Arbeidsrecht

Betekenis arbeidsovereenkomst en de valkuilen waar u op moet letten!

Home » Arbeidsrecht » Arbeidsovereenkomst betekenis

Arbeidsovereenkomst betekenis

Betekenis arbeidsovereenkomst

Betekenis arbeidsovereenkomst: de overeenkomst waarbij een werknemer zich verbindt om arbeid te verrichten ten dienste van een werkgever, gedurende een zekere tijd en tegen betaling van loon.

Hieruit volgt een aantal elementen waaraan voldaan moet zijn om van een arbeidsovereenkomst te kunnen spreken.

  1. Er moet arbeid worden verricht ten dienste van een werkgever;
  2. Gedurende een zekere tijd;
  3. Met loon voor de werknemer als tegenprestatie van de werkgever.

Over die elementen moeten partijen overeenstemming hebben bereikt.


Betekenis arbeidsovereenkomst: waar in de wet?

In de wet vindt u de definitie terug in Artikel 610 van boek 7 Burgerlijk Wetboek.


Is een mondelinge arbeidsovereenkomst ook geldig?

De wijze waarop een arbeidsovereenkomst tot stand kan komen, wordt ‘vormvrij’ genoemd. Dit betekend simpel gezegd dat er geen voorwaarden aan de wijze van het tot stand komen van de arbeidsovereenkomst zijn verbonden. Zo kan de overeenkomst schriftelijk, maar ook mondeling worden aangegaan.


Schriftelijk is vaak verstandiger!

Dat een mondelinge arbeidsovereenkomst is toegestaan, betekent niet dat het ook een verstandige keuze is om het op die manier te doen. Bij een mondelinge arbeidsovereenkomst kan op een later moment veel ruimte voor discussie ontstaan. Er staat dan immers weinig of niets op papier.

Met het oog op het bewijzen van gemaakte afspraken, kan een schriftelijke overeenkomst van belang zijn.


Kijk ook naar een toepasselijke cao of arbeidsvoorwaardenregeling
Ook een cao of arbeidsvoorwaardenregeling kan bindende voorschriften omtrent arbeidsvoorwaarden bevatten.


Drie elementen van de arbeidsovereenkomst

Terug naar het drietal voormelde elementen waaraan voldaan moet zijn om te spreken van een arbeidsovereenkomst. Er moet arbeid worden verricht ten dienste van een werkgever (1), gedurende een zekere tijd (2) en tegen betaling van loon (3).


Verrichten van arbeid
Het begrip arbeid kan ruim worden opgevat. Daar is sprake van bij werk van zowel lichamelijke als geestelijke aard. Ook het beschikbaar zijn als arbeidskracht wordt als arbeid gezien. U kunt hierbij denken aan slaapdiensten.


Ten dienste van een werkgever
Er moet sprake zijn van een prestatie van de werknemer die onder zeggenschap van de werkgever wordt verricht.


Gedurende een zekere tijd
Dit element verdient geen uitgebreide behandeling. In de wet is niet aangegeven hoe lang de arbeidsovereenkomst minimaal moet zijn, om daarvan te kunnen spreken.


Tegen betaling van loon
Loon is geoorloofd in de volgende vormen:

  • Geld;
  • Het gebruik van een woning en de verlichting en verwarming daarvan;
  • Diensten, voorzieningen en werkzaamheden door of voor rekening van de werkgever te verrichten, onderricht, kost en inwoning daaronder begrepen;
  • Effecten, vorderingen, andere aanspraken en bewijsstukken daarvan en bonnen;
  • Natura. Indien die vorm van loon gewoonte is of wenselijk is wegens de aard van de overneming van de werkgever: zaken, geschikt voor het persoonlijke gebruik van de werknemer en zijn huisgenoten, met uitzonderingen van alcoholhoudende drank en andere voor de gezondheid schadelijke middelen.


Let op! Bent u echt een arbeidsovereenkomst aangegaan?

Beslissend is uiteindelijk hetgeen partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond, mede in aanmerking genomen de wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven.

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat als werknemer en werkgever niet de bedoeling hadden om een arbeidsovereenkomst te sluiten, hun rechtsverhouding toch wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst, omdat aan bovengenoemde elementen is voldaan in de praktijk.


Let op! Andersom kan ook

Andersom kan ook. Zo kunnen partijen wel de bedoeling hebben om een arbeidsovereenkomst aan te gaan, maar kan in de praktijk niet aan alle elementen worden voldaan. In dat geval kan het zo zijn dat de rechtsverhouding niet wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst en dat de arbeidsrechtelijke regels en bescherming bij een arbeidsovereenkomst niet gelden, omdat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.


Juridische hulp nodig? Kijk hier!
U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van arbeidsrecht. 

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.