Verkeer

Aanrijding met een fietser of voetganger? U bent vaak voor minimaal 50 procent aansprakelijk

Zwakkere verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, worden door de wet beschermd. Rijdt een automobilist een fietser of voetganger aan? Dan is eigenaar/houder van de auto meestal voor minimaal 50% van de schade aansprakelijk. Dit wordt de 50% regel genoemd.

Geen ruimte voor aansprakelijkheid is er in het geval dat de automobilist zich succesvol beroept op overmacht of als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de zijde van de zwakkere verkeersdeelnemer.


Verkeersdeelnemer van jonger dan 14 jaar: aansprakelijkheid

Gaat het om een zwakkere verkeersdeelnemer van jonger dan 14 jaar, dan is de automobilist in principe voor 100% van de schade aansprakelijk. Dit is alleen niet het geval als er sprake was van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid bij de andere partij.


Overmacht wordt niet snel aangenomen

Volgens vaste rechtspraak is van overmacht alleen sprake als de bestuurder van een motorrijtuig foutloos heeft gereden, hem of haar rechtens geen verwijt kan worden gemaakt, en dat de fouten van de wederpartij zo onwaarschijnlijk waren dat met die mogelijkheid naar redelijkheid geen rekening gehouden had hoeven worden.

Men mag er in het verkeer niet op vertrouwen dat elke verkeersdeelnemer zich aan de verkeersregels houdt en moet ervoor zorgen dat tijdig en in voldoende mate geanticipeerd kan worden op fouten van andere verkeersdeelnemers.  


50% en 100% regel

Kan geen succesvol beroep worden gedaan op overmacht, opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid? Dan wordt vervolgens gekeken naar de causaliteitsverdeling en een eventuele billijkheidscorrectie. Hierbij is van belang in welke mate de gedragingen van beide partijen hebben bijgedragen aan de schade.

Hierbij blijven de 50 en 100% regel van toepassing. Is de schade door het ongeval voor 80 procent te wijten aan een fietser van veertien jaar of ouder, dan blijft de automobilist dus alsnog voor 50% aansprakelijk. Anderzijds, als de schade voor 80% procent te wijten is aan de automobilist, dan is deze wel voor 80% aansprakelijk.


Billijkheidscorrectie

Is de causaliteitsverdeling vastgesteld, dan wordt vervolgens gekeken of de aansprakelijkheidsverdeling nog moet worden gecorrigeerd op basis van de ‘billijkheidscorrectie’. Hierbij zijn onder andere de ernst van het letsel, de ernst van de gemaakte fouten van beide partijen en andere bijzondere omstandigheden van belang die een gecorrigeerde aansprakelijkheidsverdeling kunnen rechtvaardigen.

Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter. Laat uitzoeken of deze regels van toepassing zijn in uw geval.