig wijzigingsbeding. Dat beding moet uw werkgever de bevoegdheid geven om een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen.

Bij die wijziging moet uw werkgever een zodanig zwaarwichtig belang hebben, dat het belang van u als werknemer, dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.


Vorderen van wedertewerkstelling

Als de werkgever een werknemer (onterecht) blijft weigeren zijn oorspronkelijke functie uit te voeren, zou de werknemer wedertewerkstelling kunnen vorderen bij de kantonrechter.

De rechter zal dan onder meer kijken naar de aard van de dienstbetrekking, de overeengekomen arbeid en de (bijzondere) omstandigheden van het specifieke geval.

De kantonrechter kan in zijn uitspraak het deskundigenoordeel betrekken. In veel gevallen volgt de rechter het deskundigenoordeel, maar dit is niet altijd het geval. Het deskundigenoordeel kan bijdragen aan het oplossen van het conflict, maar is niet bindend voor partijen.


Een deskundigenoordeel zegt niet alles

Hoewel de uitkomst van een deskundigenoordeel positief kan zijn voor een werknemer of werkgever, staat dus nooit met zekerheid vast dat de rechter de betreffende partij in het gelijk zal stellen. Het kan dan ook verstandig zijn om juridisch advies in te winnen in een dergelijke situatie.

Op de site van het UWV vindt u hier meer informatie over het aanvragen van een deskundigenoordeel als werknemer en hier als werkgever.


Second opinion

Een andere weg die de werknemer kan bewandelen, is het aanvragen van een second opinion. De werkgever moet er zorg voor dragen dat de werknemer de bedrijfsarts kan verzoeken om raadpleging van een andere bedrijfsarts indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies omtrent bepaalde taken.

Vraag een jurist advies over wat u het beste kunt doen en wat mogelijk is om te doen.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Bron: www.uwv.nl

Arbeidsrecht

Opzeggen arbeidscontract tijdens de proeftijd

Werknemer met contract. Opzeggen contract proeftijd.

Indien een (geldige) proeftijd is overeengekomen, zijn werknemer en werkgever, zolang die tijd niet is verstreken, bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Ontslag tijdens de proeftijd

Werkgever en werknemer kunnen een proeftijd overeenkomen. In die periode kunnen beide partijen het arbeidscontract per direct opzeggen. In deze periode kunnen werknemer en werkgever kijken of de werknemer bij het bedrijf en de functie past.

Tijdens een proeftijd zijn bijzondere ontslagregels van toepassing, die over het algemeen soepeler zijn dan bij het opzeggen van een arbeidscontract buiten proeftijd.


Werkgever en werknemer kunnen per direct opzeggen tijdens de proeftijd

Gedurende de proeftijd heeft de werkgever geen instemming van de werknemer of een redelijke grond voor ontslag nodig. Werknemer en werkgever kunnen het arbeidscontract tijdens een geldige proeftijd per direct opzeggen.

Op verzoek van de werknemer moet de werkgever schriftelijk laten weten wat de reden was voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst in de proeftijd.


Opzegverboden in de proeftijd

Opzegverboden, behalve ‘wegens opzegverboden’, gelden in principe niet tijdens de proeftijd. Ook hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen. Met ‘wegens’ opzegverboden worden omstandigheden bedoeld die niet de reden mogen vormen van het ontslag. Lees er meer over in onze andere artikelen over opzegverboden.  


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Wat is passende arbeid in de zin van de WW, Ziektewet en re-integratie?

Re-integratie zieke werknemer. Passende arbeid. Ziek thuis werken met laptop.

Passende arbeid mag in principe niet worden geweigerd als de werknemer tot het werk in staat is en geen deugdelijke grond voor weigering heeft. Om te bepalen of de arbeid aansluit bij de oude functie, wordt gekeken naar verschillende criteria.

Re-integratie en passende arbeid zieke werknemer

Als een werknemer zich ziekmeldt bij zijn werkgever en de ziekte voor langere tijd aanhoudt waardoor de werknemer niet meer in staat is om zijn functie uit te voeren, kunnen werknemer en werkgever te maken krijgen met een re-integratietraject.

Van werkgever en werknemer wordt daarbij verwacht dat zij zich samen inspannen om een succesvolle terugkeer van de werknemer te bewerkstelligen.

In dit kader kan de werkgever van de werknemer verlangen zogenaamde passende arbeid te verrichten als deze nog niet in staat is om te werken in de oorspronkelijke functie. Maar wat wordt precies verstaan onder het verrichten van passende arbeid en kan een werknemer hiertoe verplicht worden?

Passende arbeid gedurende de eerst periode van zes maanden waarin de werknemer recht heeft op ziekengeld

Arbeid is passend gedurende de eerste periode van zes maanden waarin de werknemer recht heeft op ziekengeld krachtens de Ziektewet, indien de arbeid aansluit bij de arbeid van waaruit de werknemer ziek is geworden.

Om te bepalen of de arbeid aansluit bij de oude functie, wordt gekeken naar drie criteria.

Het eerste criterium heeft betrekking op het niveau van de arbeid. Om te bepalen of arbeid aansluit bij het niveau van de oorspronkelijke arbeid, wordt gebruik gemaakt van de volgende opleidingscategorieën:

1. hoger onderwijs: academisch en hoger beroepsonderwijs;
2. middelbaar beroepsonderwijs, inclusief hoger algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs;
3. voorbereidend middelbaar onderwijs, inclusief middelbaar voortgezet onderwijs; of
4. Lager (basis)onderwijs en geen onderwijs.

Arbeid die aansluit bij het niveau van de arbeid waaruit de werknemer ziek is geworden, is arbeid waarvoor hetzelfde opleidingsniveau is vereist.

In afwachting van arbeid die op het niveau aansluit van de arbeid waaruit de werknemer ziek is geworden, is arbeid van een lager niveau passend voor onbepaalde tijd als door de werkgever mogelijkheden worden geboden om binnen een termijn van zes maanden terug te keren op een niveau dat aansluit op het niveau van de oorspronkelijke arbeid.

Het tweede criterium betreft de hoogte van het inkomen. Het inkomen mag niet lager zijn dan 70% van het oorspronkelijke loon dat de werknemer verdiende in de dienstbetrekking waaruit hij ziek werd.

Indien het inkomen uit de oude functie aanzienlijk afwijkt van wat vergelijkbare werknemers in hetzelfde beroep gewoonlijk verdienen, dan wordt onder passende arbeid verstaan: arbeid met een beloning van 70% van het inkomen dat vergelijkbare werknemers in hetzelfde beroep verdienen.

Het derde criterium ziet op de reistijd met betrekking tot de arbeid. De reistijd mag niet meer dan twee uur per dag bedragen.


Passende arbeid (zieke) werknemer na de eerste zes maanden

Na de eerste zes maanden is elke vorm van arbeid passend die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, ongeacht bijvoorbeeld de hoogte van het inkomen of het niveau. Dit geldt niet als acceptatie van de passende arbeid redelijkerwijs niet van de werknemer gevergd kan worden om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard.


Acceptatieverplichting. Mag een werknemer passende arbeid weigeren?

Passende arbeid mag in principe niet worden geweigerd als de werknemer tot het werk in staat is. Weigert een werknemer passende arbeid onrechtmatig en/of zonder deugdelijke grond, dan kunnen daar nadelige consequenties aan verbonden zijn voor de werknemer.

Lees ook ons artikel over het deskundigenoordeel bij het UWV.

Passende arbeid en re-integratie
Onder passende arbeid in de context van re-integratie, als bedoeld in het Burgerlijke Wetboek in artikel 7:258a lid 1 en 2, wordt verstaan: “alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.”. Hierbij wordt onder meer gelet op: het arbeidsverleden; opleiding; gezondheidstoestand; afstand tot het werk; loon; en op wat de werknemer in staat is om te doen.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Ziek tijdens vakantie

Ziek op bed. Ziek tijdens vakantie

Ziek tijdens opgenomen vakantiedag

U heeft eindelijk uw welverdiende vakantiedagen opgenomen. Op vakantie wordt uw vervolgens ziek.  Ziek zijn is op zichzelf al heel vervelend, maar tellen die dagen dan ook nog eens mee bij het aantal opgenomen vakantiedagen? We vertellen u er hieronder meer over.


Bent u officieel ziek op vakantie? Dan tellen de dagen dat u ziek bent in principe niet als opgenomen vakantiedagen

Als u ziek bent tijdens een vastgestelde vakantiedag, dan geldt die in principe niet als opgenomen vakantiedag.  

Dit kan anders zijn als u als werknemer ermee instemt dat de dag wordt aangemerkt als vakantiedag of als in een schriftelijke overeenkomst afspraken zijn gemaakt die anders luiden. Beide gevallen hebben alleen betrekking op bovenwettelijke vakantiedagen. U moet uw recht op uw wettelijke vakantiedagen behouden.


Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?

De werknemer behoudt altijd recht op zijn wettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de ‘extra’ vakantiedagen die u kunt opbouwen bij uw werkgever, boven op het wettelijke minimumaantal vakantiedagen waar u eventueel recht op heeft.

Waar kunt u verder aan denken?

Wordt u ziek tijdens vakantie, dan kunt u handelen, zoals u dat normaal ook zou moeten doen bij uw werkgever als u ziek bent. Kijk ook of uw werkgever in het bijzonder voorschrijft hoe u moet handelen als u ziek wordt tijdens een vastgestelde vakantiedag, bijvoorbeeld in uw arbeidscontract of in een verzuimprotocol van uw werkgever. Mogelijk kan een doktersverklaring van belang zijn.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Lees ook onze artikelen over het minimum aan wettelijke vakantiedagen waar een werknemer recht op heeft en de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte.

Arbeidsrecht

Opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte

Vakantie. Vakantiedagen opbouwen tijdens ziekte.

Ook opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte

U heeft gedurende het jaar minder kunnen werken, omdat u ziek (geweest) bent. Heeft dit consequenties voor het aantal vakantiedagen dat u opbouwt?

Als werknemer heeft u per jaar in principe minimaal recht op viermaal het aantal overeengekomen arbeidsuren per week aan vakantie-uren. Dit wordt gerekend over de periode van een jaar dienstverband waarin u gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad. Of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd. Heeft u niet het gehele jaar gewerkt, dan wordt dit naar rato berekend. 

Ook tijdens periode van ziekte kunt u vakantiedagen opbouwen.


Nieuwe regels opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

In het verleden bouwden zieke werknemers vakantiedagen slechts in beperkte mate op. Dit is echter veranderd na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daaruit volgde simpel gezegd dat het minimumaantal vakantiedagen ook aan werknemers toekomt die wegens ziekteverlof niet (kunnen) werken.


U behoudt uw recht op opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte

Wat betekent dit voor u? Dit betekent dat als u een werknemer bent en niet kunt werken door ziekte, u in principe toch uw wettelijke minimale aantal vakantiedagen opbouwt. Het is verstandig om in geval van ziekte advies in te winnen over de precieze regels die voor u gelden. Ziekte brengt in veel gevallen bijzondere regels met zich mee.

Dagen of gedeelten van dagen waarop u de overeengekomen arbeid niet verricht wegens ziekte, kunnen slechts worden aangemerkt als opgenomen vakantiedagen, indien u daar in voorkomend geval mee instemt of als dit is geregeld in een schriftelijke overeenkomst, met betrekking tot bovenwettelijke vakantiedagen. U moet recht houden op uw wettelijke vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de ‘extra’ vakantiedagen die u (mogelijk) kunt opbouwen bij uw werkgever, boven op het wettelijke minimumaantal vakantiedagen waar u eventueel recht op heeft.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Lees ook onze artikelen over ziekte tijdens een opgenomen vakantiedag en het minimum aan wettelijke vakantiedagen waar een werknemer recht op heeft.

Arbeidsrecht

De fictieve opzegtermijn

De fictieve opzegtermijn

Waarom rekening houden met een fictieve opzegtermijn?

Beëindigd u het dienstverband met uw werkgever met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst, dan zal u een ontslagdatum afspreken. Dit is de datum dat uw contract officieel eindigt. Deze datum is van belang bij de eventuele aanvraag van een WW-uitkering. U doet er goed aan om rekening te houden met een zogenaamde fictieve opzegtermijn.

Zo zal u vaak pas in aanmerking komen voor een uitkering, indien de opzegtermijn is verstreken die bij opzegging van het contract normaal in acht genomen had moeten worden. Daar gaat het UWV van uit.


De fictieve opzegtermijn

Een fictieve opzegtermijn is de termijn die wordt aangehouden tussen de datum van overeenstemming over het beëindigen van arbeidscontract en de officiële datum dat het ontslag ingaat, om zo rekening te houden met de opzegtermijn die normaal gesproken in acht zou moeten worden genomen door de werkgever.

Is er een te korte of zelfs geen rekening gehouden met een opzegtermijn, dan zal de werknemer gedurende de periode dat de opzegtermijn loopt, vaak nog niet in aanmerking komen voor een WW-uitkering bij het UWV. Let hier dus op!

Houd bijvoorbeeld ook de situatie in gedachten dat uw werkgever zich niet aan de opzegtermijn houdt of wil houden. Ga hier niet zomaar mee akkoord en laat u bijvoorbeeld adviseren in een dergelijke situatie.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Bron: uwv.nl

Arbeidsrecht

Ontslag nemen en de gevolgen voor uw WW-uitkering

Home » Arbeidsrecht

Ontslag nemen WW-uitkering


Ontslag nemen zonder nieuwe baan: let op!

Er zijn diverse redenen waarom u uit dienst zou willen treden bij uw werkgever. Zo kunt u bijvoorbeeld een andere baan gevonden hebben.

Het kan echter voorkomen dat u wegens een conflict met uw werkgever of uit ontevredenheid over uw werk of collega’s ontslag wilt nemen, maar dat u op dat moment nog geen andere baan heeft gevonden.

Door zelf ontslag te nemen, kunt u uw recht op een WW-uitkering verliezen. Heeft u nog geen ander werk? Dan kunt u daardoor zonder inkomsten komen te zitten in dat geval. U moet dus goed nadenken over de gevolgen van een eventuele uitdiensttreding.


Ontslag nemen en de WW-uitkering: voorkom verwijtbare werkloosheid

Als u zelf ontslag neemt, verliest u mogelijk het recht op een WW-uitkering. Een van de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor een WW-uitkering is namelijk dat het werkloos worden niet aan u valt te verwijten. 

Wanneer u zelf ontslag neemt, kan worden geacht dat het uw eigen schuld is en komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor de uitkering. Er kan sprake zijn van een uitzondering hierop, zoals bij een zwaarwichtige reden om zelf ontslag te nemen.

Denkt u aan ontslag?  Dan kan het geen kwaad om eerst juridisch advies in te winnen, voordat u enige beslissingen neemt.


Uitzonderingen

Kijk voor enkele voorbeelden van uitzonderingen hier op de website van het UWV.


Ontslag met wederzijds goedvinden en de WW-uitkering

Wilt u uit dienst treden en uw recht op een WW-uitkering behouden? Dan kunt u ook in gesprek gaan met uw werkgever.

Als u en uw werkgever tot de conclusie komen dat u er samen niet uitkomt, kunt u mogelijk afspreken uit elkaar te gaan met wederzijds goedvinden, bijvoorbeeld middels een vaststellingsovereenkomst. U kunt daarin de voorwaarden afspreken die van toepassing zijn op het ontslag.


Belangrijk!

Om de kans op een WW-uitkering zo groot mogelijk te houden, is het van belang dat in de overeenkomst wordt opgenomen dat het initiatief voor het ontslag uitgaat van uw werkgever. Daarnaast is het van belang om in de overeenkomst te vermelden dat u geen verwijt treft en dat het niet gaat om ontslag om een dringende reden.

Voor meer aandachtspunten omtrent de vaststellingsovereenkomst verwijzen we u naar ons artikel over ontslag met wederzijds goedvinden.


Bij ziekte

Bij ziekte kan het nadelig zijn om het arbeidscontract te beëindigen. Win in geval van ziekte nadere informatie in of laat u adviseren. 

Verder is onder meer van belang dat rekening gehouden wordt met de opzegtermijn. Lees hierover meer in ons artikel over de fictieve opzegtermijn.  

 

Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Bron: UWV
Bron: UWV

Arbeidsrecht

Ik ben werkloos geworden, heb ik recht op een WW-uitkering?

Baan zoeken. WW-uitkering.

De WW-uitkering


U bent onlangs werkloos geworden of u wordt dat binnenkort en nu vraagt u zich af of u recht heeft op een WW-uitkering. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. U leest er hieronder kort en bondig meer over.


Voorwaarden voor een WW-uitkering na ontslag

 1. U moet verzekerd zijn voor werkloosheid. Indien u werkzaam als werknemer bent geweest, bent u in bijna alle gevallen verzekerd voor werkloosheid. Controleer dit wel. Zo kan dit bijvoorbeeld anders zijn bij een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of bij een stagiair.

 2. U moet vijf of meer arbeidsuren per week verliezen of ten minste de helft van uw gemiddelde aantal arbeidsuren per kalenderweek.

 3. U moet direct beschikbaar zijn om aan een nieuwe baan te kunnen beginnen.

 4. U moet in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken gewerkt hebben. Controleer welke weken worden meegenomen en welke niet, bijvoorbeeld in het geval van ziekte.

 5. U mag geen schuld hebben aan de werkloosheid. Als u zelf ontslag heeft genomen of het ontslag veroorzaakt heeft, kunt u verwijtbaar werkloos zijn geworden en niet meer in aanmerking komen voor een WW-uitkering, behoudens enkele uitzonderingen.

Sluit u een vaststellingsovereenkomst met uw werkgever? Lees dan ook eens dit artikel.

Het is raadzaam om eerst juridisch advies in te winnen over uw specifieke situatie als u denkt aan ontslag, voordat u op enige wijze handelt.


Berekening hoogte WW-uitkering en het WW-uitkering stappenplan

Benieuwd hoe hoog uw eventuele WW-uitkering ongeveer wordt? U kunt het hier berekenen op de website van het UWV. Kijk hier voor het WW-uitkering stappenplan van het UWV.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Raadpleeg voor meer informatie ook eens de website van het UWV, waarop u ook deze pagina met informatie over dit onderwerp aantreft.


Bron: UWV
Bron: UWV

Arbeidsrecht

WW-uitkering: wat is het en hoe lang heb ik er recht op?

Home » Arbeidsrecht

WW-uitkering


De WW-uitkering: als u onlangs werkloos geworden bent en het nog niet gelukt is om een andere baan te vinden, dan heeft u mogelijk recht op een uitkering als u voldoet aan de voorwaarden daarvoor. Maar wat is een WW-uitkering precies en hoe lang duurt die?


WW-uitkering betekenis

WW-uitkering staat voor Werkloosheidswet-uitkering. Op basis van de Werkloosheidswet kunt u in aanmerking komen voor een uitkering, omdat u door het verlies van uw baan minder inkomsten heeft.


Hoe lang duurt een WW-uitkering?

De duur van de uitkering varieert van 3 tot 24 maanden. Hoe lang u recht heeft op een WW-uitkering, hangt ervan af of u voldoet aan de wekeneis en jareneis. Hieronder vertellen we wat deze begrippen inhouden.


WW-uitkering: wekeneis
De wekeneis houdt in dat u in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd, minstens 26 weken ten minste één arbeidsuur per kalenderweek had. Controleer welke weken hierbij worden meegerekend, bijvoorbeeld als u ziek bent geweest. Indien u aan deze wekeneis voldoet, dan krijgt u een uitkering van drie maanden.

U moet overigens uiteraard ook aan de andere voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen om in aanmerking te komen voor de uitkering.


WW-uitkering: jareneis
De jareneis houdt in dat u in de laatste vijf jaar voordat u werkloos werd, minstens vier jaar voldoende gewerkt (waarvoor u loon heeft ontvangen) moet hebben. Als u aan de jareneis voldoet, heeft u recht op een WW-uitkering van minimaal drie maanden tot maximaal 24 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag waarop het recht op uitkering is ontstaan.

Hoe langt u precies recht kunt hebben op de uitkering, wordt hieronder besproken. Hier gaan wij niet uitgebreid op in, omdat er een handige rekentool voor bestaat.


Duur berekenen

Het is afhankelijk van uw arbeidsverleden en leeftijd hoe lang uw uitkering daadwerkelijk duurt. Wij verwijzen u in dit kader naar de rekenhulp Hoe lang duurt mijn WW-uitkering’ van het UWV, waar u de gegevens van uw specifieke situatie kunt invullen.


Kijk hieronder een filmpje van het UWV over de wekeneis en jareneis en hoe u de duur berekent. Ziet u het filmpje nog niet? Klik dan met uw muis of vinger op het lege witte vlak hieronder. Onder het filmpje wordt aangegeven hoe u een WW-uitkering kunt aanvragen.


Hoe vraagt u de uitkering aan?

De uitkering kunt u online aanvragen op werk.nl vanaf één week voordat u werkloos wordt. Het UWV laat u dan weten of u recht heeft op de uitkering.


Let op

De informatie in dit artikel is zeer algemeen. Laat uitzoeken hoe het precies zit in uw specifieke geval. Bijzondere omstandigheden kunnen bijzondere regels met zich meebrengen, zoals in geval van ziekte. Elke situatie is weer net wat anders. Mogelijk kunnen ook afwijkende afspraken gelden op basis van een toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst (cao).


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Wil u als werkgever wijzigingen doorvoeren binnen uw organisatie en het dienstverband van werknemers beëindigen om bedrijfseconomische redenen? Of bent u een werknemer wiens arbeidscontract wordt opgezegd om bedrijfseconomische redenen?

In dit artikel beschrijven wij enkele belangrijke algemene regels waar een werkgever zich in dat kader aan moet houden.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Op grond van artikel 7:669 BW lid 1 BW kan een werkgever een arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, al dan niet met behulp van scholing.

 Onder een redelijke grond als bedoeld bij bedrijfseconomische omstandigheden wordt verstaan:

het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of het, over een toekomstige periode van ten minste 26 weken bezien, noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering”.

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, moet de werkgever in beginsel eerst een verzoek voor een ontslagvergunning indienen bij het UWV, tenzij er een ontslagcommissie bevoegd is om over de situatie te oordelen.

Van een redelijke grond voor opzegging op grond van bedrijfseconomische omstandigheden is vaak geen sprake als de werkgever bijvoorbeeld een afdeling opheft, uitsluitend om werknemers met een vast contract te vervangen of omdat anderen werkzaamheden tegen een lagere vergoeding verrichten.

Van belang kan daarom zijn dat u als werkgever bij uw verzoek om een ontslagvergunning bij het UWV duidelijk maakt waarom de wijziging ten dienste staat van de doelmatige bedrijfsvoering, wat de voordelen zijn van de verandering en dat de voordelen ten dienste staan van een doelmatige bedrijfsvoering.

Voor werkgever verplichte inspanning tot onderzoek of herplaatsing mogelijk is binnen een redelijke termijn in een passende functie

De redelijke termijn is gelijk aan de opzegtermijn. Van een passende functie is sprake wanneer deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Herplaatsing is niet vereist indien de werknemer een geestelijk ambt bekleedt.

Herplaatsing ligt in ieder geval niet in de rede indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Overige ontslagvoorwaarden
Een werkgever moet verder onder meer eventueel ook rekening houden met opzegverboden, opzegtermijnen, een ontslagvolgorde en het zogenaamde afspiegelingsbeginsel.

Opzegging van het arbeidscontract kan ook op andere wijzen geschieden, bijvoorbeeld met instemming van de werknemer, met wederzijds goedvinden, of, indien van toepassing, op staande voet of in de proeftijd. Dit zijn voorbeelden waarvan sprake zou kunnen zijn. Laat u adviseren over uw specifieke situatie. Bij ontslag van 20 werknemers of meer kunnen bovendien de regels van de Wet melding collectief ontslag van toepassing zijn.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Onder welke voorwaarden kan een werkgever een vast arbeidscontract van een werknemer opzeggen?

I Agree. De voorwaarden voor het opzeggen van een contract door de werkgever bij geen instemming van de werknemer.

Opzeggen arbeidscontract door werkgever: let bij geen instemming op de opzegtermijn, redelijke grond, opzegverboden, type contract, herplaatsing en een ontslagprocedure


De werkgever kan een arbeidscontract niet eenvoudig opzeggen

Als een werkgever het arbeidscontract van een werknemer wil opzeggen, dan kan dit niet zomaar. De wetgever heeft regels opgesteld die de werknemer in enige mate bescherming bieden. 


Opzeggen zonder instemming werknemer

Het arbeidscontract kan door een werkgever worden opgezegd zonder instemming van de werknemer als daarvoor een redelijke grond bestaat en onder meer rekening wordt gehouden met de opzegtermijn en eventuele opzegverboden die van toepassing zijn en als de werkgever met succes een ontslagprocedure heeft gevolgd bij het UWV, een daartoe bevoegde ontslagcommissie en/of de kantonrechter.  


Ontslagprocedure bij het UWV

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, moet de werkgever eerst een verzoek voor een ontslagvergunning indienen bij het UWV. Als op basis van de toepasselijke cao een onafhankelijke ontslagcommissie is ingesteld, dan zal deze commissie oordelen over verzoeken tot bedrijfseconomisch ontslag.


De kantonrechter

Verder is de kantonrechter bevoegd om verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te behandelen.


Verplicht kijken naar mogelijkheden voor herplaatsing

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

Herplaatsing ligt in ieder geval niet in de rede indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De redelijke termijn is gelijk aan de opzegtermijn.

Van een passende functie is sprake wanneer deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Herplaatsing is niet vereist indien de werknemer een geestelijk ambt bekleedt.


Ontslag op staande voet, in de proeftijd of met wederzijds goedvinden

Ontslag is in beginsel mogelijk zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter indien het gaat om ontslag op staande voet op grond van een dringende reden, bij beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, bij instemming van de werknemer en bij ontslag in de proeftijd.


Herroepingsrecht in het geval van instemming met opzegging door werknemer

De werknemer heeft het recht zijn eventuele instemming met de opzegging binnen veertien dagen na de dagtekening ervan zonder opgaaf van redenen schriftelijk te herroepen.

Indien de werkgever de werknemer niet uiterlijk twee werkdagen na de instemming schriftelijk wijst op het herroepingsrecht, bedraagt de termijn drie weken.


Herroepingsrecht werknemer bij ontslag met wederzijds goedvinden

Indien de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, door middel van een schriftelijke overeenkomst, heeft de werknemer het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.

De werknemer moet de ontbinding schriftelijk aan de werkgever kenbaar hebben gemaakt; als de werkgever het recht niet in de overeenkomst vermeldt, bedraagt de termijn drie weken. 

Tot slot willen we benadrukken dat bij een tijdelijk contract aanvullende regels kunnen gelden. Zo kan een tijdelijk contract vaak niet worden opgezegd zonder tussentijds opzegbeding. 


Waarom juridische hulp?

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen als uw arbeidsovereenkomst wordt opgezegd of als u het contract van uw werknemer wil opzeggen. Laat beoordelen wanneer in uw geval aan de voorwaarden voor een geldige opzegging is voldaan. 

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Kijk ook eens op de website van het UWV voor dit onderwerp.

Arbeidsrecht

Opzeggen tijdelijk arbeidscontract, wanneer mogelijk?

Werknemer geeft werkgever een hand. Opzeggen arbeidscontract door werknemer.

Opzeggen tijdelijk arbeidscontract en het tussentijds opzegbeding


Opzeggen tijdelijk arbeidscontract

Wil u als werknemer uw tijdelijk arbeidscontract opzeggen, omdat u bijvoorbeeld ander werk heeft gevonden of om een andere reden wil stoppen, dan is het belangrijk om uit te zoeken wat voor een type contract u heeft en aan welke regels u zich moet houden. Heeft u een contract voor bepaalde tijd? Dan zijn onder meer de onderstaande regels van belang.

Opzeggen tijdelijk arbeidscontract niet altijd mogelijk

Zowel werkgever als werknemer kunnen een tijdelijk arbeidscontract niet altijd opzeggen. Het uitgangspunt is dat tijdelijke arbeidscontracten automatisch eindigen en in principe niet tussentijds kunnen worden opgezegd.

Doorgaans zal de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging vooraf of tijdens de looptijd van het arbeidscontract schriftelijk afgesproken moeten zijn tussen werkgever en werknemer met een zogenaamd ’tussentijds opzegbeding’. De tussentijdse opzegmogelijkheid moet zowel voor werkgever als werknemer gelden.


Het tussentijds opzegbeding

Als u een tijdelijk contract heeft, kunt u enkel ontslag nemen als de mogelijkheid daartoe schriftelijk is overeengekomen, bijvoorbeeld middels een zogeheten ‘tussentijds opzegbeding’. Het beding moet de tussentijdse opzegmogelijkheid daarnaast aan zowel u als uw werkgever toekennen en vooraf of tijdens de looptijd van het arbeidscontract zijn overeengekomen.


Opzegtermijn bij opzeggen tijdelijk arbeidscontract

Ook in het geval van een tussentijds opzegbeding moeten werkgever en werknemer zich houden aan een toepasselijke opzegtermijn.


Werkgever moet naar het UWV

De werkgever moet bovendien ook bij tussentijdse opzegging een ontslagprocedure volgen bij het UWV, dan wel een ontslagcommissie of zich wenden tot de kantonrechter en rekening houden met de overige wettelijke bepalingen bij ontslag, zoals eventuele opzegverboden.


Heeft u een tijdelijk arbeidscontract en bent u geen tussentijds opzegbeding overeengekomen? Dan kunt u uw tijdelijke arbeidsovereenkomst wellicht beëindigen in overleg met uw werkgever, met wederzijds goedvinden.

Het voorgaande geldt onder andere niet indien er sprake is van ontslag op staande voet en bij opzegging in de proeftijd.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Kan ik mijn contract voor onbepaalde tijd opzeggen?

Opzeggen vast arbeidscontract. Houd rekening met de opzegtermijn! 


Opzeggen vast arbeidscontract door werknemer

Bent u een werknemer en wil u uw arbeidscontract opzeggen, omdat u bijvoorbeeld ander werk heeft gevonden of om een andere reden wil stoppen?  Dan is het belangrijk om uit te zoeken wat voor een type contract u heeft en aan welke regels u zich moet houden.

Heeft u een (vast) contract voor onbepaalde tijd? Dan kunt u in principe opzeggen met inachtneming van uw opzegtermijn. 


U kunt in principe opzeggen, maar houd rekening met de opzegtermijn

Een werknemer hoeft geen ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV of de kantonrechter en heeft vaak geen instemming van de werkgever nodig.

Let wel op als werknemer: als het initiatief van het ontslag van uw kant uitgaat, komt u waarschijnlijk niet meer in aanmerking voor een WW-uitkering, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. U wordt dan namelijk in veel gevallen geacht verwijtbaar werkloos te zijn geworden. 


Zeg het contract schriftelijk op!

Wil u als werknemer uw arbeidscontract opzeggen? Dan is het raadzaam om dat schriftelijk te doen. Zo kunt u later, mocht dit nodig zijn, eenvoudiger aantonen of, wanneer en voor welk moment u uw arbeidscontract heeft opgezegd.  

Onder meer bij ontslag op staande voet of tijdens de proeftijd gelden andere regels.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

* Lees meer over het nemen van ontslag op de website van het UWV
** Kijk op internet of u een goede voorbeeldbrief voor het opzeggen van uw arbeidscontract kunt vinden.