Transitievergoeding

De transitievergoeding in 2022: wanneer heb je er recht op en wanneer juist niet?

Transitievergoeding

De voorwaarden voor een transitievergoeding in 2022

Om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding in 2022 dient u een arbeidsovereenkomst te hebben (gehad).

Daarnaast moet uw dienstverband door uw werkgever zijn opgezegd of op verzoek van uw werkgever zijn ontbonden. Hetzelfde geldt indien uw tijdelijk arbeidscontract op initiatief van uw werkgever niet aansluitend is voortgezet bij het aflopen daarvan.

Tot slot mag u geen opvolgende arbeidsovereenkomst zijn aangegaan die binnen zes maanden ingaat en die tussentijds kan worden opgezegd, voor het eindigen van uw arbeidsovereenkomst.

Als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten

Daarnaast kan uw werkgever een transitievergoeding aan u verschuldigd zijn indien u als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever zelf uw arbeidscontract opzegt, ontbindt of uw arbeidsovereenkomst die van rechtswege eindigt niet-aansluitend voortzet. 

Ook transitievergoeding bij een tijdelijk contract of proeftijd!

Ook bij een kort dienstverband, tijdelijk dienstverband of ontslag in de proeftijd kunt u recht hebben op een transitievergoeding.

Wijziging regels transitievergoeding in 2020 als gevolg van de Wab

Met de nieuwe wetgeving omtrent de transitievergoeding hoeft u niet meer minimaal twee jaar in dienst te zijn geweest bij uw werkgever voordat u recht kunt hebben op de transitievergoeding bij ontslag. Dit was eerder wel het geval.

Verhoogde opbouw afgeschaft

Vanaf 1 januari 2020 zijn de verhoogde opbouw van de transitievergoeding bij 10 of méér dienstjaren en de extra opbouw van transitievergoeding voor personen ouder dan 50 jaar vervallen.

De hoogte van de transitievergoeding kan daarom lager uitvallen voor werknemers die al lange tijd in dienst zijn, in vergelijking met voorgaande jaren.  Lees hier meer over de hoogte van de transitievergoeding in 2022 of kijk eens op www.transitievergoeding.nl

Vanaf wanneer geldt het oude transitievergoeding stelsel niet meer?

De nieuwe regels omtrent de transitievergoeding die op 1 januari 2020 in werking zijn getreden, zijn in principe direct van toepassing op alle personen die in aanmerking komen voor een transitievergoeding vanaf 1 januari 2020.

Heeft het ontslag plaatsgevonden vóór 1 januari 2020 of is er een ontslagprocedure gestart vóór 1 januari 2020, dan is het mogelijk dat uw situatie nog onder de oude regeling valt. 

Zoek ook uit of u in uw geval onder een nog oudere regeling valt, zoals de regeling van vóór 1 juli 2015.

Wanneer heeft u onder andere geen recht op een transitievergoeding?

 1. u bent ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uzelf;
 2. u bent jonger dan achttien jaar en heeft gemiddeld twaalf uur per week of minder gewerkt;
 3. het ontslag is het gevolg van het bereiken van de AOW-leeftijd of doordat u een andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 4. u bent ontslagen door een werkgever die failliet is, surseance van betaling heeft of waarop de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is;
 5. u heeft voor het einde van uw tijdelijk contract een nieuw tijdelijk contract gekregen dat binnen zes maanden na het einde van uw aflopende contract ingaat en tussentijds opzegbaar is;
 6. u heeft een gelijksoortig contract aangeboden gekregen van uw werkgever alvorens het tijdelijk contract eindigde;
 7. uw werkgever heeft aangeboden uw tijdelijke contract te verlengen bij afloop ervan;
 8. u en uw werkgever gaan uit elkaar met wederzijds goedvinden.

Hoogte transitievergoeding 2022

De transitievergoeding is in 2022 gelijk aan één derde van het loon per maand per gewerkt jaar en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd. Bent u bijvoorbeeld 3 jaar in dienst geweest, dan kunt u recht hebben op een transitievergoeding van één bruto maandsalaris. Voor de hoogte van de vergoeding is ook van belang welke loonbestanddelen bij de berekening betrokken moeten worden.

De maximale hoogte van de transitievergoeding bedraagt €86.000 in 2022 of een vergoeding ten hoogste gelijk aan het loon over 12 maanden, indien het jaarloon hoger is dan €86.000.

Benieuwd naar ons specifieke artikel over de hoogte van de transitievergoeding? Die vindt u hier.

Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter. 

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Gefinancierde rechtsbijstand 2022


Gesubsidieerde rechtsbijstand 2022

Preview

Heeft u een advocaat nodig, maar denkt u deze niet te kunnen betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat geval wordt een deel van de kosten vergoed. U betaalt dan alleen uw eigen bijdrage. Daarbovenop kunt u ook nog een korting krijgen via het Juridisch Loket. Lees hieronder wat de voorwaarden zijn en hoe dit verder zit!

Gesubsidieerde rechtsbijstand: kies de juiste vorm

Om aanspraak te maken op gesubsidieerde rechtsbijstand moet worden voldaan aan drie voorwaarden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen rechtshulp.  Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op de reguliere toevoeging. Toevoeging is een andere term voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Een deel van de kosten blijft u zelf betalen. Daarmee wordt de eigen bijdrage bedoeld.

Wil u een toevoeging voor personen- en familierecht, mediation, lichte advies toevoeging (LAT) of een LAT personen- en familierecht toevoeging? Scrol dan naar de juiste tabellen op deze website.


Voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand 2022

Goede reden voor toevoeging
Ten eerste
 moet er sprake te zijn van een situatie waardoor u een goede reden heeft om gebruik te maken van gefinancierde rechtsbijstand. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u een conflict heeft met een wederpartij en als u dit conflict niet zelf of in onderling overleg kunt oplossen.

Drempelbedrag inkomen voor toevoeging
Ten tweede
wordt er gekeken naar de hoogte van uw inkomen. Bij de controle van uw inkomsten wordt uitgegaan van het inkomen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit wordt het peiljaar genoemd.

Om te bepalen of u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand, wordt naar uw inkomen uit 2020 (peiljaar) gekeken. Bent u alleenstaande, dan mag de hoogte van uw inkomen in 2020 niet meer dan €29.400 bedragen. Bent u gehuwd, samenwonend, of heeft u een eenoudergezin, dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan €41.600.

Drempelbedrag vermogen voor toevoeging
Ten derde wordt er gekeken naar de hoogte van uw vermogen in box 3. Uw vermogen mag niet groter zijn dan €30.846 (peiljaar 2020). Als u aan de hierboven beschreven voorwaarden voldoet, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.


Eigen bijdrage toevoeging voor rechtsbijstand 2022

U zult altijd een eigen bijdrage moeten betalen. De hoogte hiervan varieert van €214 tot en met €901, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Ten slotte hoeft u de toevoeging niet zelf aan te vragen. Dit zal uw advocaat voor u doen, nadat deze heeft uitgezocht of u aan alle voorwaarden voldoet.


Korting toevoeging voor rechtsbijstand 2022

U kunt een korting van € 58,- op uw eigen bijdrage krijgen, als u eerst telefonisch contact opneemt met het Juridisch Loket en zij een zogenaamd diagnosedocument opstellen en u doorverwijzen naar een advocaat. 

Kijk voor meer informatie ook eens hier op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Deel hier onze blog

Share on facebook
Delen
Share on whatsapp
Delen
Share on twitter
Delen
Share on email
Delen

We posten actuele en belangrijke berichten op onze Facebook pagina. Blijf op de hoogte door de pagina hieronder te liken.

Betaaldata toeslagen

Betaaldata Zorgtoeslag 2022

Op welke data ontvangt u uw zorgtoeslag in 2022?

 1. Donderdag 20 januari
 2. Maandag 21 februari
 3. Maandag 21 maart
 4. Woensdag 20 april
 5. Vrijdag 20 mei
 6. Maandag 20 juni
 7. Woensdag 20 juli
 8. Maandag 22 augustus
 9. Dinsdag 20 september
 10. Donderdag 20 oktober
 11. Maandag 21 november
 12. Dinsdag 20 december
De data zijn ontleend aan de website van de Nederlandse Belastingdienst.
 

Bron: Belastingdienst.nl

Deel hier onze blog

Share on facebook
Delen
Share on whatsapp
Delen
Share on twitter
Delen
Share on email
Delen
Betaaldata toeslagen

Uitbetaling kindgebonden budget 2022

Op welke data ontvangt u uw kindgebonden budget in 2022?

 1. Donderdag 20 januari
 2. Maandag 21 februari
 3. Maandag 21 maart
 4. Woensdag 20 april
 5. Vrijdag 20 mei
 6. Maandag 20 juni
 7. Woensdag 20 juli
 8. Maandag 22 augustus
 9. Dinsdag 20 september
 10. Donderdag 20 oktober
 11. Maandag 21 november
 12. Dinsdag 20 december
De data zijn ontleend aan de website van de Nederlandse Belastingdienst.
 

Bron: Belastingdienst.nl

Deel hier onze blog

Share on facebook
Delen
Share on whatsapp
Delen
Share on twitter
Delen
Share on email
Delen
Betaaldata toeslagen, Uncategorized

Uitbetaling betaaldata AOW

Op welke data ontvangt u uw AOW-toeslag in 2022?

 1. Maandag 24 januari
 2. Woensdag 23 februari
 3. Woensdag 23 maart
 4. Donderdag 21 april
 5. Maandag 23 mei
 6. Donderdag 23 juni
 7. Donderdag 21 juli
 8. Dinsdag 23 augustus
 9. Donderdag 22 september
 10. Maandag 24 oktober
 11. Woensdag 23 november
 12. Donderdag 22 december
 De data zijn ontleend aan de website van de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank
 

Bron: SVB.nl

Deel hier onze blog

Share on facebook
Delen
Share on whatsapp
Delen
Share on twitter
Delen
Share on email
Delen
Betaaldata toeslagen

Betaaldata huurtoeslag 2022

Op welke data ontvangt u uw huurtoeslag in 2022?

 1. Donderdag 20 januari
 2. Maandag 21 februari
 3. Maandag 21 maart
 4. Woensdag 20 april
 5. Vrijdag 20 mei
 6. Maandag 20 juni
 7. Woensdag 20 juli
 8. Maandag 22 augustus
 9. Dinsdag 20 september
 10. Donderdag 20 oktober
 11. Maandag 21 november
 12. Dinsdag 20 december
De data zijn ontleend aan de website van de Nederlandse Belastingdienst.
 

Bron: Belastingdienst.nl

Deel hier onze blog

Share on facebook
Delen
Share on whatsapp
Delen
Share on twitter
Delen
Share on email
Delen
Betaaldata toeslagen

Betaaldata Kinderopvangtoeslag 2022

Op welke data ontvangt u uw kinderopvangtoeslag in 2022?

 1. Donderdag 20 januari 2022
 2. Maandag 21 februari 2022
 3. Maandag 21 maart 2022
 4. Woensdag 20 april 2022
 5. Vrijdag 20 mei 2022
 6. Maandag 20 juni 2022
 7. Woensdag 20 juli 2022
 8. Maandag 22 augustus 2022
 9. Dinsdag 20 september 2022
 10. Donderdag 20 oktober 2022
 11. Maandag 21 november 2022
 12. Dinsdag 20 december 2022
De data zijn ontleend aan de website van de Nederlandse Belastingdienst.
 

Bron: Belastingdienst.nl

Deel hier onze blog

Share on facebook
Delen
Share on whatsapp
Delen
Share on twitter
Delen
Share on email
Delen
Betaaldata toeslagen

Uitbetaal data DUO 2022

Op welke data ontvangt u uw DUO studiefinanciering in 2022?

 1. Maandag 24 januari
 2. Donderdag 24 februari
 3. Donderdag 24 maart
 4. Vrijdag 22 april
 5. Dinsdag 24 mei
 6. Vrijdag 24 juni
 7. Vrijdag 22 juli
 8. Woensdag 24 augustus
 9. Vrijdag 23 september
 10. Maandag 24 oktober
 11. Donderdag 24 november
 12. Donderdag 22 december

De data zijn ontleend aan de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Bron: duo.nl

Deel hier onze blog

Share on facebook
Delen
Share on whatsapp
Delen
Share on twitter
Delen
Share on email
Delen
Betaaldata toeslagen

Betaaldata kinderbijslag

Op welke data ontvangt u uw kinderbijslag in 2022? 

 1. Maandag 3 januari 2022 (voor vierde kwartaal van 2021)
 2. Vrijdag 1 april 2022 (voor het eerste kwartaal van 2022)
 3. Vrijdag 1 juli 2022 (voor het tweede kwartaal van 2022)
 4. Maandag 3 oktober 2022 (voor het derde kwartaal van 2022)
De data zijn ontleend aan de website van de Sociale Verzekeringsbank. Kijk op hun website voor veel gestelde vragen over de betaling. 
 

Bron: https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/bedragen-betaaldagen/betaling-kinderbijslag

Deel hier onze blog

Share on facebook
Delen
Share on whatsapp
Delen
Share on twitter
Delen
Share on email
Delen

Aanbevolen blogs

Betaaldata toeslagen

Betaaldata ABP pensioen

Uitbetaling van ABP pensioen
Bron: ABP.nl. Volgens de website van het APB storten zij het pensioen in 2022 op de volgende data.

 1. Maandag 24 januari 2022
 2. Woensdag 23 februari 2022
 3. Woensdag 23 maart 2022
 4. Donderdag 21 april 2022
 5. Maandag 23 mei 2022
 6. Donderdag 23 juni 2022
 7. Donderdag 21 juli 2022
 8. Dinsdag 23 augustus 2022
 9. Donderdag 22 september 2022
 10. Maandag 24 oktober 2022
 11. Woensdag 23 november 2022
 12. Donderdag 22 december 2022

ABP geeft daarbij aan dat het geld pas in de loop van de dag op uw rekening kan komen te staan.Deel hier onze blog

Share on facebook
Delen
Share on whatsapp
Delen
Share on twitter
Delen
Share on email
Delen