Burenrecht

Boom van de buren dicht bij de erfgrens geeft hinder, wat kunt u doen?

Boom buren erfgrens

Hinderlijke boom van de buren dicht bij de erfgrens

Hebben uw buren een hinderlijke boom bij de erfgrens? Hier kunt u soms iets tegen doen. Indien uw buren in het bezit zijn van beplanting die boven de erfafscheiding uitkomt, dan dient deze beplanting zich op een minimale afstand van de erfgrens te bevinden.

Voor bomen geldt een minimale afstand van twee meter. Voor heggen en heesters geldt een minimale afstand van een halve meter. De bedoelde afstand bedraagt voor bomen twee meter te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom. De regels in uw gemeente kunnen plaatselijk afwijken van de hierboven beschreven algemene regel.

Boom van de buren in de ‘verboden zone’: wat kunt u zoal doen?

Indien uw buren bijvoorbeeld een boom binnen de ‘verboden zone’ in bezit hebben en u hier overlast aan ondervindt, is het raadzaam om allereerst in gesprek te gaan met uw buren. Wellicht zijn uw buren bereid de beplanting te verwijderen op uw verzoek.

Als een gesprek met uw buren geen uitkomst biedt, kunt u hen een schriftelijke (aangetekende) aanmaning toezenden waarin u hen verzoekt de beplanting te verwijderen binnen een redelijke termijn. Biedt dit geen uitkomst? Win dan juridisch advies in. Ook kunt u eraan denken om een mediator of buurtbemiddelaar in te schakelen.

Overhangende beplanting

Indien uw buren nalaten overhangende beplanting te verwijderen binnen een door u gestelde (redelijke) termijn, bent u soms bevoegd de overhangende beplanting zelf te verwijderen of de rechter te verzoeken om een machtiging hiertoe.

De kosten kunt u dan vaak verhalen op uw buren. U mag bij het wegsnijden van de beplanting geen ernstige schade aan het geheel toebrengen.

Laat u juridisch adviseren over het voormelde in uw specifieke situatie, zodat u niet onrechtmatig handelt. Staat uw eigen beplanting te dicht op de erfgrens? Lees daar meer over in deze blog van ons.


Waarom juridische hulp?

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit tot verwijdering van (overhangende) beplanting over te gaan of voordat u besluit zich te wenden tot de rechter. Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

 

Huurrecht

Mijn huurder betaalt de huur niet

Envelop. Aangetekende brief als huurder niet betaalt.

Huurder betaalt de huur niet

Indien u een woonruimte verhuurt, kan het voorkomen dat uw huurder de huur niet tijdig betaalt. Dit levert een vervelende situatie op. Wat kunt u als verhuurder dan het beste doen?


Huurder betaalt de huur niet: stuur een schriftelijke herinnering

Als u te maken heeft met een nalatige huurder die de huur niet betaalt, is het raadzaam om een schriftelijke herinnering te sturen. Er kan iets mis zijn gegaan bij de betaling of uw huurder kan simpelweg vergeten zijn de huur te betalen. Mocht uw huurder tijdelijk niet in staat zijn om te betalen, dan zou u een betalingsregeling kunnen voorstellen.


Huurder betaalt de huur niet: ingebrekestelling en aangetekende brief

Als uw huurder na de betalingsherinnering nalatig blijft in het betalen van de huur, dan kunt u uw huurder een ingebrekestelling toezenden.  Het is raadzaam dit te doen middels een aangetekende brief.

In de brief verzoekt u uw huurder om alsnog te betalen binnen een redelijke termijn. Verwijs hierbij naar de betalingsverplichting van uw huurder. Betaalt uw huurder niet binnen de termijn, dan is deze in verzuim. Verzuim kan in een later stadium van belang zijn.


Ingebrekestelling is niet altijd noodzakelijk

Het sturen van een ingebrekestelling is niet altijd noodzakelijk voor het intreden van verzuim. Als uw huurder niet tijdig betaalt voor afloop van een vooraf bepaalde betalingstermijn, dan is uw huurder van rechtswege (lees: automatisch) in verzuim.

Echter, het kan raadzaam zijn om alsnog een ingebrekestelling te sturen. Daarnaast kan een ingebrekestelling uw huurder er mogelijk toe bewegen om de huur alsnog te betalen.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Reizen

Wat als uw pakketreis niet aan de verwachtingen van de pakketreisovereenkomst voldoet?

Home » Archieven voor juridischevoorlichting » Pagina 2

Pakketreis voldoet niet aan verwachtingen

Pakketreis voldoet niet aan verwachtingen

Voldoet uw pakketreis niet aan de verwachtingen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding of vervangende reis. De organisator van uw reis is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de pakketreisovereenkomst betrekking heeft.

Voldoet een reisdienst van uw pakketreisovereenkomst niet aan de verwachtingen die u redelijkerwijs mocht verwachten (non-conformiteit), stel uw organisator hier dan zo snel mogelijk van op de hoogte. De organisator moet de zogenaamde ‘non-conformiteit’ verhelpen.


Recht op passende prijsverlaging

Is het verhelpen van de non-conformiteit niet mogelijk of brengt dit onredelijk hoge kosten met zich mee voor de organisator van uw reis in uw situatie, dan heeft u recht op een passende prijsverlaging voor iedere periode waarin er sprake is van de non-conformiteit, tenzij deze aan u is toe te rekenen.


Schadevergoeding bij schade

Wordt de non-conformiteit niet verholpen? Dan heeft u recht op een passende schadevergoeding als u schade lijdt als gevolg van de non-conformiteit, tenzij dit aan uzelf is te wijten, er sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, of het te wijten is aan iemand die niet bij pakketreisovereenkomst betrokken is en dit niet kon worden voorzien of voorkomen.

De schadevergoeding moet zo snel mogelijk worden uitbetaald.


Zelf actie ondernemen

Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door u bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft u de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Als de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen of indien deze onmiddellijk moet worden verholpen, hoeft u geen termijn te bepalen.


Alternatief arrangement zonder bijkomende kosten, als groot deel van de diensten niet gaat zoals overeengekomen


Indien een aanzienlijk deel van de diensten (waaronder begrepen de terugkeer van de reiziger naar de plaats van vertrek) niet kan worden verricht zoals overeengekomen in de pakketreisovereenkomst, moet de organisator zonder bijkomende kosten voor de reiziger (met het oog op de voortzetting van de pakketreis) geschikte alternatieve arrangementen aanbieden. Deze moeten, indien mogelijk, van gelijkwaardige of hogere kwaliteit zijn dan die welke in de overeenkomst is bepaald.

Indien de voorgestelde alternatieve arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit dan in de pakketreisovereenkomst is bepaald, dient de organisator u een passende prijsverlaging te geven.

U kunt voorgestelde alternatieve arrangementen alleen afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken of indien de toegekende prijsverlaging ontoereikend is.


Accommodatie op kosten van de organisatie als u niet kunt terugkeren

Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, zijn de kosten van de nodige accommodatie, indien mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger, voor rekening van de organisator.

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding, tegemoetkoming of terugbetaling van enige kosten, win dan juridisch advies in. De informatie in dit artikel is zeer beknopt en algemeen. In uw specifieke situatie kunnen er andere regels gelden.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Gebreken aan huurwoning en huurvermindering via de Huurcommissie

Gebreken huurwoning en huurvermindering

Gebreken aan huurwoning en huurvermindering

Wanneer u huur betaalt voor een huurwoning, verwacht u dat u het gehuurde kunt gebruiken naar volledig woongenot. Bij gebreken aan uw huurwoning kan dat woongenot zijn verminderd. Bij een ernstig gebrek kan een huurder recht hebben op (tijdelijke) huurvermindering. Dit betekent dat de huurder een lager huurbedrag betaalt tot de verhuurder het gebrek heeft hersteld.

Dit is pas het geval als aan bepaalde omstandigheden is voldaan. Daar wordt hieronder beknopt op ingegaan.

Wat is een gebrek?

De wet beschrijft een gebrek als volgt: “Een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft”.

Huurvermindering aanvragen bij de Huurcommissie

Ten eerste moet het gebrek voldoende ernstig zijn. Op de website van de Huurcommissie kan het zogenaamde Gebrekenboek geraadpleegd worden. Daarin zijn dergelijke gebreken te vinden, inclusief informatie omtrent de daarmee gepaard gaande huurverlaging. Ook gebreken die niet in het Gebrekenboek zijn opgenomen, kunnen ernstig genoeg zijn.

Meld het gebrek aan uw huurwoning aan uw verhuurder

Voordat wordt toegekomen aan huurverlaging, dient de huurder de verhuurder eerst schriftelijk op de hoogte te stellen van het gebrek. De verhuurder heeft vervolgens in principe zes weken de tijd om het gebrek te herstellen. Indien dat niet gebeurt binnen die termijn, kan bij de Huurcommissie een verzoek worden ingediend tot het doen van een uitspraak omtrent de redelijkheid van de huurprijs met aanwezigheid van de gebreken.

Het kan raadzaam zijn om informatie in te winnen over de vraag of u zich in uw specifieke geval kunt wenden tot de Huurcommissie of niet. Ook kan het verstandig zijn om u te laten informeren of het gebrek in uw geval voor uw verantwoordelijkheid komt of voor die van uw verhuurder. Verder kan het verstandig zijn om een jurist te raadplegen als u ondanks huurverminding met het gebrek blijft zitten.

Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Burenrecht

Overlast van uw buren, wat kunt u doen?

Overlast van uw buren

Overlast van uw buren? In veel gevallen zal het erf van uw buren zich nabij uw eigen erf bevinden. Het is in dat geval onvermijdelijk dat u wel eens last van hen zal hebben. Denk bijvoorbeeld aan een feest of een BBQ. Als dit een aantal keer per jaar voorkomt, zal u dit waarschijnlijk acceptabel vinden, maar wat als u uw buren te ver gaan in uw ogen?

In dit artikel worden enkele algemene punten en factoren besproken waarnaar gekeken wordt bij de beoordeling of hinder of overlast van uw buren onrechtmatig is.


Wanneer is hinder onrechtmatig?

Hoewel stank en geluid hinder kunnen veroorzaken, is deze niet per definitie onrechtmatig. Of hinder onrechtmatig is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Volgens vaste rechtspraak is de vraag of er sprake is van onrechtmatige hinder afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de hinder.

Ook zijn de verdere omstandigheden van het geval, zoals het tijdstip, schade en plaatselijke omstandigheden van belang. U zult over het algemeen bijvoorbeeld meer hinder moeten dulden in een stad dan in een dorp.

Ook wordt onder andere gekeken naar het gewicht van de belangen die met de hinder veroorzakende activiteit worden gediend en of er eventuele mogelijkheden – mede gelet op de daaraan verbonden kosten – zijn om maatregelen ter voorkoming van de hinder te treffen.

Wat kunt u zoal doen?

Als u last heeft van uw buren, is het raadzaam om dit aan hen kenbaar te maken. Het is prettig om een goede relatie met uw buren te behouden. Onderling overleg is daarbij van belang. Mogelijk hebben uw buren niet in de gaten dat zij overlast veroorzaken.

Als een gesprek of een (aangetekende) brief geen uitkomst biedt, kunt u denken aan het inschakelen van een mediator of buurtbemiddelaar. Pas in laatste instantie is het verstandig om politie of een advocaat in te schakelen, gelet op de relatie met uw buren; dit is uiteraard afhankelijk van de ernst van de hinder.

Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

 

 

 

 

Arbeidsrecht

Als de re-integratie vastloopt: het deskundigenoordeel bij het UWV

Deskundigenoordeel bij het UWV

Als de re-integratie vastloopt, biedt het UWV de mogelijkheid tot het aanvragen van een deskundigenoordeel. Een onafhankelijk en deskundig persoon zal de situatie dan (opnieuw) onderzoeken. Het deskundigenoordeel is echter niet bindend.

Re-integratie en het deskundigenoordeel bij het UWV

Het komt vaak voor dat werknemer en werkgever het niet eens zijn met elkaar. Zo kan de werkgever stellen dat een werknemer niet ziek is, terwijl de werknemer stelt van wel en andersom.

Ook kan er een meningsverschil tussen werknemer en werkgever ontstaan omtrent passende arbeid waartoe de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld.

Als de re-integratie vastloopt, biedt het UWV de mogelijkheid tot het aanvragen van een deskundigenoordeel. Dit verzoek kan gedaan worden door zowel werkgever als werknemer.  Een onafhankelijk en deskundig persoon zal de situatie dan (opnieuw) onderzoeken.

Werkgever kan niet zomaar de overeengekomen functie wijzigen

Als de werknemer niet ziek is, kan de werkgever niet zonder meer van de werknemer verlangen andere arbeid te verrichten. Het gaat dan immers om een wijziging van de arbeidsovereenkomst en daarvoor gelden strenge eisen.

Een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst door uw werkgever kan onder meer mogelijk zijn als er sprake is van een schriftelijk overeengekomen eenzijdig wijzigingsbeding. Dat beding moet uw werkgever de bevoegdheid geven om een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen.

Bij die wijziging moet uw werkgever een zodanig zwaarwichtig belang hebben, dat het belang van u als werknemer, dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.


Vorderen van wedertewerkstelling

Als de werkgever een werknemer (onterecht) blijft weigeren zijn oorspronkelijke functie uit te voeren, zou de werknemer wedertewerkstelling kunnen vorderen bij de kantonrechter.

De rechter zal dan onder meer kijken naar de aard van de dienstbetrekking, de overeengekomen arbeid en de (bijzondere) omstandigheden van het specifieke geval.

De kantonrechter kan in zijn uitspraak het deskundigenoordeel betrekken. In veel gevallen volgt de rechter het deskundigenoordeel, maar dit is niet altijd het geval. Het deskundigenoordeel kan bijdragen aan het oplossen van het conflict, maar is niet bindend voor partijen.


Een deskundigenoordeel zegt niet alles

Hoewel de uitkomst van een deskundigenoordeel positief kan zijn voor een werknemer of werkgever, staat dus nooit met zekerheid vast dat de rechter de betreffende partij in het gelijk zal stellen. Het kan dan ook verstandig zijn om juridisch advies in te winnen in een dergelijke situatie.

Op de site van het UWV vindt u hier meer informatie over het aanvragen van een deskundigenoordeel als werknemer en hier als werkgever.


Second opinion

Een andere weg die de werknemer kan bewandelen, is het aanvragen van een second opinion. De werkgever moet er zorg voor dragen dat de werknemer de bedrijfsarts kan verzoeken om raadpleging van een andere bedrijfsarts indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies omtrent bepaalde taken.

Vraag een jurist advies over wat u het beste kunt doen en wat mogelijk is om te doen.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Bron: www.uwv.nl

Arbeidsrecht

Opzeggen arbeidscontract tijdens de proeftijd

Werknemer met contract. Opzeggen contract proeftijd.

Indien een (geldige) proeftijd is overeengekomen, zijn werknemer en werkgever, zolang die tijd niet is verstreken, bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Ontslag tijdens de proeftijd

Werkgever en werknemer kunnen een proeftijd overeenkomen. In die periode kunnen beide partijen het arbeidscontract per direct opzeggen. In deze periode kunnen werknemer en werkgever kijken of de werknemer bij het bedrijf en de functie past.

Tijdens een proeftijd zijn bijzondere ontslagregels van toepassing, die over het algemeen soepeler zijn dan bij het opzeggen van een arbeidscontract buiten proeftijd.


Werkgever en werknemer kunnen per direct opzeggen tijdens de proeftijd

Gedurende de proeftijd heeft de werkgever geen instemming van de werknemer of een redelijke grond voor ontslag nodig. Werknemer en werkgever kunnen het arbeidscontract tijdens een geldige proeftijd per direct opzeggen.

Op verzoek van de werknemer moet de werkgever schriftelijk laten weten wat de reden was voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst in de proeftijd.


Opzegverboden in de proeftijd

Opzegverboden, behalve ‘wegens opzegverboden’, gelden in principe niet tijdens de proeftijd. Ook hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen. Met ‘wegens’ opzegverboden worden omstandigheden bedoeld die niet de reden mogen vormen van het ontslag. Lees er meer over in onze andere artikelen over opzegverboden.  


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Wat is passende arbeid en moet ik deze accepteren bij mijn re-integratie?

Re-integratie zieke werknemer. Passende arbeid. Ziek thuis werken met laptop.

Passende arbeid mag in principe niet worden geweigerd als de werknemer tot het werk in staat is en geen deugdelijke grond voor weigering heeft. Om te bepalen of de arbeid aansluit bij de oude functie, wordt gekeken naar verschillende criteria.

Re-integratie en passende arbeid zieke werknemer

Als een werknemer zich ziekmeldt bij zijn werkgever en de ziekte voor langere tijd aanhoudt waardoor de werknemer niet meer in staat is om zijn functie uit te voeren, kunnen werknemer en werkgever te maken krijgen met een re-integratietraject.

Van werkgever en werknemer wordt daarbij verwacht dat zij zich samen inspannen om een succesvolle terugkeer van de werknemer te bewerkstelligen.

In dit kader kan de werkgever van de werknemer verlangen zogenaamde passende arbeid te verrichten als deze nog niet in staat is om te werken in de oorspronkelijke functie. Maar wat wordt precies verstaan onder het verrichten van passende arbeid en kan een werknemer hiertoe verplicht worden?

Passende arbeid gedurende de eerst periode van zes maanden waarin de werknemer recht heeft op ziekengeld

Arbeid is passend gedurende de eerste periode van zes maanden waarin de werknemer recht heeft op ziekengeld krachtens de Ziektewet, indien de arbeid aansluit bij de arbeid van waaruit de werknemer ziek is geworden.

Om te bepalen of de arbeid aansluit bij de oude functie, wordt gekeken naar drie criteria.

Het eerste criterium heeft betrekking op het niveau van de arbeid. Om te bepalen of arbeid aansluit bij het niveau van de oorspronkelijke arbeid, wordt gebruik gemaakt van de volgende opleidingscategorieën:

1. hoger onderwijs: academisch en hoger beroepsonderwijs;
2. middelbaar beroepsonderwijs, inclusief hoger algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs;
3. voorbereidend middelbaar onderwijs, inclusief middelbaar voortgezet onderwijs; of
4. Lager (basis)onderwijs en geen onderwijs.

Arbeid die aansluit bij het niveau van de arbeid waaruit de werknemer ziek is geworden, is arbeid waarvoor hetzelfde opleidingsniveau is vereist.

In afwachting van arbeid dat op het niveau aansluit van de arbeid waaruit de werknemer ziek is geworden, is arbeid van een lager niveau passend voor onbepaalde tijd als door de werkgever mogelijkheden worden geboden om binnen een termijn van zes maanden terug te keren op een niveau dat aansluit op het niveau van de oorspronkelijke arbeid.

Het tweede criterium betreft de hoogte van het inkomen. Het inkomen mag niet lager zijn dan 70% van het oorspronkelijke loon dat de werknemer verdiende in de dienstbetrekking waaruit hij ziek werd.

Indien het inkomen uit de oude functie aanzienlijk afwijkt van wat vergelijkbare werknemers in hetzelfde beroep gewoonlijk verdienen, dan wordt onder passende arbeid verstaan: arbeid met een beloning van 70% van het inkomen dat vergelijkbare werknemers in hetzelfde beroep verdienen.

Het derde criterium ziet op de reistijd met betrekking tot de arbeid. De reistijd mag niet meer dan twee uur per dag bedragen.


Passende arbeid (zieke) werknemer na de eerste zes maanden

Na de eerste zes maanden is elke vorm van arbeid passend die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, ongeacht bijvoorbeeld de hoogte van het inkomen of het niveau. Dit geldt niet als acceptatie van de passende arbeid redelijkerwijs niet van de werknemer gevergd kan worden om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard.


Acceptatieverplichting. Mag een werknemer passende arbeid weigeren?

Passende arbeid mag in principe niet worden geweigerd als de werknemer tot het werk in staat is. Weigert een werknemer passende arbeid onrechtmatig en/of zonder deugdelijke grond, dan kunnen daar nadelige consequenties aan verbonden zijn voor de werknemer.

Lees ook ons artikel over het deskundigenoordeel bij het UWV.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Ziek tijdens vakantie

Ziek op bed. Ziek tijdens vakantie

Ziek tijdens opgenomen vakantiedag

U heeft eindelijk uw welverdiende vakantiedagen opgenomen. Op vakantie wordt uw vervolgens ziek.  Ziek zijn is op zichzelf al heel vervelend, maar tellen die dagen dan ook nog eens mee bij het aantal opgenomen vakantiedagen? We vertellen u er hieronder meer over.


Bent u officieel ziek op vakantie? Dan tellen de dagen dat u ziek bent in principe niet als opgenomen vakantiedagen

Als u ziek bent tijdens een vastgestelde vakantiedag, dan geldt die in principe niet als opgenomen vakantiedag.  

Dit kan anders zijn als u als werknemer ermee instemt dat de dag wordt aangemerkt als vakantiedag of als in een schriftelijke overeenkomst afspraken zijn gemaakt die anders luiden. Beide gevallen hebben alleen betrekking op bovenwettelijke vakantiedagen. U moet uw recht op uw wettelijke vakantiedagen behouden.


Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?

De werknemer behoudt altijd recht op zijn wettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de ‘extra’ vakantiedagen die u kunt opbouwen bij uw werkgever, boven op het wettelijke minimumaantal vakantiedagen waar u eventueel recht op heeft.

Waar kunt u verder aan denken?

Wordt u ziek tijdens vakantie, dan kunt u handelen, zoals u dat normaal ook zou moeten doen bij uw werkgever als u ziek bent. Kijk ook of uw werkgever in het bijzonder voorschrijft hoe u moet handelen als u ziek wordt tijdens een vastgestelde vakantiedag, bijvoorbeeld in uw arbeidscontract of in een verzuimprotocol van uw werkgever. Mogelijk kan een doktersverklaring van belang zijn.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Lees ook onze artikelen over het minimum aan wettelijke vakantiedagen waar een werknemer recht op heeft en de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte.

Arbeidsrecht

Opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte

Vakantie. Vakantiedagen opbouwen tijdens ziekte.

Ook opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte

U heeft gedurende het jaar minder kunnen werken, omdat u ziek (geweest) bent. Heeft dit consequenties voor het aantal vakantiedagen dat u opbouwt?

Als werknemer heeft u per jaar in principe minimaal recht op viermaal het aantal overeengekomen arbeidsuren per week aan vakantie-uren. Dit wordt gerekend over de periode van een jaar dienstverband waarin u gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad. Of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd. Heeft u niet het gehele jaar gewerkt, dan wordt dit naar rato berekend. 

Ook tijdens periode van ziekte kunt u vakantiedagen opbouwen.


Nieuwe regels opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

In het verleden bouwden zieke werknemers vakantiedagen slechts in beperkte mate op. Dit is echter veranderd na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daaruit volgde simpel gezegd dat het minimumaantal vakantiedagen ook aan werknemers toekomt die wegens ziekteverlof niet (kunnen) werken.


U behoudt uw recht op opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte

Wat betekent dit voor u? Dit betekent dat als u een werknemer bent en niet kunt werken door ziekte, u in principe toch uw wettelijke minimale aantal vakantiedagen opbouwt. Het is verstandig om in geval van ziekte advies in te winnen over de precieze regels die voor u gelden. Ziekte brengt in veel gevallen bijzondere regels met zich mee.

Dagen of gedeelten van dagen waarop u de overeengekomen arbeid niet verricht wegens ziekte, kunnen slechts worden aangemerkt als opgenomen vakantiedagen, indien u daar in voorkomend geval mee instemt of als dit is geregeld in een schriftelijke overeenkomst, met betrekking tot bovenwettelijke vakantiedagen. U moet recht houden op uw wettelijke vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de ‘extra’ vakantiedagen die u (mogelijk) kunt opbouwen bij uw werkgever, boven op het wettelijke minimumaantal vakantiedagen waar u eventueel recht op heeft.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Lees ook onze artikelen over ziekte tijdens een opgenomen vakantiedag en het minimum aan wettelijke vakantiedagen waar een werknemer recht op heeft.

Arbeidsrecht

De fictieve opzegtermijn

De fictieve opzegtermijn

Waarom rekening houden met een fictieve opzegtermijn?

Beëindigd u het dienstverband met uw werkgever met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst, dan zal u een ontslagdatum afspreken. Dit is de datum dat uw contract officieel eindigt. Deze datum is van belang bij de eventuele aanvraag van een WW-uitkering. U doet er goed aan om rekening te houden met een zogenaamde fictieve opzegtermijn.

Zo zal u vaak pas in aanmerking komen voor een uitkering, indien de opzegtermijn is verstreken die bij opzegging van het contract normaal in acht genomen had moeten worden. Daar gaat het UWV van uit.


De fictieve opzegtermijn

Een fictieve opzegtermijn is de termijn die wordt aangehouden tussen de datum van overeenstemming over het beëindigen van arbeidscontract en de officiële datum dat het ontslag ingaat, om zo rekening te houden met de opzegtermijn die normaal gesproken in acht zou moeten worden genomen door de werkgever.

Is er een te korte of zelfs geen rekening gehouden met een opzegtermijn, dan zal de werknemer gedurende de periode dat de opzegtermijn loopt, vaak nog niet in aanmerking komen voor een WW-uitkering bij het UWV. Let hier dus op!

Houd bijvoorbeeld ook de situatie in gedachten dat uw werkgever zich niet aan de opzegtermijn houdt of wil houden. Ga hier niet zomaar mee akkoord en laat u bijvoorbeeld adviseren in een dergelijke situatie.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Bron: uwv.nl

Arbeidsrecht

WW-uitkering: wat is het en hoe lang heb ik er recht op?

Home » Archieven voor juridischevoorlichting » Pagina 2

WW-uitkering


De WW-uitkering: als u onlangs werkloos geworden bent en het nog niet gelukt is om een andere baan te vinden, dan heeft u mogelijk recht op een uitkering als u voldoet aan de voorwaarden daarvoor. Maar wat is een WW-uitkering precies en hoe lang duurt die?


WW-uitkering betekenis

WW-uitkering staat voor Werkloosheidswet-uitkering. Op basis van de Werkloosheidswet kunt u in aanmerking komen voor een uitkering, omdat u door het verlies van uw baan minder inkomsten heeft.


Hoe lang duurt een WW-uitkering?

De duur van de uitkering varieert van 3 tot 24 maanden. Hoe lang u recht heeft op een WW-uitkering, hangt ervan af of u voldoet aan de wekeneis en jareneis. Hieronder vertellen we wat deze begrippen inhouden.


WW-uitkering: wekeneis
De wekeneis houdt in dat u in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd, minstens 26 weken ten minste één arbeidsuur per kalenderweek had. Controleer welke weken hierbij worden meegerekend, bijvoorbeeld als u ziek bent geweest. Indien u aan deze wekeneis voldoet, dan krijgt u een uitkering van drie maanden.

U moet overigens uiteraard ook aan de andere voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen om in aanmerking te komen voor de uitkering.


WW-uitkering: jareneis
De jareneis houdt in dat u in de laatste vijf jaar voordat u werkloos werd, minstens vier jaar voldoende gewerkt (waarvoor u loon heeft ontvangen) moet hebben. Als u aan de jareneis voldoet, heeft u recht op een WW-uitkering van minimaal drie maanden tot maximaal 24 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag waarop het recht op uitkering is ontstaan.

Hoe langt u precies recht kunt hebben op de uitkering, wordt hieronder besproken. Hier gaan wij niet uitgebreid op in, omdat er een handige rekentool voor bestaat.


Duur berekenen

Het is afhankelijk van uw arbeidsverleden en leeftijd hoe lang uw uitkering daadwerkelijk duurt. Wij verwijzen u in dit kader naar de rekenhulp Hoe lang duurt mijn WW-uitkering’ van het UWV, waar u de gegevens van uw specifieke situatie kunt invullen.


Kijk hieronder een filmpje van het UWV over de wekeneis en jareneis en hoe u de duur berekent. Ziet u het filmpje nog niet? Klik dan met uw muis of vinger op het lege witte vlak hieronder. Onder het filmpje wordt aangegeven hoe u een WW-uitkering kunt aanvragen.


Hoe vraagt u de uitkering aan?

De uitkering kunt u online aanvragen op werk.nl vanaf één week voordat u werkloos wordt. Het UWV laat u dan weten of u recht heeft op de uitkering.


Let op

De informatie in dit artikel is zeer algemeen. Laat uitzoeken hoe het precies zit in uw specifieke geval. Bijzondere omstandigheden kunnen bijzondere regels met zich meebrengen, zoals in geval van ziekte. Elke situatie is weer net wat anders. Mogelijk kunnen ook afwijkende afspraken gelden op basis van een toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst (cao).


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Ik ben werkloos geworden, heb ik recht op een WW-uitkering?

Baan zoeken. WW-uitkering.

De WW-uitkering


U bent onlangs werkloos geworden of u wordt dat binnenkort en nu vraagt u zich af of u recht heeft op een WW-uitkering. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. U leest er hieronder kort en bondig meer over.


Voorwaarden voor een WW-uitkering na ontslag

  1. U moet verzekerd zijn voor werkloosheid. Indien u werkzaam als werknemer bent geweest, bent u in bijna alle gevallen verzekerd voor werkloosheid. Controleer dit wel. Zo kan dit bijvoorbeeld anders zijn bij een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of bij een stagiair.

  2. U moet vijf of meer arbeidsuren per week verliezen of ten minste de helft van uw gemiddelde aantal arbeidsuren per kalenderweek.

  3. U moet direct beschikbaar zijn om aan een nieuwe baan te kunnen beginnen.

  4. U moet in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken gewerkt hebben. Controleer welke weken worden meegenomen en welke niet, bijvoorbeeld in het geval van ziekte.

  5. U mag geen schuld hebben aan de werkloosheid. Als u zelf ontslag heeft genomen of het ontslag veroorzaakt heeft, kunt u verwijtbaar werkloos zijn geworden en niet meer in aanmerking komen voor een WW-uitkering, behoudens enkele uitzonderingen.

Sluit u een vaststellingsovereenkomst met uw werkgever? Lees dan ook eens dit artikel.

Het is raadzaam om eerst juridisch advies in te winnen over uw specifieke situatie als u denkt aan ontslag, voordat u op enige wijze handelt.


Berekening hoogte WW-uitkering en het WW-uitkering stappenplan

Benieuwd hoe hoog uw eventuele WW-uitkering ongeveer wordt? U kunt het hier berekenen op de website van het UWV. Kijk hier voor het WW-uitkering stappenplan van het UWV.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Raadpleeg voor meer informatie ook eens de website van het UWV, waarop u ook deze pagina met informatie over dit onderwerp aantreft.


Bron: UWV
Bron: UWV

Arbeidsrecht

Ontslag nemen en de gevolgen voor uw WW-uitkering

Home » Archieven voor juridischevoorlichting » Pagina 2

Ontslag nemen WW-uitkering


Ontslag nemen zonder nieuwe baan: let op!

Er zijn diverse redenen waarom u uit dienst zou willen treden bij uw werkgever. Zo kunt u bijvoorbeeld een andere baan gevonden hebben.

Het kan echter voorkomen dat u wegens een conflict met uw werkgever of uit ontevredenheid over uw werk of collega’s ontslag wilt nemen, maar dat u op dat moment nog geen andere baan heeft gevonden.

Door zelf ontslag te nemen, kunt u uw recht op een WW-uitkering verliezen. Heeft u nog geen ander werk? Dan kunt u daardoor zonder inkomsten komen te zitten in dat geval. U moet dus goed nadenken over de gevolgen van een eventuele uitdiensttreding.


Ontslag nemen en de WW-uitkering: voorkom verwijtbare werkloosheid

Als u zelf ontslag neemt, verliest u mogelijk het recht op een WW-uitkering. Een van de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor een WW-uitkering is namelijk dat het werkloos worden niet aan u valt te verwijten. 

Wanneer u zelf ontslag neemt, kan worden geacht dat het uw eigen schuld is en komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor de uitkering. Er kan sprake zijn van een uitzondering hierop, zoals bij een zwaarwichtige reden om zelf ontslag te nemen.

Denkt u aan ontslag?  Dan kan het geen kwaad om eerst juridisch advies in te winnen, voordat u enige beslissingen neemt.


Uitzonderingen

Kijk voor enkele voorbeelden van uitzonderingen hier op de website van het UWV.


Ontslag met wederzijds goedvinden en de WW-uitkering

Wilt u uit dienst treden en uw recht op een WW-uitkering behouden? Dan kunt u ook in gesprek gaan met uw werkgever.

Als u en uw werkgever tot de conclusie komen dat u er samen niet uitkomt, kunt u mogelijk afspreken uit elkaar te gaan met wederzijds goedvinden, bijvoorbeeld middels een vaststellingsovereenkomst. U kunt daarin de voorwaarden afspreken die van toepassing zijn op het ontslag.


Belangrijk!

Om de kans op een WW-uitkering zo groot mogelijk te houden, is het van belang dat in de overeenkomst wordt opgenomen dat het initiatief voor het ontslag uitgaat van uw werkgever. Daarnaast is het van belang om in de overeenkomst te vermelden dat u geen verwijt treft en dat het niet gaat om ontslag om een dringende reden.

Voor meer aandachtspunten omtrent de vaststellingsovereenkomst verwijzen we u naar ons artikel over ontslag met wederzijds goedvinden.


Bij ziekte

Bij ziekte kan het nadelig zijn om het arbeidscontract te beëindigen. Win in geval van ziekte nadere informatie in of laat u adviseren. 

Verder is onder meer van belang dat rekening gehouden wordt met de opzegtermijn. Lees hierover meer in ons artikel over de fictieve opzegtermijn.  

 

Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Bron: UWV
Bron: UWV

Burenrecht

Recht van overpad: kunnen uw buren dat hebben?

Home » Archieven voor juridischevoorlichting » Pagina 2

Recht van overpad.


Recht van overpad: wat is het?

Het recht van overpad is een erfdienstbaarheid. Als uw buren gebruik maken van uw erf om bij een zaak op hun eigen erf te komen, is het mogelijk dat er sprake is van een recht van overpad. Zo kunnen zij dat pad bijvoorbeeld nodig hebben om bij hun eigen woning of de openbare weg te komen. 

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee het dienende erf is belast ten behoeve van een zogenaamd heersend erf. Dat betekent simpel gezegd dat u moet toestaan dat uw buren op een zo min mogelijk bezwarende wijze gebruik maken van het overpad, als zij een recht van overpad hebben.  


Hoe ontstaat een recht van overpad?

Vestiging van een recht van overpad is mogelijk als de eigenaren van beide percelen een overeenkomst sluiten. In de overeenkomst geeft de eigenaar van het dienende erf toestemming aan de andere partij om van de grond gebruik te maken.

Beide eigenaren maken in onderling overleg afspraken omtrent de rechten en plichten die de erfdienstbaarheid met zich meebrengt. De overeenkomst moet in een notariële akte worden vastgelegd en vervolgens worden ingeschreven in de openbare registers.

De erfdienstbaarheid geldt ook voor toekomstige eigenaren van de erven. Een erfdienstbaarheid kan dus gevestigd zijn door een vorige eigenaar van uw erf.

 

Hoe kunt u erachter komen of er sprake is van een recht van overpad?


Makelaar en koopakte

Alvorens u besluit een huis aan te kopen, is het raadzaam om bij uw makelaar en/of verkoper van het huis na te vragen of er een erfdienstbaarheid rust op de onroerende zaak.

Heeft u dit niet gedaan, is dit niet aan u medegedeeld en wilt u er achteraf achter komen of er sprake is van een erfdienstbaarheid, dan kunt u de koop- of leveringsakte van uw huis controleren.


Erfdienstbaarhedenonderzoek bij Kadaster

U kunt tevens via het Kadaster een erfdienstbaarhedenonderzoek laten uitvoeren. Hieraan zijn kosten verbonden. Het is niet zeker dat een eventuele erfdienstbaarheid wordt gevonden.

Het is namelijk mogelijk dat er een erfdienstbaarheid op uw erf rust zonder dat er een in de openbare registers ingeschreven notariële akte bestaat. Zo kan de erfdienstbaarheid in de loop der jaren zijn ontstaan door verjaring.

Kijk hiervoor eens op deze webpagina van het Kadaster. 


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Gastauteur: Mirjam Uzunhasanoglu

Huurrecht

Opzegging huurovereenkomst om dringende reden voor eigen gebruik


Situatie

Huurwoning nodig voor eigen gebruik
Stel u als verhuurder heeft een huurovereenkomst met een huurder, maar wilt deze huurovereenkomst beëindigen. U heeft de huurwoning nodig voor eigen gebruik. Wat zijn uw mogelijkheden?

Algemeen juridisch kader

Huurovereenkomst blijft geldig tot vordering tot opzegging wordt toegewezen bij de rechter, tenzij huurder met de opzegging instemt
Een door de verhuurder opgezegde huurovereenkomst blijft van kracht tot een rechter heeft beslist dat de vordering van de verhuurder tot opzegging van de huurovereenkomst wordt toegewezen.

Volgens de wet moet de verhuurder bij de opzegging aan de huurder vragen om binnen zes weken aan te geven of die schriftelijk instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst.

Als de huurder instemt
Stemt de huurder in, dan gaat de opzegging wel in zonder dat de rechter er bij te pas komt. Stemt de huurder niet in met de opzegging door de verhuurder, dan moet de verhuurder dus eerst langs de rechter voordat de opzegging daadwerkelijk intreedt.

Zes weken termijn
De huurder moet zes weken de tijd hebben gehad om schriftelijk aan te geven of hij of zij instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst. Stemt de huurder niet in? Dan kan de verhuurder zich wenden tot de rechter en vorderen dat de rechter het tijdstip zal vaststellen waarop de huurovereenkomst zal eindigen.

Tot die tijd blijft de huurovereenkomst, zoals hierboven eerder vermeld, van kracht.

Dringend nodig voor eigen gebruik
De rechter kan de vordering onder andere toewijzen indien de verhuurder aannemelijk maakt dat hij het verhuurde zo dringend nodig heeft voor eigen gebruik (verkoop van de gehuurde woonruimte niet daaronder inbegrepen) dat van hem niet kan worden verlangt de huurovereenkomst te laten voortduren en als ook blijkt dat de huurder andere passende woonruimte kan verkrijgen.

Hierbij moet worden gekeken naar de relevante (persoonlijke) omstandigheden  van het geval.

De belangen van de huurder (en onderhuurders) en verhuurder moeten hierbij tegen elkaar worden afgewogen en in het voordeel van de verhuurder uitvallen.

Huisvestigingsvergunning en drie jaar eigenaar van het gehuurde
De verhuurder moet voor bewoning wel in het bezit zijn van een huisvestigingsvergunning en minimaal drie jaar eigenaar van het gehuurde zijn. De termijn gaat pas lopen vanaf het moment dat de verhuurder de huurder in kennis heeft gesteld dat hij eigenaar van het gehuurde is geworden.

Mogelijk heeft u recht op of kan de rechter een bedrag vaststellen dat uw verhuurder moet betalen in tegemoetkoming tot uw verhuis- en inrichtingskosten.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.

U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht. 

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Overige

Betaal niet te veel belasting!

Belasting betalen

Belasting… We zien de blauwe envelop liever niet op de deurmat vallen, maar de belasting moet toch weer worden betaald. Dit betekent niet dat de berekende belasting ook altijd klopt. Het is belangrijk dat u weet welke kosten u mag aftrekken, zodat u dit kunt checken en de belastingaangifte beter kunt invullen.

Veel mensen laten onnodig geld liggen. Wist u bijvoorbeeld dat een dieet op doktersvoorschrift en zelfs steunzolen aftrekposten kunnen zijn?

Aftrekposten

Soms moet u rekening houden met een drempelbedrag of mag u niet alle soorten kosten aftrekken van een bepaalde aftrekpost. Houd hier rekening mee en laat u hierover informeren met betrekking tot uw situatie.

Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Coronavirus

Gevolgen van coronavirus voor werkgever en werknemer

Over het coronavirus wordt volop geschreven. En zo ook door advocaten en juristen. Zowel werknemer als werkgever kunnen te maken krijgen met uiteenlopende vragen omtrent het coronavirus. We hebben een aantal blogs op een rij gezet die handig kunnen zijn om eens te lezen en waarin u antwoorden kunt vinden op diverse vragen.

Coronavirus

*Let op de actualiteit van de blogs en houd hier rekening mee.

Tip:
Blog FNV.nl (rechten en plichten werknemer en werkgever)
Blog Capra.nl (actuele vragen arbeidsrecht)
Blog RTL Nieuws (algemene vragen corona)
Blog Rijksoverheid (corona, onderwijs, en kinderopvang)
Blog RIVM (gezondheidsvragen coronavirus)
Blog KHN.nl (horeca en corona)

Huur bedrijfsruimte

Blog KVDL.com

Andere vragen over arbeidsrecht? Klik dan hier en bekijk onze artikelen.

Deel hier onze blog

Share on facebook
Delen
Share on whatsapp
Delen
Share on twitter
Delen
Share on email
Delen

We posten actuele en belangrijke berichten op onze Facebook pagina. Blijf op de hoogte door de pagina hieronder te liken.

Huurrecht

Schadevergoeding van verhuurder die opzegt om dringende reden voor eigen gebruik, zonder daadwerkelijk in te trekken.

Sleutel in slot. Opzeggen huur om dringende reden voor eigen gebruik.

Opzegging huur om dringende reden eigen gebruik: uw verhuurder is u een schadevergoeding verschuldigd indien de wil om de toentertijd door u gehuurde ruimte duurzaam in eigen gebruik te nemen in werkelijkheid niet aanwezig is geweest.

Situatie

Opzegging huur om dringende reden eigen gebruik
Heeft uw verhuurder de huurovereenkomst opgezegd met een beroep op de noodzakelijkheid van het gehuurde voor eigen gebruik, maar is het oude gehuurde nog niet in gebruik genomen door uw verhuurder binnen één jaar? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding.


Algemeen juridisch kader

Opzegging huur om dringende reden eigen gebruik
Uw verhuurder is u een schadevergoeding verschuldigd indien de wil om de toentertijd door u gehuurde ruimte duurzaam in eigen gebruik te nemen in werkelijkheid niet aanwezig is geweest.

De wet gaat ervan uit dat van dat laatste sprake is, indien de verhuurder niet binnen één jaar na het einde van de huurovereenkomst de ruimte duurzaam in gebruik heeft genomen, tenzij de verhuurder kan bewijzen dat de wil er in werkelijkheid wel was.  

Heeft u te maken met eenzelfde situatie? Win dan juridisch advies in.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.

U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van huurrecht. 

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Huurwoning verbouwen of wijzigen: Wat mag wel en niet?

Home » Archieven voor juridischevoorlichting » Pagina 2

Huurwoning verbouwen

Plannen om uw huurwoning te verbouwen?

Wil u veranderingen aanbrengen aan (een gedeelte van) het gehuurde? Bijvoorbeeld het weghalen van een muurtje, het aanbrengen van luxaflex of het plaatsen van een andere vloer. Hieronder leest u met welke regels u onder meer rekening dient te houden.


Huurwoning verbouwen: wanneer heeft u toestemming nodig van uw verhuurder?

Voormelde veranderingen aan het gehuurde zijn niet in alle gevallen toegestaan. Gaat het niet om veranderingen en/of toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt en verwijderd, dan heeft u schriftelijke toestemming van uw verhuurder nodig.

Mogelijk kunnen u en uw verhuurder afspraken maken over het aanbrengen en verwijderen van dergelijke veranderingen in het gehuurde of hebben u en uw verhuurder dit al gedaan in het huurcontract. Lees uw huurcontract daarom eens zorgvuldig door.


Grotere veranderingen? Vraag gewoon voor de zekerheid schriftelijke toestemming

Wil u een muur weghalen of een andere vloer plaatsen? Dan is het raadzaam om toestemming aan uw verhuurder te vragen.  Vraag de toestemming schriftelijk op papier, zodat u later eenvoudig kunt aantonen dat uw verhuurder toestemming heeft verleend voor de wijziging of toevoeging aan de door u gehuurde ruimte.

Twijfelt u of u de door u gewenste veranderingen mag aanbrengen zonder toestemming? Vraag dan toestemming om er zeker van te zijn dat u niet onjuist handelt jegens uw verhuurder.


Soms moet uw verhuurder toestemming verlenen

Indien u een woonruimte huurt, moet uw verhuurder in principe toestemming verlenen indien de verandering of toevoeging de verhuurbaarheid van het gehuurde niet schaadt en niet leidt tot een waardevermindering van het gehuurde.  

Krijgt u geen toestemming van uw verhuurder, dan kunt u om een machtiging van de rechter vragen. Laat u hieromtrent adviseren, voordat u dit doet. 


Wijzigingen of toevoegingen aan de buitenzijde van het gehuurde

Voor wijzigingen of toevoegingen aan de buitenzijde van het gehuurde kunnen ten slotte andere regels gelden, bijvoorbeeld door afspraken die hierover zijn gemaakt.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Let op: maak een beschrijving van het gehuurde op als verhuurder bij het aangaan van een huurovereenkomst

Huurwoning schade. Beschrijving van het gehuurde.

Verhuurt u een woning of kamer? Dan is uw huurder verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer ter beschikking te stellen aan u. Als verhuurder doet u er verstandig aan om een beschrijving van het verhuurde op te maken bij het aangaan van de huurovereenkomst.

Maak een beschrijving van het gehuurde op

Huurder moet het gehuurde in dezelfde staat opleveren
Een huurder moet het gehuurde namelijk in dezelfde staat opleveren als in de beschrijving, aan het einde van de huurperiode. Wel zijn enkele veranderingen en toevoegingen aan delen van het gehuurde toegestaan als die door ouderdom tenietgaan of beschadigen dan wel als de verhuurder daarmee heeft ingestemd.

Wat als er geen beschrijving van het gehuurde is opgemaakt?
Als geen beschrijving van het gehuurde is opgemaakt bij het aangaan van de huurovereenkomst, gaat de wet ervan uit dat de oplevering van het gehuurde in overeenstemming is met de staat van het gehuurde bij het aangaan van de huur.

In dat geval gaat de wet er dus van uit dat het gehuurde niet ongeoorloofd is gewijzigd, veranderd of beschadigd door en voor rekening van de huurder. Is dit volgens de verhuurder wel het geval? Dan is het aan de verhuurder om dat te bewijzen.

Bewijzen van standpunt als verhuurder
De verhuurder moet met tegenbewijs komen dat het gehuurde in andere staat is opgeleverd dan bij het aangaan van de huurovereenkomst het geval was.

Bij gebrek aan bewijs is de verhuurder daarom in het nadeel. Laat als verhuurder daarom altijd een beschrijving van het gehuurde op te maken bij aanvang van de huurperiode.  

Wanneer is er sprake van voldoende bewijs?
Of de verhuurder voldoende bewijs inbrengt, hangt af van de omstandigheden van het geval. Heeft u bijvoorbeeld foto’s gemaakt bij het einde van de huur waarop enkele kleine schade of gebruikssporen te zien zijn, dan blijkt daaruit niet dat deze schade niet al aanwezig was bij aanvang van de huur.

U moet goed en precies kunnen beschrijven van welke schade sprake is, hoe groot de schade is, dat deze nog niet aanwezig was bij aanvang van de huur en dat de schade voor rekening van de huurder komt.

Een vóór aanvang van de huur opgemaakte beschrijving die ondertekend is, kan daarbij van belang zijn. Ook kunt u er daarnaast voor kiezen om foto’s van de verhuurde ruimtes te maken net voor aanvang van de huur.

Heeft u problemen met uw huurder in een dergelijk geval? Laat u dan adviseren.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Huurrecht

Onderhoud aan uw huurwoning: wie is verantwoordelijk?

Home » Archieven voor juridischevoorlichting » Pagina 2

Onderhoud huurwoning

Onderhoud huurwoning: grote reparaties komen over het algemeen voor rekening van de verhuurder. Klein en dagelijks onderhoud dient de huurder over het algemeen zelf uit te voeren en te bekostigen. Hieronder vindt u ook een link naar een handige lijst!


Verantwoordelijkheid voor onderhoud huurwoning verdeeld tussen huurder en verhuurder

Bij een huurwoning kan het onduidelijk zijn voor wiens rekening de kosten van het onderhoud komen. Stel dat u bijvoorbeeld schade heeft aan uw deur. Wie moet dan die kosten om de deur te repareren betalen? De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan een huurwoning is verdeeld tussen huurder en verhuurder.


Groot onderhoud van de huurwoning voor verhuurder, kleine reparaties voor huurder

Grote reparaties komen over het algemeen voor rekening van uw verhuurder. Klein en dagelijks onderhoud dient u, als huurder, zelf uit te voeren en te bekostigen.

In principe geldt dat onderhoudskosten voor rekening van de huurder komen indien het gaat om onderhoud dat u gemakkelijk zelf kunt uitvoeren en weinig kosten met zich meebrengt.

Als er sprake is van klein onderhoud met een hoge kostenpost, dan komt het onderhoud mogelijk alsnog voor rekening van uw verhuurder. In enkele gevallen is het lastig om onderscheid te maken tussen groot en klein onderhoud.


Online lijst voor welk onderhoud van de huurwoning voor wiens rekening komt

Bij twijfel kunt u de website van de Rijksoverheid raadplegen. Hier vindt u een specifieke lijst waarin wordt beschreven welke reparaties voor wiens rekening komen: Rijksoverheid.nl.


Breng uw verhuurder zo spoedig mogelijk op de hoogte van een gebrek

Als u een gebrek constateert waarvoor uw huurbaas verantwoordelijk is, dan dient u uw verhuurder daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Maak hierbij kenbaar dat u van hem verlangt dat het gebrek wordt verholpen.


Aangetekende brief met een redelijke termijn

Het is raadzaam dit te doen middels een aangetekende brief. Hierbij kunt u een redelijke termijn te geven waarbinnen uw verhuurder moet overgaan tot herstel van het gebrek. Een termijn van zes weken wordt vaak als redelijk beschouwd, afhankelijk van de soort en de omvang van het gebrek.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Wil u als werkgever wijzigingen doorvoeren binnen uw organisatie en het dienstverband van werknemers beëindigen om bedrijfseconomische redenen? Of bent u een werknemer wiens arbeidscontract wordt opgezegd om bedrijfseconomische redenen?

In dit artikel beschrijven wij enkele belangrijke algemene regels waar een werkgever zich in dat kader aan moet houden.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Op grond van artikel 7:669 BW lid 1 BW kan een werkgever een arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, al dan niet met behulp van scholing.

 Onder een redelijke grond als bedoeld bij bedrijfseconomische omstandigheden wordt verstaan:

het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of het, over een toekomstige periode van ten minste 26 weken bezien, noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering”.

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, moet de werkgever in beginsel eerst een verzoek voor een ontslagvergunning indienen bij het UWV, tenzij er een ontslagcommissie bevoegd is om over de situatie te oordelen.

Van een redelijke grond voor opzegging op grond van bedrijfseconomische omstandigheden is vaak geen sprake als de werkgever bijvoorbeeld een afdeling opheft, uitsluitend om werknemers met een vast contract te vervangen of omdat anderen werkzaamheden tegen een lagere vergoeding verrichten.

Van belang kan daarom zijn dat u als werkgever bij uw verzoek om een ontslagvergunning bij het UWV duidelijk maakt waarom de wijziging ten dienste staat van de doelmatige bedrijfsvoering, wat de voordelen zijn van de verandering en dat de voordelen ten dienste staan van een doelmatige bedrijfsvoering.

Voor werkgever verplichte inspanning tot onderzoek of herplaatsing mogelijk is binnen een redelijke termijn in een passende functie

De redelijke termijn is gelijk aan de opzegtermijn. Van een passende functie is sprake wanneer deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Herplaatsing is niet vereist indien de werknemer een geestelijk ambt bekleedt.

Herplaatsing ligt in ieder geval niet in de rede indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Overige ontslagvoorwaarden
Een werkgever moet verder onder meer eventueel ook rekening houden met opzegverboden, opzegtermijnen, een ontslagvolgorde en het zogenaamde afspiegelingsbeginsel.

Opzegging van het arbeidscontract kan ook op andere wijzen geschieden, bijvoorbeeld met instemming van de werknemer, met wederzijds goedvinden, of, indien van toepassing, op staande voet of in de proeftijd. Dit zijn voorbeelden waarvan sprake zou kunnen zijn. Laat u adviseren over uw specifieke situatie. Bij ontslag van 20 werknemers of meer kunnen bovendien de regels van de Wet melding collectief ontslag van toepassing zijn.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Onder welke voorwaarden kan een werkgever een vast arbeidscontract van een werknemer opzeggen?

I Agree. De voorwaarden voor het opzeggen van een contract door de werkgever bij geen instemming van de werknemer.

Opzeggen arbeidscontract door werkgever: let bij geen instemming op de opzegtermijn, redelijke grond, opzegverboden, type contract, herplaatsing en een ontslagprocedure


De werkgever kan een arbeidscontract niet eenvoudig opzeggen

Als een werkgever het arbeidscontract van een werknemer wil opzeggen, dan kan dit niet zomaar. De wetgever heeft regels opgesteld die de werknemer in enige mate bescherming bieden. 


Opzeggen zonder instemming werknemer

Het arbeidscontract kan door een werkgever worden opgezegd zonder instemming van de werknemer als daarvoor een redelijke grond bestaat en onder meer rekening wordt gehouden met de opzegtermijn en eventuele opzegverboden die van toepassing zijn en als de werkgever met succes een ontslagprocedure heeft gevolgd bij het UWV, een daartoe bevoegde ontslagcommissie en/of de kantonrechter.  


Ontslagprocedure bij het UWV

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, moet de werkgever eerst een verzoek voor een ontslagvergunning indienen bij het UWV. Als op basis van de toepasselijke cao een onafhankelijke ontslagcommissie is ingesteld, dan zal deze commissie oordelen over verzoeken tot bedrijfseconomisch ontslag.


De kantonrechter

Verder is de kantonrechter bevoegd om verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te behandelen.


Verplicht kijken naar mogelijkheden voor herplaatsing

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

Herplaatsing ligt in ieder geval niet in de rede indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De redelijke termijn is gelijk aan de opzegtermijn.

Van een passende functie is sprake wanneer deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Herplaatsing is niet vereist indien de werknemer een geestelijk ambt bekleedt.


Ontslag op staande voet, in de proeftijd of met wederzijds goedvinden

Ontslag is in beginsel mogelijk zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter indien het gaat om ontslag op staande voet op grond van een dringende reden, bij beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, bij instemming van de werknemer en bij ontslag in de proeftijd.


Herroepingsrecht in het geval van instemming met opzegging door werknemer

De werknemer heeft het recht zijn eventuele instemming met de opzegging binnen veertien dagen na de dagtekening ervan zonder opgaaf van redenen schriftelijk te herroepen.

Indien de werkgever de werknemer niet uiterlijk twee werkdagen na de instemming schriftelijk wijst op het herroepingsrecht, bedraagt de termijn drie weken.


Herroepingsrecht werknemer bij ontslag met wederzijds goedvinden

Indien de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, door middel van een schriftelijke overeenkomst, heeft de werknemer het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.

De werknemer moet de ontbinding schriftelijk aan de werkgever kenbaar hebben gemaakt; als de werkgever het recht niet in de overeenkomst vermeldt, bedraagt de termijn drie weken. 

Tot slot willen we benadrukken dat bij een tijdelijk contract aanvullende regels kunnen gelden. Zo kan een tijdelijk contract vaak niet worden opgezegd zonder tussentijds opzegbeding. 


Waarom juridische hulp?

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen als uw arbeidsovereenkomst wordt opgezegd of als u het contract van uw werknemer wil opzeggen. Laat beoordelen wanneer in uw geval aan de voorwaarden voor een geldige opzegging is voldaan. 

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Kijk ook eens op de website van het UWV voor dit onderwerp.

Arbeidsrecht

Opzeggen tijdelijk arbeidscontract, wanneer mogelijk?

Werknemer geeft werkgever een hand. Opzeggen arbeidscontract door werknemer.

Opzeggen tijdelijk arbeidscontract en het tussentijds opzegbeding


Opzeggen tijdelijk arbeidscontract

Wil u als werknemer uw tijdelijk arbeidscontract opzeggen, omdat u bijvoorbeeld ander werk heeft gevonden of om een andere reden wil stoppen, dan is het belangrijk om uit te zoeken wat voor een type contract u heeft en aan welke regels u zich moet houden. Heeft u een contract voor bepaalde tijd? Dan zijn onder meer de onderstaande regels van belang.

Opzeggen tijdelijk arbeidscontract niet altijd mogelijk

Zowel werkgever als werknemer kunnen een tijdelijk arbeidscontract niet altijd opzeggen. Het uitgangspunt is dat tijdelijke arbeidscontracten automatisch eindigen en in principe niet tussentijds kunnen worden opgezegd.

Doorgaans zal de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging vooraf of tijdens de looptijd van het arbeidscontract schriftelijk afgesproken moeten zijn tussen werkgever en werknemer met een zogenaamd ’tussentijds opzegbeding’. De tussentijdse opzegmogelijkheid moet zowel voor werkgever als werknemer gelden.


Het tussentijds opzegbeding

Als u een tijdelijk contract heeft, kunt u enkel ontslag nemen als de mogelijkheid daartoe schriftelijk is overeengekomen, bijvoorbeeld middels een zogeheten ‘tussentijds opzegbeding’. Het beding moet de tussentijdse opzegmogelijkheid daarnaast aan zowel u als uw werkgever toekennen en vooraf of tijdens de looptijd van het arbeidscontract zijn overeengekomen.


Opzegtermijn bij opzeggen tijdelijk arbeidscontract

Ook in het geval van een tussentijds opzegbeding moeten werkgever en werknemer zich houden aan een toepasselijke opzegtermijn.


Werkgever moet naar het UWV

De werkgever moet bovendien ook bij tussentijdse opzegging een ontslagprocedure volgen bij het UWV, dan wel een ontslagcommissie of zich wenden tot de kantonrechter en rekening houden met de overige wettelijke bepalingen bij ontslag, zoals eventuele opzegverboden.


Heeft u een tijdelijk arbeidscontract en bent u geen tussentijds opzegbeding overeengekomen? Dan kunt u uw tijdelijke arbeidsovereenkomst wellicht beëindigen in overleg met uw werkgever, met wederzijds goedvinden.

Het voorgaande geldt onder andere niet indien er sprake is van ontslag op staande voet en bij opzegging in de proeftijd.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Arbeidsrecht

Kan ik mijn contract voor onbepaalde tijd opzeggen?

Opzeggen vast arbeidscontract. Houd rekening met de opzegtermijn! 


Opzeggen vast arbeidscontract door werknemer

Bent u een werknemer en wil u uw arbeidscontract opzeggen, omdat u bijvoorbeeld ander werk heeft gevonden of om een andere reden wil stoppen?  Dan is het belangrijk om uit te zoeken wat voor een type contract u heeft en aan welke regels u zich moet houden.

Heeft u een (vast) contract voor onbepaalde tijd? Dan kunt u in principe opzeggen met inachtneming van uw opzegtermijn. 


U kunt in principe opzeggen, maar houd rekening met de opzegtermijn

Een werknemer hoeft geen ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV of de kantonrechter en heeft vaak geen instemming van de werkgever nodig.

Let wel op als werknemer: als het initiatief van het ontslag van uw kant uitgaat, komt u waarschijnlijk niet meer in aanmerking voor een WW-uitkering, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. U wordt dan namelijk in veel gevallen geacht verwijtbaar werkloos te zijn geworden. 


Zeg het contract schriftelijk op!

Wil u als werknemer uw arbeidscontract opzeggen? Dan is het raadzaam om dat schriftelijk te doen. Zo kunt u later, mocht dit nodig zijn, eenvoudiger aantonen of, wanneer en voor welk moment u uw arbeidscontract heeft opgezegd.  

Onder meer bij ontslag op staande voet of tijdens de proeftijd gelden andere regels.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

* Lees meer over het nemen van ontslag op de website van het UWV
** Kijk op internet of u een goede voorbeeldbrief voor het opzeggen van uw arbeidscontract kunt vinden. 

Huurrecht

Wanneer is onderverhuur toegestaan?

Home » Archieven voor juridischevoorlichting » Pagina 2

Overdragen sleutels. Onderverhuur.

Bent u huurder van een woonruimte? Dan mag u het gehuurde niet altijd aan een ander in gebruik geven. Sterker nog, de hoofdregel is dat de huurder het gehuurde niet geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik mag geven zonder toestemming van de verhuurder. Onderverhuur is dus niet altijd toegestaan.


Onderverhuur

Stel u huurt een woonruimte. U wilt wat extra geld bijverdienen en u besluit een kamer te verhuren. Is dit mogelijk? U leest het hieronder.

Onderverhuur door huurder van woonruimte

Bent u huurder van een woonruimte? Dan mag u het gehuurde niet altijd aan een ander in gebruik geven. Sterker nog, de hoofdregel is dat de huurder het gehuurde niet geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik mag geven zonder toestemming van de verhuurder.


Toestemming verhuurder voor onderverhuur

Dit betekent dat u in principe toestemming moet hebben van uw verhuurder om het gehuurde, zoals een studentenkamer, onder te verhuren. Bent u huurder van een zelfstandige woning en heeft u uw hoofdverblijf in de woning? Dan bent u echter wel bevoegd om een gedeelte van uw huurwoning onder te verhuren aan een ander.

Let wel op of deze mogelijkheid niet is uitgesloten in uw huurovereenkomst.


Wat is een zelfstandige woning en hoe zit dat bij een studentenkamer?

Onder zelfstandige woning wordt verstaan: een woning met een eigen toegang, welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de woning, zoals het toilet of de badkamer.

Een studentenkamer in een studentenhuis is vaak bijvoorbeeld geen zelfstandige woning.


Aansprakelijkheid huurder voor gedragingen onderhuurder

De huurder kan door de verhuurder worden aangesproken op gedragingen van derden, zoals gasten die in het gehuurde worden uitgenodigd, onderhuurders, huisgenoten etc.

Dit geldt dus ook in het geval van schade die is veroorzaakt door een onderhuurder. Aan onderhuren kunnen daarom risico’s verbonden zitten.

Maak altijd duidelijke afspraken met uw verhuurder en onderhuurder en laat u juridisch adviseren, zodat u op een rijtje heeft wat uw rechten, risico’s en verplichtingen zijn, voordat u een ruimte onder verhuurt.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Overige

Bezwaar tegen verkeersboete (administratief beroep)

Administratief beroep tegen verkeersboete

Tegen de oplegging van een verkeersboete kan degene tot wie de beschikking is gericht, administratief beroep instellen bij de officier van justitie. Dit kunt u doen per post en via het Digitaal Loket Verkeer. U leest hier meer over deze procedure op de site van het CJIB.


Beroep bij de kantonrechter tegen verkeersboete

Tegen de beslissing van de officier van justitie kan degene die administratief beroep heeft ingesteld, beroep instellen bij de rechtbank; het beroep wordt behandeld en beslist door de kantonrechter. 


Hoger beroep tegen verkeersboete

Wijst de kantonrechter uw beroep af? Dan kunt u binnen 6 weken na de uitspraak in hoger beroep gaan.

Laat u informeren over de termijnen waaraan u zich moet houden bij het indienen van de stukken en bij het opstellen daarvan.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw situatie is het noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Lees zorgvuldig de site van het CIJB door voordat u handelt en/of laat u hierbij helpen door een juridisch adviseur.  Het is bovendien altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.